Zápis z řádného Shromáždění delegátů FKHV ze dne 22.11.2014

26.11.2014 17:26

Dne 22. listopadu 2014 se od 11:00 v salónku restaurace PRAMEN v Praze – Kyje Na Hrádku v ulici Za Černým mostem 362/3, Praha 9, 198 00 uskutečnilo řádné Shromáždění delegátů FKHV.

Program jednání byl dodržen dle rozeslané pozvánky ze dne 21.10.2014. Program byl schválen všemi přítomnými 29 delegáty.

ad 1) Registrace delegátů a hostů proběhla od 10:30 do 11:00.

ad 2) Zahájení jednání a uvítání hostů provedl president FKHV Ing. Jan Täubel.

ad 3) Řídící schůze Ing. Jan Täubel po kontrole prezenčních listin konstatoval, že na jednání je přítomno 29 z 30 možných delegátů a tedy 96,67 % z možných 100 % a tedy, řádné Shromáždění delegátů je usnášeníschopné. Dále Ing. Täubel přednesl návrhy na volbu návrhové komise a zapisovatele a nechal o návrzích hlasovat. Návrhová komise ve složení Pavel Fiala, Václav Kafka, Karel Kadlec byla schválena všemi 29 hlasy. Volební komise pánové Šplíchal, Doležal, Vladimír Novák byla schválena všemi 29 hlasy. Zapisovatelem byl všemi 29 hlasy zvolen Ing. Miloslav Plašil.

ad 4) Jednací řád byl schválen všemi 29 hlasy přítomných delegátů.

ad 5) Zprávu o činnosti presidia za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015 přednesl president FKHV Ing. Jan Täubel, který v úvodu zkontroloval plnění usnesení ŘSD z roku 2013, ze kterého byly všechny body splněny, trvá bod pokusit se zabezpečit financování FKHV z příspěvků a grantů od ministerstev české vlády. Dále president konstatoval, že FKHV se stalo od 1.5.2014 plátcem DPH a plátcem silniční daně, zaveden byl pořádek v účetnictví (účtování pokladen), což výrazně zpřesnilo příjmovou stránku FKHV. Byl zaveden systém podepisování plateb a zřízen centrální účet u České spořitelny. Byla založena Akademie českého veteránismu pod vedením Ing. Pavla Národy jako orgán presidia FKHV. Dále president informoval o stížnostech na systém testování historických vozidel, které došly na ministerstvo dopravy – stěžovatel pan Barták. FKHV má v tomto směru podporu Ing. Pokorného z ministerstva dopravy. Dále president informoval o probíhajícím soudu s 1st Veteran Car Club Praha – další stání 27.11.2014. Dále president FKHV informoval o webových stránkách, o nutnosti dodržování pokynů k fungování finančního systému testování HV ze strany některých KTK, vypíchnul nutnost stabilizace a omlazování všech orgánů FKHV včetně komisařů KTK a KLTK a nutnost vzdělávání těchto. Zmínil též úspěšný nultý ročník poháru federace a nutnost další profesionalizace presidia – funkce generálního sekretáře v průběhu roku 2015, nejpozději od roku 2016. Celé znění přednesené zprávy je přílohou tohoto zápisu.

ad 6) Zprávu o činnosti KTK přednesl Ing. Pavel Fiala, kde zmínil konaná školení KTK a KLTK, změnu předsedy KTK 07, 010, 011, u KTK 012 byl řešen anonym zaslaný na policii na pana Vojáčka za přítomnosti presidenta FKHV a pana Ing. Fialy. Pan Vojáček byl potvrzen ve funkci poměrem hlasů 8:7. Dále Ing. Fiala konstatoval, že FKHV má 14 KTK, 198 KLTK, 782 technických komisařů, kterými bylo v roce 2014 provedeno celkem 2112 nových testací a 11453 prodloužení testací HV. Na závěr Ing. Fiala navrhl prodloužení moratoria na ustanovování nových testačních komisí a to 31.12.2015 s výjimkou klubů, které na ustanovení komise čekají již 2 roky. Toto bylo schváleno všemi přítomnými 29 hlasy. Ing. Fiala připomněl dále termín školení předsedů KTK – 3 a 4.1.2015. Celé znění přednesené zprávy je přílohou tohoto zápisu.

ad 7) Vystoupení hostů – Za hosty byli přítomni pouze členové AKHV v ÚAMK pánové Říha a Čvančara, kteří nevystoupili, zástupce autoklubu se neprezentoval.

ad 8) Personální záležitosti fungování FKHV přednesl Ing. Jan Täubel, doplnil tím bod 5 – zprávu o činnosti presidia FKHV.

ad 9) Zprávu z valného shromáždění FIVA konaného v Budapešti ve dne 5. - 9.11.2014 po dobrém obědě přednesl Ing. Jan Täubel, doplnili ji pánové Kadlec a Šimek. Bylo konstatováno, že je hotova novela Technického kodexu FIVA na rok 2015, kde se ruší zavedená označení stavu vozidel (A1, A2…), přičemž národní autority tato označení mohou nadále používat. Členem motocyklové komise se stal Pavel Šimek, byla akceptována přihláška ČR na pořádání motocyklové světové rallye 2016. Celé znění přednesené zprávy je přílohou tohoto zápisu.

ad 10) Zprávu o hospodaření FKHV za 2013 a k 31.10.2014 přednesl Ing. Petr Lammel. Konstatoval, že rok 2013 byl mírně přebytkový a totéž lze očekávat v roce 2014. Se změnou vedení účetnictví souvisí i spolupráce s jednotlivými předsedy KTK, která je až na malé výjimky velmi dobrá. Celé znění přednesené zprávy je přílohou tohoto zápisu.

ad 11) Návrh rozpočtu na rok 2015 byl přednesen Ing. Janem Täubelem.

ad 12) Činnost sportovní komise – zprávu přednesl pan Zápotocký. Konstatoval, že složení je čtyřčlenné, všichni členové jsou z UKUVHT. Na závěr požádal všechny členy FKHV, aby se pokud možno v činnosti této komise angažovali. Problémem je účast ostatních sdružení, kterou se nepodařilo zajistit ani po jednom roce. Stejné je to i s fotosoutěží – zatím velice nízká účast. Obecně je problém se sběrem informací – jednotlivé subjetky
je v podstatě neposkytují. Kompletní znění zprávy tvoří přílohu zápisu.

ad 13) Zprávu kontrolní a revizní komise (KRK) přednesl její předseda pan Rudolf Žalud. Veškeré podněty, které KRK řešila, byly vyřešeny řádně a včas. Zprávu doplnil Ing. Jiří Zítek: skončila kontrola účetnictví FKHV za roky 2003 – 2011. Všechny doklady byly dohledány a správně zaúčtovány.

ad 14) Různé:
a) Ing. Täubel seznámil všechny přítomné s dopisem pana Aleše Paříka z VCC Dvůr Králové, ve kterém bylo uvedeno, že by se měly zlevnit odvody za retestace, neboť bylo slíbeno, že zvýšení bude znovu zváženo podle výsledků hospodaření za rok 2014. Vzhledem ke klesajícímu počtu protestací se poplatky za retestace ve výši 165 Kč + platné DPH stávají podstatnou součástí financování FKHV.
b) Ing. Pavel Národa prezentoval založení Akademie českého veteránismu, její základní činnosti a směřování do budoucna. Hlavní činnosti Akademie: 1) pohár
federace, 2) propagace veteránismu, 3) přednášky, výstavy, publikace, 4) vzdělávání – zachování řemesel, 5) uchování historie HV.
c) Pan Čáp vyslovil názor, že lepší propagace FKHV než je galavečer by patrně bylo uspořádání výstavy HV v Praze. K tomu se vyslovili, někteří z přítomných
delegátů. Závěr byl ten, že o výstavě je možno uvažovat pro budoucí roky (2016 a dále) jako o samostatné činnosti.

ad 15) Volba presidenta FKHV – Ing. Pavel Fiala seznámil přítomné s došlými návrhy na post presidenta. Jediným navrženým kandidátem byl Ing. Jan Täubel. Hlasování: Ing. Jan Täubel byl všemi přítomnými 29 hlasy zvolen presidentem FKHV na další funkční období. Ing. Täubel poděkoval všem přítomným, přijal tuto volbu s maličkým dovětkem, že by to mělo být jeho poslední funkční období a že by se měl najít mladší kandidát na tuto funkci.

ad 16) Ing. Pavel Fiala, jako předseda návrhové komise přečetl všem přítomným znění Usnesení ŘSD. Toto bylo při hlasování přijato beze změn všemi 29 hlasy přítomných delegátů.

V Praze dne 22.11.2014 zapsal: Ing. Miloslav Plašil
Za správnost: Ing. Jan Täubel


Usnesení
1 /Řádné shromáždění delegátů schvaluje:
a/ Program jednání Shromáždění delegátů
b/ Jednací a volební řád Shromáždění delegátů
c/ Volbu zapisovatele Shromáždění delegátů p. M.Plašila
d/ Volbu volební komise ve složení: Šplíchal, Doležal, Vl. Novák
e/ Volbu návrhovou komisei ve složení : Fiala, Kafka, Kadlec
f/ Zprávu o hospodaření FKHV za rok 2013 -10-2014
g/ Plán činnosti na rok 2015
h/ Návrh rozpočtu 2015
i/ Plán činnosti Akademie FKHV včetně uspořádání1.ročníku Galavečera FKHV dne 23.1.2015 v TOP hotelu Praha.
j/ Návrh postupu budování informačního systému FKHV s čerpáním prostředkú do výše plánu v rozpočtu FKHV
k/ Prodloužení platnosti moratoria na ustanovování nových KLTK o 1 rok do 31.12.2015 s vyjímkou komisí po 2 letém čekání
l/ Zachování poplatku za prodloužení platnosti průkazu HV ve výši 165,-Kč + DPH
m/ Pavla Šimka jako zástupce za Ing.Loučku ve FIVA a pověřuje jej přípravou mezinárodní motocyklové soutěže FIVA v roce 2016 v Hradci Králové

2/ Řádné shromáždění delegátů bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti presidia za rok 2014 spojenou s kontrolou plnění usnesení ze SD 2013.
b/ Zprávu o činnosti komise KTK
c/ Zprávu o personálních záležitostech fungování FKHV
d/ Zprávu ze zasedání FIVA v Budapešti 5-7.11.2014 doplněnou panem a Kadlecem
e/ Zprávu Sportovní komise
f/ Zprávu o stavu přípravy informačního systému
g/ Zprávu Kontrolní a revizní komise a považuje úkol dokončení kontroly za období 2007 =2011 ze SD 2013 za splněný s tím, že je konstatováno, že nedošlo k žádnému porušení pravidel hospodaření ani zpronevěře prostředků FKHV

3/ Řádné shromáždění delegátů ukládá presidiu FKHV:
a/ Hledat další finanční zdroje pro zabezpečení činnosti FKHV a to formou dotací, nebo grantů z jednotlivých ministerstev (např. Ministerstvo školství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, atd.) a dále využít možnosti sponzoringu
b/ Projednat se zástupci jednotlivých sdružení aktivní účast jejich zástupců ve sportovní komisi s cílem pokrýt všechny kraje zástupci sportovní komise
c/ Realizovat závěry uvedené v jednotlivých bodech jednání SD
d/ Uspořádat1.ročník Galavečeru v TOP Hotel Praha
f/ Uspořádat1.ročník Poháru federace
g/ Udržovat trvale aktuální internetové stránky www.fkhv.net
h/ Pokračovat v realizaci budování informačního systému FKHV
Za správnost: Ing. Pavel Fiala

 

Přílohy:

Shromáždění delegátů FKHV ČR 2014 - ÚVOD
Vážené kolegyně a kolegové,
Dovoluji si zahájit jednání letošního Shromáždění delegátů, na němž vás všechny srdečně vítám a vítám současně i naše hosty, za AKHV pány Davida Říhu a Marka Čvančaru. Zástupce AVCC se omluvil.
SD je nejvyšším orgánem naší federace a jeho zasedání by pro nás mělo být příležitostí k hodnocení uplynulého období, k co nejširší diskusi, k vyjasnění případných sporných záležitostí a na základě toho nakonec k formulaci našich budoucích cílů.
Právě končící rok se nesl v duchu pokračování reorganizace federace, kterou jsme započali již v roce 2013. Jak jsem vás informoval před rokem, rok 2013 jsme byli nuceni věnovat celkové revizi toho, co a jak se v minulosti dělalo, kde se to nachází a v jakém stavu či podobě. Na konci roku 2013 se s námi loučila dřívější sekretářka Jitka Křečková, snažili jsme se nalézt za ni náhradu tak, aby se stačilo předat maximum informací a zkušeností. To se nakonec moc nepovedlo a nová sekretářka Bára Horáková (která se mimochodem na dnešní jednání omlouvá ze studijních důvodů) musela řadu věcí začínat znovu. Nakonec se ale ukázalo, že to bylo ku prospěchu věci, začínali jsme od podlahy a založili si věci tak, jak nám to nejlépe vyhovuje.
Velmi negativní zprávou bylo zjištění, že účetnictví bylo sice vedeno řádně a správně, jenže z chybných předpokladů. Nebudu to tady rozebírat do detailů, většinou podstatu věci znáte. Konec roku 2013 a první čtyři měsíce roku 2014 jsme věnovali hledání a ověřování správného modelu fungování federace, což vykrystalizovalo v celkovou ekonomickou reformu, spočívající v konsolidaci roztroušených financí do jednoho celku, sestávajícího z centrální pokladny a centrálního účtu FKHV a dále ze 14 podúčtů a 14 pokladen, vedených KTK, které se v účetní firmě konsolidují do jednoho celku. Po detailním projednání s naším účetním Ing. Lammelem bylo vše, včetně dopadů plátcovství DPH, zaformulováno do novely Ekonomické směrnice E – 002/2014. Měsíčními plátci DPH jsme se stali od května 2014. Z toho důvodu musely být vytištěny nové příjmové a výdajové doklady. Součástí změn je i centrální platba odvodů za prvotestace provedené AKHV a AVCC, tyto nejsou nadále odváděny z KTK. Zjednodušila se tím i agenda, zpracovávaná v KTK, přes určité počáteční potíže se systém dostává pomalu do normálu a věřme, že další rok už poběží hladce a více-méně automaticky.
Rovněž bylo na podobném základě kompletně zpracováno účetnictví za rok 2013, tedy včetně pokladen KTK, vyjma těch, které vedly řádně účetnictví pod jiným subjektem a IČ než je FKHV. Pro rok letošní je tedy už vše pod hlavičkou FKHV.
Vedle ekonomických starostí jsme se též věnovali běžné agendě technického rázu, kde se na nás obracejí kolegové se spornými testacemi. Pochopitelně se jedná vždy o nejednoznačné případy a jejich řešení přináší v případě odmítnutí i trochu nespokojenosti a zlé krve. Je však třeba ctít literu zákona a být v našem rozhodování přísní, ale spravedliví.
Snažili jsme se též trochu rozhýbat sportovní komisi, která přes snahu jejího předsedy Jana Zápotockého ml. není ještě v podobě, jakou bychom si představovali. Zde je tedy veliký prostor pro zlepšení, mimo jiné i zapojením kolegů z ostatních sdružení do práce komise. Zatím je složena pouze z členů UKUVHT.
Stejnou bolestí jsou i webové stránky FKHV. I to je naší prioritou pro následující rok.
Dalším problémem jsou stížnosti, zasílané na MD ČR, magistráty a případně i na jiné orgány státní správy, zejména od jistého „kolegy“ z Moravskoslezského kraje. Tyto stížnosti napadají systém testování HV tak jak je uzákoněn a pečlivě dodržován. Snahou je se do tohoto systému dostat a testovat mimo „Právnickou osobu“, která je ze zákona odpovědná za systém testování a která je zároveň i Národní autoritou FIVA. S MD úzce komunikujeme, vysvětlujeme, dokládáme atd.
Další – v tomto případě již dlouhodobou kauzou, je žaloba 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR, zastupovaného p. Z.K. Poslední soudní jednání proběhlo v září 2014, kde žalující po několikáté sdělil, že se pokusí o smírnou dohodu. Po šesti týdnech jsme, několik dní před vypršením lhůty dané soudem, obdrželi tento návrh, který však neobsahoval žádný náznak kompromisu. Na osobní schůzce s p. Z.K. jsem mu nastínil půdorys kompromisního řešení, které by spočívalo v jeho odstoupení ze systému testování a navržení KLTK bez jeho osoby. Vzhledem k tomu, že v současné době je jeho klub vyloučen z AVCC a není tedy členem žádného sdružení, které je součástí testovacího systému, je třeba, aby se 1st Veteran US Car Club Praha v ČR pokusil do některého sdružení vstoupit. Následně by se mohla jeho KLTK zúčastnit povinného školení a ucházet se o vstup do testovacího systému.
Asi jsem nevyjmenoval všechny věci, kterými jsme se zabývali ve 12 měsících od posledního Shromáždění. Snad to ale byly ty podstatné.

Plán práce pro rok 2015
1/ Po ukončené reformě finančního systému FKHV dotáhnout do konce všechny detaily tam, kde jsou doposud nedostatky. Zavést systém měsíčního sledování čerpání jednotlivých rozpočtových položek a upravit tento seznam tak, aby se položky daly sledovat z účetnictví automaticky.
2/ Pokračovat ve stabilizaci a postupném omlazování testovacích komisí všech stupňů, věnovat nejvyšší pozornost seriálu školení KTK a KLTK.
3/ Zapracovat na projektech poháru Federace a Akademii českého veteránismu, připravit reprezentační Galavečer (nebo ples) podle rozhodnutí SD.
4/ Ve smyslu předvedeného vývojového diagramu postupovat v přípravě elektronického Informačního systému.
5/ vylepšit a průběžně udržovat webové stránky Federace
6/ Pokračovat v profesionalizaci práce prezidia celé federace, připravit projekt střednědobého rozvoje, doplnění pracovních komisí o nové, mladší členy, nalézt osobu pro pozici generálního sekretáře(sekretářky) a v průběhu dvou let i nového prezidenta.
7/ Realizovat usnesení SD 2014

 

Zpráva o činnosti prezidia FKHV ČR za rok 2014

A/ Kontrola usnesení ze Shromáždění delegátů FKHV ČR za rok 2013:
Usnesení 2013
ŘSD ukládá prezidiu FKHV:
a/ hledat další finanční zdroje pro zabezpečení činnosti FKHV a to formou dotací, nebo grantů z jednotlivých ministerstev (např. Ministerstvo školství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, atd.) a dále využít možnosti sponzoringu
Prezidium o této záležitosti jednalo opakovaně a Jiří Černý nabídl jednat s některými potenciálními firemními sponzory. Vesměs jsou ochotni jednorázově, případ od případu, podpořit konkrétní akce, na nichž by mohli mít svůj obchodní zájem, nikoliv však trvale sponzorovat činnost FKHV. Státní dotace, které jsou poskytovány Autoklubu a pod., jsou určeny na podporu státní reprezentace či konání některých sportovních akcí a rovněž se netýkají a týkat nemohou trvalého financování institucí.
b/ zpracovat systém výběru členských příspěvků v závislosti na členské základně a to do termínu příštího zasedání ŘSD
V uplynulém roce jsme se soustředili na konsolidaci finančního zázemí FKHV, narovnání finančních toků, prověrku a nápravu placení daní (DPH, silniční a podobně), vyplácení odměn komisařům a finanční stránce naší činnosti obecně. Otázka členských příspěvků nebyla opomenuta, ale bude na programu po stabilizování systému a získání věrohodných informací a reálných příjmech a výdajích za současného stavu.
c/ zabezpečit všemi možnými dostupnými prostředky doložení vyúčtování záloh na cestovní výlohy
Jiří Zítek zkontroloval velmi pečlivě všechny dostupné doklady, Pavel Národa zpracoval podrobný rozklad o finančních pohybech, týkajících se vyplacených záloh. Informaci o výsledku této kontroly obsahuje zpráva KRK, kterou přednese její předseda R. Žalud. Ze všech dostupných informací vyplývá, že prostředky, vyplacené jako zálohy delegátům na zasedání FIVA, byly skutečně použity v plném rozsahu k tomuto účelu.
d/ pokud nebudou do 31.3.2014 doloženy všechny doklady, zabezpečit vrácení vyplacených záloh na cestovní výlohy
Jednání probíhala až do 20.11.2014 a věřme, že úspěšně. Více ve zprávě KRK.

B/ Finance
1/ Rok 2013 - Účetní podklady k roku 2013, obdržené z KTK v průběhu února byly předány spolu s podklady ze sekretariátu FKHV Ing. Lammelovi ke zpracování daňového přiznání za celou FKHV, vyjma KTK, které si podávaly daňové přiznání samostatně, jak vyplynulo z kontroly, provedené v polovině roku 2013. Podrobnější zprávu o výsledcích roku 2013 přednese Ing. Lammel ve své zprávě.
2/ Rok 2014
a - k DPH je třeba se přihlásit v okamžiku, kdy obrat organizace překročí za 12 po sobě jdoucích měsíců 1 milion Kč. Dvěma daňovým poradcům byl odeslán podrobný popis organizace a systému fungování FKHV se žádostí o zaslání závazného stanoviska.
Stanovisko obou daňových poradců bylo ve většině shodné, pouze otázka placení silniční daně byla s otazníkem, zda ano či ne. Vzhledem ke snaze být na bezpečnější straně, se FKHV k silniční dani přihlásila. Stejně tak se zaregistrovala od května 2014 k DPH, neboť bylo jasné, že tato povinnost nastane.
Podle současných předpisů se každý nově přihlášený plátce DPH stává plátcem měsíčním a teprve poté, co se ukáže, že jeho daňové povinnosti jsou hodny převedení do čtvrtletního režimu je tak učiněno. My se tedy stali plátcem měsíčním a proto je třeba zasílat údaje o pohybech v pokladních knihách KTK měsíčně, vždy do 7. dne následujícího měsíce. K tomuto tématu byla svolána schůzka na 23.4.2014 do Pramenu. Zúčastnili se předsedové KTK a osoby, které v KTK zpracovávají finance , dále P. Fiala, J.Täubel, Bára Horáková a Ing.Lammel.
b - Spolu s Ing. Lammelem byla provedena revize Ekonomické směrnice FKHV tak, aby stanovila povinnosti FKHV a předsedů KTK – jaké doklady a do kdy jsou povinni předkládat, v jaké formě, jakou cestou apod.
Prezidium pověřilo J. Täubela o vyžádání doplnění Závazných stanovisek daňových poradců, o prověrku schůdnosti uplatnění některé z možností osvobození od DPH, např. podle par. 61 zákona 235/2004 Sb. a R. Žalud přislíbil prověřit možnost požádat o výjimku.
Žádný z oslovených daňových poradců se nevyjádřil k možnosti využít par. 61 zákona o DPH kladně. Jeden z nich vznesl dotaz na Ministerstvo financí, jeden navrhl schůzku za účelem vyjasnění stavu věcí.
Výsledkem je vyjádření oddělení DPH Generálního finančního ředitelství Praha, které uznává možnost vytvoření z KTK 14 pobočných spolků se samostatným IČ a samostatným hospodařením, což jednak s sebou navíc nese 14 kompletních účetnictví, 14 daňových přiznání a v momentě, kdy by jeden z těchto pobočných spolků dosáhl obratu 1 mil. Kč, dostali bychom se do ještě horší pozice, než jsme dnes. Navíc nikdo negarantuje, že by se stát nezeptal, proč jsme úmyslně rozdělili FKHV na 14 dílů abychom se vyhnuli DPH. Další komplikací je samotná vyhláška 355/206Sb, která uvádí FKHV, Národní autoritu FIVA, jako právnickou osobu, oprávněnou k testování historických vozidel a s níž by s největší pravděpodobností bylo nové uspořádání s pobočnými spolky v rozporu.
Z výše uvedeného vyplývá, že nastoupená cesta je správná a je třeba věnovat maximální úsilí dovedení všech ustanovení Stanov FKHV, Příručky o testování a Ekonomické směrnice do souladu a vynutit jejich dodržování všemi KTK a všemi členy FKHV ČR. Podle sdělení Ing. Lammela se věci až na drobnosti ubírají správným směrem.
c - V České spořitelně byl zřízen nový centrální účet FKHV a byla zavedena dispoziční práva pro osoby, které budou mít právo s prostředky FKHV nakládat. Jedná se o prezidenta, všechny viceprezidenty, sekretářku Báru Horákovou a účetního Ing. Lamela. Prezident, účetní a sekretářka mají samostatné oprávnění do 200000,-Kč a všichni ostatní do 50000,-Kč samostatně, k platbám vyšším je třeba přípodpisu druhé oprávněné osoby. Všechny platby musí být provedeny pouze na základě odsouhlasené faktury či jiného dokladu.
Dále bylo zřízeno 14 podružných účtů pro KTK, kde má dispoziční právo prezident FKHV, předseda příslušné KTK a případně i jeho zástupce a dále účetní Ing. Lammel.
d/ Ekonomická směrnice E-002/2007 Novela 3, která platí od 1.1.2014 byla detailně projednána s účetním Ing. Lammelem tak, aby respektovala povinnosti FKHV jako plátce DPH a byla v této upravené podobě jako verze E-002/2014 rozeslána všem KTK.
e - Prezidium vzalo na vědomí informaci o stavu peněz na účtech sekretariátu FKHV:


C - Projekt Akademie českého veteránismu a Poháru Federace
1 - Hodnocení Galavečera FKHV a vyhlášení soutěže o Pohár Federace
Akce byla hodnocena vesměs kladně s tím, že za největší slabinu byl považován výkon moderátorské dvojice, která nedokázala udržet slavnostní atmosféru večera.
2 - Ustavení Akademie Českého veteránismu – prezidium se shodlo na názvu této instituce a její základní koncepci, prezentované J. Větvičkou. Připomínky k předloženému materiálu spolu s návrhy na členy Akademie jakož i na osobnosti, hodné uvedení do „Síně slávy českého veteránismu“, budou předávány na sekretariát FKHV v písemné podobě. Jedná se hlavně o celkový přehled přihlášených akcí (každé sdružení FKHV vyjma UKUVHT + AKHV a AVCC nominuje 3 akce) a nominací na kandidáty za členy Akademie.
Akademie bude orgánem prezidia FKHV
J. Větvička připravil dva dokumenty, „Návrh dalšího postupu v PF k 4.3.2014“ a návrh formuláře pro „Hodnocení akce, zařazené do PF“, které poslouží jako základ pro další postup. Pracovní skupina byla rozšířena o pp. Vávru a Huška a bylo jí prezidiem uloženo zpracovat do prezidia 1.4.2014 kompletní návrh dokumentů pro letošní nultý ročník PF, který by prezidium mohlo komplexně posoudit, projednat a případně schválit na svém dubnovém zasedání.
Bylo dohodnuto, že pracovní skupina se primárně zaměří na urychlenou přípravu PF, pravidel hodnocení, způsobu komunikace s pořadateli a účastníky akcí, prezentací na webu FKHV, odhadem rozpočtu projektu a vytvořením hodnotitelské poroty. Teprve následně se bude v průběhu roku pracovat na projektu Akademie ČV.
Pavol Vávra byl jmenován koordinátorem projektu PF a AČV.
Bylo dohodnuto doplnit na web samostatnou rubriku Pohár Federace, případně zřídit samostatnou webovou stránku, na níž budou veškeré informace, dokumenty příp. formuláře ke stažení.
Pracovní skupina PF zpracovala návrh Sportovního řádu Poháru Federace klubů historických vozidel ČR, třetí upravený návrh Koncepce AČV, návrhy pověřovacího dopisu pro pořadatele akcí, zařazených do PF a hodnotícího listu. Dále byl připraven návrh koncepce mediální podpory obou akcí – PF a AČV a návrh Loga Poháru federace.
Prezidium uložilo pracovní skupině připravit návrh financování obou projektů a jejich rozpočtu pro rok 2015, který bude následně předložen SD v listopadu 2014 ke schválení.
Bylo schváleno, že letošní – nultý a zkušební ročník PF a AČV budou v minimalistickém rozsahu financovány z přebytku rozpočtu letošního a výdaje budou předloženy k dodatečnému schválení SD. Více v samostatném vystoupení Pavla Národy.

D - Různé
1 - Byl projednán návrh T. Kunštátského o prověření možnosti pojištění předsedů KTK proti škodám při výkonu své funkce.
P. Fiala oslovil brokerskou firmu Respekt, od níž jsme obdrželi dvě nabídky pojištění, jednu od České pojišťovny, druhou od Podnikatelské pojišťovny, vždy se spoluúčastí 5000,-Kč a ve dvou variantách - první s plněním do 2mil. Kč za 14800,-Kč resp. 19267,-Kč ročně, druhou pak s plněním do 5 mil. Kč za 31000,-Kč resp. 24030,-Kč. Doporučení brokera zní uzavřít smlouvu do 5 mil. plnění u Podnikatelské pojišťovny, což prezidium schválilo. Pojistná smlouva byla uzavřena, pojistné bylo uhrazeno.
3 - Dne 18.2.2014 proběhla schůzka zástupců registračních míst na MD ČR. Za FKHV byli na jednání delegováni P. Fiala a M. Kafka.
J. Täubel ml. byl požádán o urychlené zpracování právního výkladu ve věci retroaktivity zákona v souvislosti se změnou hranice věku HV z 25 na 30 let, tento poslat Ing. Pokornému a dohodnout s ním další schůzku, pokud možno na 1.4.2014 dopoledne, návazně na toto jednání pak dohodnout i jednání u Ing. Donta ve věci mýta a silniční daně pro HV.
4 - Zákon o registraci bezpečnostního materiálu a jeho dopad na historická vozidla. P. Fiala předložil vyjádření Policie ČR v Liberci k této problematice, kopii dopisu rozešle P. Fiala všem členům prezidia a předsedům KTK. M. Kafka zajistí jeho umístění vč. příslušného komentáře na web FKHV.
5 - Prezidium odsouhlasilo poplatek za vystavení náhradního Průkazu technického komisaře ve výši 100,-Kč.
6 - J. Täubel upozornil členy prezidia na skutečnost, že ke 31.12.2014 končí volební období prezidenta a je třeba v předstihu uvažovat o jeho potenciální náhradě a vytipovat vhodné kandidáty. Následně byly z členských sdružení FKHV doručeny nominace pouze na osobu stávajícího prezidenta.
7 - Prezidium odsouhlasilo návrh na navýšení odměny za vedení sekretariátu Báře Horákové z dosavadních 8 na 15 tisíc Kč Btto. B.H. předkládá každý měsíc výkaz hodin a tomu odpovídající fakturu.
8 - Rušení klubových testovacích komisí v případě nesplnění požadavků – bylo dohodnuto přednést na Tripartitě návrh na dvoustupňový postup. Nesplní-li KLTK požadavky Příručky pro testování – například počet členů klesne pod požadované tři – bude KLTK podmínečně zrušena (nebo postavena mimo službu) a vrátí na sekretariát FKHV své razítko. Pokud v dalším roce nedostatky odstraní, razítko se jí vrátí a bude moci pokačovat v činnosti. Nesplní-li podmínky ani v dalším roce, dojde k jejímu vyřazení ze systému a zrušení.
9 - Průzkum FIVA – J.T. informoval o aktivaci webových stránek, na nichž jsou české verze dotazníků. Prostřednictvím jednotlivých sdružení ve FKHV, AKHV a AVCC byly tyto informace předány klubům a dále k jednotlivým členům s prosbou o účast v průzkumu.
Účast české veteránské veřejnosti na průzkumu byla velice nízká a přes opakované výzvy se nezlepšila.
10 - Prezidium opakovaně vyzývalo Ing. Národu k urychlenému dokončení úkolu ze SD 2013 a předložení vyúčtování záloh, vydaných v minulosti. Řada termínů postupně stanovených nebyla plněna. Ing. Národa připravil dokumenty k nálezu KRK FKHV a na 3.9.2014 byla dohodnuta schůzka s členem KRK p. Zítkem, na níž se mělo vše uzavřít.
Schůzka se neuskutečnila ani do dnešního dne, nicméně podklady pro jednání KRK byly pro její zasedání 20.11.2014 k dispozici. Výsledek projednání viz zpráva KRK.
11 - J. Černý opakoval svůj dřívější požadavek na oslovení příslušných ministerstev žádostí o finanční granty (vzdělávání, sport, místní rozvoj, řemesla atd.). Skupina kolem J. Větvičky se ujme průzkumu v rezortu školství, M. Plašil se ujal rezortu kultury, J. Täubel pak rezortu dopravy. Úkol trvá a bude zahrnut do plánu aktivit na rok 2015.
12 - Odebírání Technických průkazů při registraci HV – na všechna registrační místa byl odeslán dopis se žádostí o archivaci kopií TP a ponechání originálního TP majitelům HV. Z registračního místa Praha bylo p. Marečkem telefonicky „mimo protokol“ sděleno, že podle platné vyhlášky mají původní doklad odebrat a založit k dokumentaci přihlašovaného vozidla, pokud je takový doklad k dispozici. Není-li k dispozici, nepožadují jej. Současná praxe je taková, že i když je TP předložen, okopírují jej a uloží si kopii a originál vrátí majiteli. Praxe je však kraj od kraje jiná. Prezidium o této praxi informovalo všechny KTK aby se podle tohoto návodu zachovaly a předkládaly TP pouze v kopii.
13 - Bylo odsouhlaseno, že v případě převodu na nového majitele z důvodu dědictví HV bude nové otestování provedeno bezplatně. Předpokladem bude předložení původního testovacího protokolu.
14 - Nízkoemisní zóny – FKHV má dopis ministra životního prostředí z roku 2013, který vyjasňuje tuto problematiku a zákazy či omezení vjezdu se na otestovaná HV nevztahuje bez ohledu na to, jakou registrační značku mají. Tento dopis byl zveřejněn na webu FKHV s příslušným komentářem.
15 - Převody finančního podílu z provedených prvotestací AKHV a AVCC – Bára Horáková zpracovala přehled, kolik a které KTK zaplatily od 1.1.2014 podle starého systému napřímo a podle zjištěného stavu bylo zaplaceno AKHV přímo, AVCC pak na základě faktury. V tuto chvíli jsou vyrovnány závazky za 7 měsíců, zbytek bude vyrovnán ke konci roku.
16 - Informační systém –s Ing. Pavlem Šimkem, který na tvorbě IS pracuje, bylo dohodnuto, že pro SD a školení KTK bude připraven vývojový diagram, znázorňující postup a náplň systému a vzorový Typový list pro několik vozidel pro demonstraci.
17 - Prezidium projednalo nezbytnost úpravy stanov FKHV ve smyslu NOZ. Prezident prověří časovou naléhavost a termín, do kdy musí být tato změna provedena.
18 - Klubové testovací průkazy, některé KLTK již nemají tyto průkazy k dispozici, VCC ČR má těchto průkazů ještě dostatek a dá je k dispozici pro školení KTK v lednu 2015. Do té doby sekretariát FKHV prověří možnost aktualizace a dotisku.
20 - Byl konstatován stále ne zcela uspokojivý a aktuální stav webových stránek. J.T. provede spolu se správcem systému M. Kafkou aktuální revizi a společně stanoví postup dalších úprav.
21 - Prezidium odsouhlasilo zakoupení 6 ks kalendářů V. Zapadlíka na rok 2015 v ceně 290,-Kč/ks pro vedení FIVA jako dárek na nadcházející zasedání v Budapešti.
Jednání se zúčastní J.Täubel jako hlasující delegát za ANF a jako člen technické komise, K. Kadlec jako člen Komise užitkových vozidel, P. Šimek jako nově kooptovaný člen Motocyklové komise (namísto J. Loučky). Za AVCC F. Čečil jako člen Soutěžní komise, S. Minářík jako člen právní komise a J. Franc za AKHV.

 

Zpráva o činnosti KTK pro SD FKHV konané dne 22.11.2014

1/ Proběhlo školení předsedů KTK v lednu 2014, z jehož závěrů vznikl seznam úkolů pro komisi KTK , který je orientován na další prohlubování a zvyšování technické úrovně prováděných testací
2/ Ve všech krajích proběhlo školení klubových technických komisařů a proběhla volba předsedy KTK. Na postu předsedů KTK ve srovnání s rokem 2013 došlo ke změnám u KTK07 - Karlovarský kraj, kde se novým předsedou stal p.Jiří Markuzzi, u KTK 10, kde je novým předsedou p. Petr Fiala a u KTK11 - Středočeský kraj, kde je novým předsedou p. Miloň Kafka.
Dále prezidium projednalo informace o dění v KTK12, kde bylo podáno anonymní oznámení na policii ČR na předsedu KTK Zdeňka Vojáčka a docházelo ke stále se opakujícímu napadání a osočování jeho osoby. Na den 12.5.2014 byla svolána schůzka předsedů všech KLTK, členů KTK a několika důvěryhodných známých osobností kraje s iniciátory těchto aktivit z Kravařů. Za prezidium FKHV se zúčastnili Jan Täubel a Pavel Fiala. J Täubel požádal přítomné o slušné a konkrétní vystupování, přednesení konkrétních stížností na osobu předsedy KTK Z. Vojáčka. Během jednání bylo Z. Vojáčkovi vytknuto necitlivé až hrubé chování k některým majitelům HV, což p. Vojáček částečně přiznal s tím, že neustálé napadání, pomluvy a osočování ze strany zvláště AMK Kravaře mu působí zdravotní potíže a přislíbil nápravu. Všichni zástupci jednotlivých KLTK byli vyzváni k vyjádření a následně k tajnému hlasování, zda má či nemá Z. Vojáček setrvat ve své funkci.
Hlasování vyznělo těsně 8:7 ve prospěch setrvání Zdeňka Vojáčka ve funkci předsedy KTK12.
Závěrem požádali oba členové prezidia FKHV přítomné o zdrženlivost a důstojnost, úměrnou důležitosti svých funkcí, ve kterých reprezentují FKHV. a ve svém důsledku i státní správu před veřejností, což bylo přítomnými přislíbeno.
3/ V rámci konaných školení, kterých se zúčastnili Ing. Jan Täubel - část a Ing.Pavel Fiala druhá část, byly prodlouženy Průkazy technického komisaře.
Dopisem byli předsedové KTK jmenováni prezidiem FKHV.
Jmenování předsedů KTK a PKLTK bylo oznámeno jednotlivým registračním místům.
4/Na základě dohody o spolupráci s AVCC AMK a AKHV ÚAMK byly dle schválené metodiky převáděny prostředky za testace provedené KLTK těchto organizací. Převody se uskutečňují nově centrálně sekretariátem FKHV tak, aby byl respektován fakt, že jsme plátci DPH.
5/Předseda KTK se zúčastňoval pravidelně zasedání prezidia FKHV a připravoval pro předsedy KTK informace, které jim byly zasílány elektronicky a informovali je některých skutečnostech ovlivňujících jejich práci.
6/Na základě skutečnosti , že FKHV se stala plátcem DPH bylo předáno od 1.1.2014 veškeré účetnictví účetní firmě p.Ing. Lammela, kterému předsedové jednotlivých KTK vždy do 7. pracovního dne předávají příslušné účetní doklady. V návaznosti na tuto skutečnost byla ve spolupráci s AVCC AČR a AKHV ÚAMK připravena novelizovaná „Ekonomická směrnice“. Pro potřeby jednotlivých KTK byly vydány jednotné číslované účetní doklady, které musely být ke konci roku nahrazeny upravenou verzí, respektující odvod DPH.
7/ Na základě rozhodnutí shromáždění delegátů v roce 2013 byly zahájeny práce na budování informačního systému. Informace o stavu prací je samostatným bodem dnešného jednání..
8/ Průběžně byly ve spolupráci s TK řešeny neshody zjištěné při testacích HV nebo ty, na které upozornilo MD, se kterým proběhla celkem 3 jednání. V rámci posledního jednání byla řešena stížnost p. Ing. Bartáka, který zpochybňoval v rámci své stížnosti některá fakta definovaná ve stávajícím systému testací, plně respektujícím platnou legislativu. Prezidium podalo MD k této stížnosti písemné stanovisko a předalo požadované podklady ( podpisové vzory, kopie jmenování, seznamy KTK a PKLTK apod.).
9) Byla řešena otázka možnosti převodu z registru silničních vozidel do registru historických vozidel. Situace bude řešitelná až po novelizaci zákona o RZ, jehož vydání však bylo posunuto až do roku 2016.
10) Na požadavek prodloužení intervalu prodlužování platnosti průkazů historického vozidla z 1 na 2 roky, bylo doporučeno MD od tohoto požadavku ustoupit, neboť by změna musela být projednána v EK v Bruselu a je reálné nebezpečí, že vozidla od roku 1960 by přešla do režimu normálních STK.
11) Průběžně je doplňován seznam provedených testací dle jednotlivých krajů.
12) Do práce KLTK, KTK a PKLTK je zapojeno celkem 782 technických komisařů.
Celkový počet KLTK je 198.
Celkový počet KTK je 14, stejně jako PKLTK
V roce 2014 nebyla zřízena žádná nová KLTK v rámci přijatého moratoria na zřizování nových KLTK, s výjimkou dvou, které byly již více než dva roky na čekací listině.
13) Celkově proběhlo v roce 2014 :
Nových testací 2112
Prodloužení existujících testací 11453
14) Ve spolupráci s KRK byly provedeny revize u KTK 06, KTK12 a KTK 13. Při žádné z revizí nebyly zjištěny podstatné nedostatky. Drobné závady byly vyjasněny na místě a byla přijata příslušná nápravná opatření tam, kde bylo třeba.
4.11.2014
Pavel Fiala
Předseda komise KTK

 

Personální záležitosti fungování FKHV

Na Valném shromáždění FIVA byly prezentovány výsledky sociologického průzkumu, provedeného ve všech zemích EU, kde je FIVA zastoupena Národní autoritou. Přesto, že účast naší ANF byla slušně řečeno symbolická, lze jeho výsledky aplikovat i na nás. Jednoznačně z nich vyplývá, že průměrný věk našich příznivců stále stoupá a příliv mladých tváří je relativně pomalý. Asi je i způsobeno tím, že pro dnešní mladou generaci není dopravní prostředek takovým fenoménem, jakým byl pro generaci naši a generace našich předchůdců. Dnes sedí u počítačů a různých herních konzolí a žijí si ve svém iracionálním světě hvězdných válek a jiných virtuálních realit. Musíme se snažit naše hnutí otevřít a vytvořit podmínky, aby i majitelé „nových vozidel“ na hranici věkového limitu měli možnost se plnohodnotně zapojovat do našeho dění. Pro odlehčení tohoto stavu vám řeknu historku, která se udála na právě proběhlém Valném shromáždění…………………………………..
V uplynulých letech došlo ke generační výměně v některých KTK a chtěl bych touto cestou poděkovat pánům Pelákovi a Bečvářovi za dlouholetou poctivou práci. Zároveň popřejme jejich nástupcům, pánům Petru Fialovi a Miloni Kafkovi hodně síly, citu a zdravého rozumu, všechno budou hodně potřebovat.
V prezidiu žádné omlazovací zemětřesení nenastalo, postupně si členská sdružení připravují své muže č.2, kteří by mohli v případě potřeby nahradit stávající předsedy. Průlom do průměrného věku prezidia znamenalo přijetí nové sekretářky Báry Horákové, která náš průměrný věk snížila o nějakou tu desítku let… I přes počáteční potíže s předáváním agendy je vidět, že elán, s nímž se do práce pustila, nese výsledky. Je tedy třeba soustavně pracovat na přípravě našich nástupců a nebát se pouštět mezi sebe novou generaci „veteránů“.
V průběhu posledních měsíců jsem opakovaně vyzýval členská sdružení k nominaci kandidátů na prezidenta FKHV a stejně tak i do pracovních komisí FKHV. Bohužel zatím k žádnému přísunu nových tváří nedošlo. Po delším váhání jsem souhlasil, že budu-li zvolen, budu pokračovat v započaté práci a vynasnažím se dokončit reformu fungování Federace. Je však nezbytné věnovat se v následujících dvou letech těmto personálním otázkám a nalézt za většinu z nás nové členy s novým elánem, kteří by nás dokázali posunout o generaci výše. My už to nedokážeme.
Věnujme tomu prosím zvýšenou pozornost.
Jan Täubel


Rok 2013
Od 1.1.2013 jsme přešli z daňové evidence na účetnictví (dříve podvojné účetnictví). O tomto kroku bylo rozhodnuto v průběhu měsíce dubna 2014 a přes počáteční potíže se podařilo zaúčtovat všechny účetní doklady od všech 15 hospodářských středisek (14 KTK a prezidium) a dále zpracovat a v termínu odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Na druhé straně je třeba říci, že účetní doklady od jednotlivých KTK byly v mnohem lepším stavu, než se původně předpokládalo.

Rok 2014
V roce 2014 jsme se stali ke dni 1.5.2014 plátci DPH. Přestože bylo nezbytné přednostně zpracovat účetní agendu roku 2013, podařilo se souběžně zaúčtovat i agendu roku 2014 tak, že jsme byli schopni udělat mimořádnou inventuru majetku, nakoupeného jednotlivými KTK v období od května roku 2013 do dubna 2014, ke kterému existovaly daňové doklady a mohli jsme si tak z tohoto majetku odečíst DPH a ještě podat ve stanoveném termínu první daňové přiznání k DPH.
V roce 2014 jsme se rovněž stali plátci silniční daně a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, neboť bylo nezbytné začít tyto daně přiznávat a platit. Zejména bylo nutné začít uzavírat smlouvy o provedení práce s partnery - fyzickými osobami, které se podílejí na provádění testací historických vozidel a je nezbytné je za to odměňovat.
Pro rozhodování o tvorbě celého systému nově zaváděného účetnictví bylo velmi důležité přehodnocení Směrnice o úhradách za testování historických vozidel, která sice vstoupila v platnost až od 1.7.2014, ale do té doby jsme se mohli řídit alespoň podle jejího pracovního návrhu, jinak bychom nestihli žádný ze zmíněných termínů.
Poslední, a myslím si že pozitivní změnou, která v letošním roce nastala, je změna banky, kdy jsme přešli od Komerční banky k České spořitelně. Kromě účtu prezidia má svůj vlastní účet každá KTK, účty lze jednoduše využívat formou internetového bankovnictví a účetní firma má právo do všech účtů nahlížet (ke čtení), takže KTK nebudou zatěžovány tiskem a odesíláním bankovních výpisů k zaúčtování.
Ještě bude nějaký čas trvat, než dáme všechny věci do pořádku, vyčíslíme a uhradíme všechny závazky vůči státu, zejména srážkovou daň z titulu dohod o provedení práce, kde pořád některé KTK vyplácí odměny v plné výši, bez odpočtu a odvodu 15%ní daně. Situace se však neustále zlepšuje a k dalšímu zlepšení by měla výrazně přispět plánovaná schůzka všech předsedů KTK, která se uskuteční začátkem ledna 2015.
V Praze dne 21. listopadu 2014
Zpracoval : Ing. Petr Lammel

Zpět