Zápis z řádného Shromáždění delegátů FKHV ze dne 22.11.2015

30.11.2015 10:17

Počet delegátů:          30

Počet přítomných delegátů 28 (zbývající dva se dostavili v průběhu SD)

 

 1. Registrace od 10.30 do 11.00 hod

 

 1. Zahájení jednání, uvítání hostů - Jan Täubel

    

 1. Volba návrhové a volební komise a zapisovatele - Pavel Fiala

Návrhová komise byla zvolena ve složení:

Miloslav Plašil

Tomáš Hušek

Vladimír Pisk

 

Hlasování:

pro:                 28

proti:                0

zdrželo se:      0

 

Volební komise byla zvolena ve složení:

Pavel Bolehovský

Lubomír Doležal

Jan Zápotocký

 

Hlasování:

pro:                 27

proti:                0

zdrželo se:      1

 

Zapisovatelkou byla zvolena::

Bára Horáková

 

Hlasování:

pro:                28

proti:              0

zdrželo se:      0

         

 1. Schválení jednacího  a volebního řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti - Miloslav Plašil

Jednací a volební řád byl schválen.

 

Hlasování:

pro:                 27

proti:                0

zdrželo se:      1

 

Na základě počtu přítomných delegátů bylo jednání uznáno za usnášeníschopné.

 

 1. Zpráva prezídia FKHV ČR za rok 2015, plán 2016 - Jan Täubel

Prezident FKHV shrnu celkový chod Federace za rok 2015 včetně činnosti a vývoje sekretariátu, webových stránek, informačního systému, činnosti sportovní komise a Akademie českého veteránismu.

 

Dále informoval o:

 • Účetnictví a zapojení daňového poradce s ohledem na přihlášení se k platbě DPH. 
 • Novele Příručky pro testování silničních a historických vozidel a odůvodnil změny. V souvislosti s tím prezident také objasnil důvody aktualizace Stanov a Ekonomické směrnice.
 • Vzniku nového sdružení Asociace Veteran Car Clubů Královehradecka z.s. v čele s prezidentem Pavlem Šimkem.
 • Počtu členů stávajících sdružení, která mají 6980 členů a o návrhu zavedení členských příspěvků a příspěvků KLTK.
 • Zřízení a obsazení pozice generálního sekretáře FKHV. Ze dvou uchazečů byl vybrán Tomáš Hušek.
 • Zřízení pojištění odpovědnosti pro předsedy KTK.

 

Seznámil přítomné delegáty s plánem na rok 2016, který se týká především pokračování ve vývoji a vylepšování informačního systému a webových stránek FKHV, vylepšení systému měsíčního sledování čerpání finančních prostředků, pokračování v Poháru Federace, činnosti a aktivitách AKČR, přípravy nového prezidenta na převzetí pozice, realizování usnesení SD.

 

 1. Zpráva o činnosti komise KTK a informace o přípravě elektronického informačního 

a evidenčního systému testování HV - Pavel Fiala a Pavel Šimek

Přítomní delegáti byli informováni o:

 • Školení předsedů KTK v lednu 2015, školení KLTK včetně volby předsedy KTK. Volba předsedy KTK byla oznámena všem registračním místům v ČR.
 • Předání účetnictví daňovému poradci p. Ing. Lammelovi, který je v přímém kontaktu se všemi předsedy KTK.
 • Zrušení všech PKLTK a testování na odpuštění ekologického poplatku. To bylo přeneseno na jednotlivá KLTK v rámci testování na historickou původnost.
 • Zřízení e-mailové schránky testace@fkhv.cz, která je určena pouze pro registrační místa v případě sporné testace.
 • Počtu otestovaných vozidel:25 498, počet technických komisařů: 899, počet KLTK: 210.
 • Revizní kontrole, která proběhla v KTK 01 a v KTK 11. V souvislosti s chybami v účetnictví bude na školení předsedů KTK prostor v programu k odstranění vzniklých chyb.

 

 1. Informace o novelizaci Příručky pro testování a Ekonomické směrnice E 001/2016 - Pavel Fiala

Příručka byla změněna především kvůli zrušení PKLTK, upravení pojištění historických vozidel a registrace historických vozidel v registru silničních vozidel. Při této příležitosti byla celá příručka připomínkována, revidována a upravena.

 

Byla podána informace o možnost vjezdu historických vozidel do nízkoemisních zón.

 

Byl projednán návrh na zavedení poplatků v Ekonomické směrnici, příspěvek za člena ve výši 20 Kč/rok a příspěvek na registraci KLTK ve výši 5 000 Kč/rok. Rozjela se diskuze na téma „Regulační poplatek“, při čemž se o nich hlasovalo v bodě Návrh a schválení rozpočtu na rok 2016.

 

 1. Projednání a schválení přihlášky Asociace Veterán Car Clubů Královéhradecka z. s. do FKHV ČR - Jan Täubel
 • Přečtení žádost o přijetí nového spolku do FKHV.
 • Hlasování předcházely dotazy a debata přítomných delegátů. Hlavní výhrady se týkaly toho, že Asociace vznikla odloučením několika klubů z již existujících organizací, nikoliv na základě nové členské základny. Dále byl diskutován soulad se stanovami týkající se podmínky celostátní působnosti. Naproti tomu zaznívaly hlasy pro přijetí nového spolku, které se týkaly především iniciativy, činnosti v prezidiu FKHV a zlepšení informovanosti členské základny v daném regionu. 

 

Hlasování:

Pro:                 23

Proti:               1

Zdrželo se:      6

 

Členství nového spolku bylo schváleno.

 

 1. Zpráva revizní komise - Rudolf Žalud

Předseda revizní komise přednesl zprávy revizní a kontrolní komise. Uvedl, že zprávu o účetnictví členové obdrželi večer před SD, nemohli tedy provést plnohodnotnou kontrolu účetnictví. Vyjádřil své rozhořčení nad nedodržováním termínů pro odevzdávání účetních podkladů a doporučil SD neschválení účetnictví FKHV za rok 2014.

 

 1. Volba KRK pro další období - předseda volební komise

Předseda KRK informoval o aktuálním složení KRK, které je: Vladimír Šinágl, Dr. Jaroslav Čáp, Dr. Rudolf Žalud, Jiří Zítek, Petr Schweiner a Luděk Erlebach, dále o rezignaci zástupce AKAV Pavla Šplíchala. Hlasováním byli potvrzeni stávající členové KRK. Za AKAV nebyl kandidát zatím nominován.

 

Hlasování:

Pro:                 26

Proti:               0

Zdrželo se:      1

 

Složení KRK bylo schváleno.

 

 1. Zpráva o činnosti Sportovní komise, návrhy na doplnění zástupci všech sdružení Jan Zápotocký

Jan Zápotocký prezentoval činnost sportovní komise místo p. Barneta. Z důvodu vytíženosti všech členů Sportovní komise probíhala činnost a aktivity ve značně omezené míře. Úkolem je najít nové lidi, kteří by měli čas a byli ve Sportovní komisi aktivně činní. Sám pan Jan Zápotocký na svoji pozici z časových důvodů rezignoval.

 

 1. Zpráva o činnosti Akademie českého veteránismu - Pavel Národa
 • Zpráva o činnosti Akademie českého veteránismu za rok 2015. Informování o propagaci a osvětové činnosti.
 • Zhodnocení vývoje Poháru Federace, kdy za rok 2015 bylo přihlášeno 15 akcí a 20 jezdců.
 • Informace o projektu Trade and Skills.
 • Informace o iniciativě B. Zábřeského, který jedná s NTM ohledně prostor pro archivaci dokumentů, literatury a dalších předmětů týkajících se historických vozidel.
 • Informace o přípravě plesu FKHV, který se uskuteční 15. ledna 2016.
 • Plán činnosti a rozpočtu pro rok 2016

 

 1. Zpráva o činnosti v oblasti vícezdrojového financování a o možnostech polupráce

v rámci aktivit na zachování řemesel - Tomáš Hušek

Generální sekretář představil svoji dosavadní činnost, která se týkala revize Příručky pro testování silničních a historických vozidel, Ekonomické směrnice a dvou zadaných úkolů – možnosti vícezdrojového financování a vzdělávání v souvislosti se zachováním řemesel. SD seznámil se závěry analýz vycházejících z těchto úkolů. V oblasti vícezdrojového financování informoval o nutnosti financování základní činnosti FKHV z vnitřních zdrojů – zdrojů z testací, členských příspěvků a dalších možných vnitřních zdrojů. Případné získání dalších zdrojů z dotací, projektů apod. je velmi problematické vzhledem k činnosti FKHV, která neodpovídá podmínkám jejich získání. Jejich získání by vyžadovalo rozšíření činnosti FKHV. V oblasti vzdělávání dále informoval o možnostech spolupráce se školami, s Národním ústavem pro vzdělávání a o podmínkách této spolupráce. Zdůraznil důležitost spolupráce s AČV.

 

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a její schválení - Petr Lammel a Jan Täubel

Ing. Petr Lammel přednesl zprávu o hospodaření a informoval o účetnictví a rozpočtu za rok 2015, vyjádřil se k nákladovým položkám v rozpočtu a zodpověděl dotazy.

 

 1. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2016 - Jan Täubel

Jan Taubel zhodnotil plán a skutečný stav rozpočtu FKHV za rok 2015 a prezentoval rozpočtový plán na rok 2016 s vyrovnaným rozpočtem.

 

Bylo hlasováno jednotlivě o návrhu zavedení příspěvku za člena ve výši 20 Kč/rok a poplatku za registraci KLTK ve výši 5 000 Kč/rok.

 

Pro odstranění poplatku za registraci KLTK:

Pro:                 19

Proti:               3

Zdrželo se:      7

 

Pro zavedení členských příspěvků:

Pro:                 24

Proti:               3

Zdrželo se:      0

 

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2016:

Pro:                 26

Proti:               0

Zdrželo se:      1

 

Do příštího prezidia bylo uloženo prozkoumat možnosti tvorby rezerv z testování KTK pro období 2016.

 

 1. Zpráva z valného shromáždění FIVA v Krakově 21. – 24. 10. 2015 Pavel Šimek, Jan Täubel

Pavel Šimek a Jan Täubel podali informace z valného shromáždění FIVA.

 

 1. Vystoupení hostů - moderuje Miloslav Plašil

Nikdo z přítomných hostů nevystoupil.

 

 1. Návrh nových stanov FKHV a jejich schválení - Jan Täubel

Schvalování Stanov předcházela diskuse a samostatné hlasování o některých bodech.

 

Část 1, článek 1.3, návrh ponechat původní znění – podmínka minimálně 150 členů (protinávrh – minimálně 350 členů)

 

Pro:                 16

Proti:               6

Zdrželo se:      1

 

Bod schválen ve znění … minimálně 150 členů.

 

Část 3, článek 13a. 4, návrh ponechat původní znění – má povinnost (protinávrh – má právo)

Pro:                 20

Proti:               4

Zdrželo se:      1

Bod schválen ve znění …má právo nominovat

 

Hlasování o Stanovách jako celku

Pro:                 23

Proti:               1

Zdrželo se:      3

 

 1. Různé

Prezident informoval o výstavě Václava Zapadlíka. FKHV bylo osloveno s žádostí o finanční podporu této akce. SD hlasovalo o podporu finanční akce. Stanovením konečná výše částky, projednáním detailů propagace a dojednáním podmínek spolupráce bylo pověřeno Prezidium FKHV.

 

Důležitost profesionalizace FKHV, zvážení možnosti finančního ohodnocení prezidenta FKHV, dalších členů Prezidia, členů jednotlivých komisí a AČV.

 

 1. Návrh a Schválení usnesení z řádného Shromáždění delegátů - Miloslav Plašil

Usnesení z ŘSD FKHV ČR ze dne 21. 11. 2015

 

ŘSD bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti Presidia FKHV za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016, kterou přednesl Ing. Jan Täubel
 • zprávu o činnosti komise KTK přednesenou Ing. Pavlem Fialou a panem Šimkem
 • informaci Ing. Pavla Fialy o novelizaci Příručky pro Testování silničních a historických vozidel
 • informaci o směrnici E-001/2016 – Úhrady za testování
 • zprávu Ing. Rudolfa Žaluda o činnosti KRK – závěr: KRK nedoporučuje v tuto chvíli schválit výsledky hospodaření FKHV za rok 2014
 • zprávu o hospodaření FKHV Ing. Petra Lammela – doplněk k roku 2014
 • zprávu o hospodaření FKHV za 01-10/2015 a plán nákladů a výnosů na rok 2016
 • zprávu sportovní komise, kterou přednesl pan Zápotocký
 • zprávu Ing. Pavla Národy o činnosti Akademie českého veteránismu včetně návrhu rozpočtu plesu FKHV
 • zprávu pana Huška o možnostech zdrojového financování činnosti FKHV a vzdělávání v oblasti veteránismu

 

ŘSD schvaluje:

 • návrhovou komisi ve složení pp. Pisk, Plašil, Hušek – všemi 28 hlasy
 • volební komisi ve složení pp. Bolehovský, Doležal, Zápotocký - 27 hlasy, 1 se zdržel
 • jednací a volební řád – 27 hlasy, 1 se zdržel
 • zapisovatelku Báru Horákovou - všemi 28 hlasy
 • vstup Asociace veteran car clubu Královéhradecka z.s. - 23 hlasy, 1 hlas proti, 6 se zdrželo
 • složení KRK – 26 hlasy, 1 se zdržel
 • příspěvek na rok 2016 ve výši 20 Kč na člena – 24 hlasy, 3 proti

 

ŘSD neschvaluje:

 • příspěvek 5000 Kč, který měla platit každá KLTK na rok 2016 – 19 hlasů pro zamítnutí, 3 proti, 7 se zdrželo

 

ŘSD ukládá:

Presidiu FKHV

 • prozkoumat možnosti vytvoření finančních rezerv FKHV z testování KTK (stav kont jednotlivých pokladen KTK) pro období 2016 a dále – termín: do příštího zasedání ŘSD
 • ve své kompetenci vyřešit podporu výstavy pana Zapadlíka – maximální částka 100 000 Kč a to při akceptování podmínek Presidia FKHV
 • Kontrolní a revizní komisi FKHV
 • okamžitě vstoupit do jednání s Ing. Lammelem tak, aby bylo možno po předání materiálů, které si KRK vyžádá, hloubkově prověřit hospodaření FKHV za roky 2014 a 2015 a s výsledky zpráv z těchto kontrol okamžitě seznámit Presidium FKHV a následně toto předložit nejbližšímu zasedání SD

 

Toto usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Miloslav Plašil. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy, jeden se zdržel.

 

Hlasování o usnesení

Pro:                 25

Proti:               0

Zdrželo se:      1

 

 1. Závěr - Jan Täubel

 

 

21. 11. 2015

zapsala: Bára Horáková

Zpět