Zápis ze Shromáždění delegátů 20. 6. 2019

17.07.2019 13:38

Program jednání:

1.Registrace od 16:30 hod 

Prezenční listina všech přítomných, viz. Příloha č. 1.

2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00

Prezident FKHV ČR Ing. Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil Shromáždění delegátů. Martin Kot přečetl přítomným delegátům program a pravidla účasti a hlasování.

3.Volba návrhové a volební komise a zapisovatele

Volba návrhové komise ve složení:

Petr Pele

Pavel Bolehovský

Dušan Erlebach

pro: 35

proti: 0

zdržel: 0

Návrhová komise byla schválena. Předsedou návrhové komise byl zvolen Dušan Erlebach.

 

Volba volební komise ve složení:

Pavol Vávra

Jiří Patočka

Vladimír Novák

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 1

Volební komise byla schválena. Předsedou volební komise byl zvolen Jiří Patočka.

 

Zapisovatelkou byla navržena Bára Horáková.

pro: 35

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla schválena.

4.Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                         

                                                                                              

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR.

Celkový počet delegátů: 37

Počet přítomných delegátů: 35

SD FKHV ČR je usnášeníschopné.

 

Schválení volebního řádu a programu SD.

pro: 35

proti: 0

zdrželo: 0

Volební řád a program SD byl schválen.

5.Přijetí člena FKHV ČR

Hlasování o přijetí sdružení British Car Club ČR, z.s., IČ: 05773792 do FKHV ČR:

pro: 30

proti: 0

zdržel: 5

Sdružení British Car Club ČR, z.s bylo přijato.

 

Luděk Erlebach vznesl připomínku, která se týkala účasti British Car Clubu na minulých shromážděních delegátů a jejich závěrů.

6.Zpráva prezídia FKHV ČR                                          Pavel Fiala

Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala přednesl zprávu prezidia FKHV, viz Příloha č. 2tohoto zápisu.

 

V průběhu čtení zprávy se dostavil další delegát. Přítomno je 36 delegátů s hlasovacím právem.

 

Hlasování o schválení zprávy o činnosti prezídia FKHV ČR:

pro: 35

proti: 0

zdržel se: 1

Delegáti schválili zprávu o činnosti prezidia FKHV ČR.

7.Informace o informačním systému FKHV                   Martin Kot

Ing. Martin Kot prezentoval zprávu o informačním systému FKHV od 21. 12. 2018, kdy převzal vedení IS. Celá zpráva viz. Příloha č. 3.

 

Po prezentaci zprávy IS přišel další delegát. Přítomno je 37 delegátů s hlasovacím právem.

 

P. Průša vznesl dotaz ohledně využití databáze vozidel zanesených v IS. Použití dat k možnosti automatického doplnění je plánováno v následném rozvoji systému.

P. Danda se dotázal na možnost budoucího placení prodlužování. Poplatky za prodlužování testování v IS bude dle platné Ekonomické směrnice.

 

Delegáti vnímají zavedení IS prozatím jako nedokončený, ale velmi užitečný. O dalším postupu budou delegáti průběžně informováni a mohou zaslat své připomínky přímo p. Kotovi na e-mail kot@fkhv.cz.

 

Hlasování o zprávě IS FKHV ČR:

pro: 37

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o IS FKHV ČR byla vzata na vědomí.

8.Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 zástupce Minus Ten, Jiří Zítek

Jiří Zítek prezentoval výsledky hospodaření FKHV za rok 2018, viz Příloha č. 4.

Hlasování o schválení vyúčtování hospodaření za rok 2018:

pro: 30

proti: 5

zdržel se: 2

Zpráva o vyúčtování hospodaření FKHV za rok 2018 byla schválena.

Případný zisk FKHV za rok 2019 bude použita jako rezerva pro příští období.

P. Danda požádal o dodání přehledu hospodaření jednotlivých KTK, které je v zápisu viz. Příloha č. 4.

FKHV zašle oficiální dotaz na Ministerstvo dopravy ohledně zavedení EET.

9.Zpráva o činnosti Technické komise                        Tomáš Strnad

Zpráva se o činnosti TK, viz Příloha č. 5.

pro: 36

proti: 1

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti Technické komise byla vzata na vědomí.

 

Dále p. Strnad informoval o nové záložce neshod na stránkách FKHV, kam TK dává aktuální rozhodnutí.

 

Po bodě TK odešli tři delegáti, dále je přítomno 34 delegátů s hlasovacím právem.

10.Zpráva o činnosti Kulturní komise                            Pavol Vávra

Prezentovaná zpráva o činnosti KK, viz Příloha č. 6.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti kulturní komise byla vzata na vědomí.

11.Zpráva o činnosti Sportovní komise                    Vladimír Šimek

Prezentovaná zpráva o činnosti SK, viz Příloha č. 7.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti sportovní komise byla vzata na vědomí.

12.Zpráva Kontrolní a revizní komise                  František Sladký

Zpráva od kontrolní a revizní komise přednesl František Sladký, viz Příloha č. 8.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva kontrolní a revizní komise byla vzata na vědomí.

 

Hlasování o přijetí Jednacího řádu KRK:

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

Jednací řád KRK byl přijat.

 

P. Luděk Erlebach vznesl připomínku, aby se zástupci FKHV, kteří nejsou členy KRK, mohou být účastni jako hosté, nikoliv uvedeni v prezenční listině zápisu jednání KRK jako přítomní před členy KRK.

13.Vystoupení hostů

Prezident FKHV Pavel Fiala informoval o podpisu memoranda o spolupráci s AVCC v AČR a AKHV a informoval přítomné o tom, že budou připraveny aktualizované smlouvy o:

 • spolupráci FKHV s AVCC AČR
 • spolupráci FKHV s AKHV

 

Vystoupili zástupci tripartity, za AVCC v AČR p. Čečil, za AKHV p. Franc, kteří poděkovali za velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

 

14.Návrh a schválení usnesení

P. Erlebach přečetl návrh usnesení delegátů FKHV ze dne 20. 6. 2019:

 

Federace klubů historických vozidel České republiky

konané 20. 6. 2019 od 17:00 hod

na Základní škole Praha – Kbely v ulici Albrechtická 732, Praha 9 - Kbely, 197 00

 

I.) Shromáždění delegátů FKHV ČR bere na vědomí:

 1. Zprávu prezidenta FKHV.
 2. Zprávu o informačním systému.
 3. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018.
 4. Zprávu o činnosti Technické komise.
 5. Zprávu o činnosti Kulturní komise.
 6. Zprávu o činnosti Sportovní komise.
 7. Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise.
 8. Informaci o stavu BU ke dni 31. 12. 2018.

 

II.) Shromáždění delegátů FKHV ČR schvaluje:

 1. Že je usnášející schopné, přítomno 35 delegátů, následně 37 delegátů, poté 34 delegátů.
 2. Schvaluje návrhovou a volební komisi.
 3. Schvaluje přijetí British Car Clubu ČR, z.s.
 4. Schvaluje Jednací řád KRK.

 

Za návrhovou komisi

předseda Dušan Erlebach

delegát SVCC HK

 

V Praze dne 20. 6. 2019

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení  pro 34, proti 0, zdržel 1 

Usnesení bylo schváleno.

15.Závěr                                                                              Pavel Fiala

Pavel Fiala poděkoval přítomným a ukončil shromáždění delegátů.

 

V Praze dne 20. 6. 2019

Zapsala: Ing. Bára Horáková

Příloha č. 1 Prezenční listiny SD

 

 

 

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti prezidia od minulého shromáždění delegátů, které se konalo dne 2. 12. 2018

 

Prezidium se od minulých SD sešlo celkem na 7 jednáních.

Hlavními body jednání, kromě bodů týkajících se schvalování změn ve složení KLTK, byly dle jednotlivých zápisů, které jsou zveřejňovány na internetových stránkách FKHV, následující:

Prezidium 8. 1. 2019

 • Byla provedena kontrola splnění úkolů ze SD 2018 a konstatováno, že konečný zápis ze SD byl delegátům rozeslán a je zveřejněn na internetových stránkách fkhv.cz.
 • Byla prezentována nová verze s revizemi Ekonomické směrnice. Nové sazby za úkony v rámci testování byly odsouhlaseny, a kromě platby za zakoupení nového čísla vstupují v platnost od 9. 1. 2019. Platba 300 Kč v prvním kroku testování byla odsunuta až po uvedení IS do provozu, k čemuž došlo k 15. 4. 2019. 
 • Prezidium se zabývalo stavem přípravy Informačního systému. Novým vedoucím IS byl jmenován místo Ing. Vomočila Ing. Martin Kot.
 • Na základě předem rozeslané koncepce personálního rozvoje, byla předložená koncepce všemi viceprezidenty schválena. V souladu s tímto rozhodnutím by Ing. Martin Kot jmenován do pozice výkonného ředitele a p. Jiří Patočka na pozici technického pracovníka.
 • Byl schválen kalendář termínů zasedání prezidia na rok a zároveň bylo odsouhlaseno, že bude posunut termín Shromáždění delegátů na přelom května/června kvůli zpracování výsledků hospodaření FKHV za předchozí rok.
 • Prezidium vzalo na vědomí, že případ bývalého předsedy KTK 06 byl policí odložen.
 • Prezidium se zabývalo přípravou podkladů pro jednání s MD. zástupci RM. Body k jednání budou zaslány taktéž do 31. 1. na technickou komisi, která je připraví. 
 • Prezidium se zabývalo článkem o FKHV uveřejněném v časopise Motor Journal a podání trestního oznámení na FKHV z titulu nevyjasnění účetních rozdílů při změně účetní firmy, které byly uzavřeny na minulých SD. Sdružení AVCC HK se v tomto případě od jednání člena Aleše Paříka distancovalo a bylo konstatováno, že jde pouze o osobní jednání p. Paříka.
 • Technická komise informovala o probíhajícím školení předsedů KTK.
 • Kulturní komise Předseda Kulturní komise Jaroslav Větvička informoval prezidium o prezentaci FKHV na akcích Classic Expo a na Retro burze v Lysé nad Labem.
 • S ohledem na odstoupení části KRK bylo rozhodnuto, že do konce ledna delegují všechna sdružení zástupce do KRK, aby mohli být na příštím zasedání prezidia delegovaní zástupci odsouhlaseni. Bohužel se do dnešního dne jmenování zástupci již ke 2 jednáním nedostavili. Vedením komise byl pověřen p. Sladký z UKUVHT.

 

Prezidium 29. 1. 2019

 • Prezidium se zabývalo stavem vydání členských karet, které byly vyreklamovány
 • Distribuce karet bude dle možnosti na školeních KLTK v jednotlivých krajích, popř. dle jednotlivých sdružení.
 • Prezidium odsouhlasilo rozpis úkolů a cen za IS, které dostalo před mimořádným prezidiem. Smlouva na dodávku bude uzavřena po konzultaci s právní anceláří.

Byly stanoveny úřední hodiny v kanceláři FKHV:

 • pondělí                                                                                   9:00-15:00
 • úterý                                                                                     13:00-19:00
 • středa                                                                                   13:00-19:00
 • čtvrtek                                                                                  13:00-19:00
 • Prezidium vzalo na vědomí, že nové znění stanov bylo úspěšně založeno do sbírky listin FKHV.
 • Aktualizovaná ekonomická směrnice byla vložena na internetové stránky fkhv.cz.
 • Prezidium vzalo na vědomí informaci Technická komise, která finalizovala připomínky, které byly zaslané na Ministerstvo dopravy, včetně vyjádření k zaslanému seznamu sporného testování. S ohledem na skutečnost, že nedošly žádné náměty na setkání s vedoucími registračních míst, rozhodlo Prezidium, že nebude tato schůzka organizována.
 • P. Větvička navrhl pozvání delegáta FIVA kulturní komise jménem FKHV na akci Grand Veteran k prezentaci činnosti FKHV. Prezidium návrh odsouhlasilo a následně se návštěva realizovala.

Prezidium 29. 1. 2019

Prezidium se zabývalo některými aktivitami p. Paříka týkající se např. udání na Policii ČR, některé aktivity vůči MD, aniž by tyto byly projednány v normálním postupu a další aktivity jako je např. článek v Motor Journalu. Na základě diskuze rozhodlo prezidium o vyloučení pana Paříka z procesu testování pro hrubé a opakované porušení etického kodexu.

 • S ohledem na zapojení pana Paříka do činnosti Sdružení Veteran klubů Hradeckého kraje v diskuzi bylo navrženo, aby prezidium zvážilo, zda nedoporučit shromáždění delegátů FKHV vyloučit Sdružení Veteran Car Clubů z FKHV. Tento návrh nebyl Prezidiem schválen. Zástupce VCC ČR doplnil, že kauza ohledně p. Paříka by měla být řešena jako pochybení jednotlivce, a ne členského spolku FKHV, jehož je členem.

V záležitosti informačního systému Prezidium odsouhlasilo:

 • Podepsání smlouvy s programátorskou firmou na zpracování IS v rozsahu zadání, zpracovaného v předchozím roce.
 • Základní Informace pro veteránskou veřejnost o postupu práce v nových podmínkách IS a jej zveřejnění všem zúčastněným subjektům a zveřejněna na www stránkách FKHV.
 • Detailní harmonogram pro řešení celého systému, který je ve smlouvě na dodávku IS.
 • Kontrolou postupu řešení byl pověřen Ing. Kot.
 • Po skončení jednotlivých etap řešení bude organizováno průběžné oponentní jednání dokončených úloh, které bude řídit a organizovat Ing. Kot. Prezidium odsouhlasilo složení pracovní skupiny pro průběžné oponování dokončených úloh IS: p. Kot, p. Vomočil, p. Chalupa, p. Franc, p. Štohl, konzultačně p. Veleba, event. p. Trusík.
 • Veškeré připomínky k IS budou vždy zasílány na p. Kota, který je v případě nutných změn a doplňků projedná s programovacím týmem.
 • Kulturní komise začala realizovat projekt na tvorbu Videoarchivu FKHV ČR. Videoarchiv bude realizován na YouTube. Prezidium odsouhlasilo znění Všeobecných podmínek pro videoarchiv FKHV, které budou zveřejněny. Zároveň bude vytvořena nová záložka na webových stránkách FKHV.
 • Prezidium odsouhlasilo pozvání delegátky kulturní komise FIVA p. Grom na akci Grand Veteran, která pozvání přijala.
 • P. Barnet prezentoval možnosti způsobů podpory organizátorů přijatých do PF 2019. Následný postup a realizace bude projednán na schůzi sportovní komise i s ohledem na daňové povinnosti pořadatelů a poskytovatele podpory.
 • Proběhla první schůze KRK, jejíž zápis byl přílohou pozvánky na toto prezidium. Prezidium vzalo zápis z KRK na vědomí. Další schůze bude 18. 3. 2019 od 17:30. Pozvánku zajistí Ing. Horáková.
 • První edice členských Karet FKHV byla distribuována dne 7. 2. 2019. Byl schválen Dopis s informací o použití členských karet a prokazování zaplacení členského příspěvku a jeho zaslání komisařům

Prezidium 2. 4. 2019

 • Jednání prezidia se zúčastnila vedoucí účetní kanceláře Ing. Setničková k podání komplexních informací o účetnictví, kontrolách a výsledcích kontrol FKHV. Ing. Setničková prezentovala následující:
  • Firma Minus Ten začala pro FKHV pracovat v březnu 2017 Počínaje dnem 27. 7. 2017 je generálním zmocněncem FKHV pro styk u správce daně, sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
  • Od března 2017 posílá i platby k těmto institucím.
  • Daňová přiznání k DPPO do roku 2016 zpracovával pan Ing. Lammel. Ten podal i dodatečné DPPO za rok 2015.
  • Pan Lammel ještě podal dodatečné DPPO 2015, v němž mimo jiné upravil i rozvahové účty roku 2015 a 2016.
  • V dubnu 2017 od pana Lammela obdržela firma Minus Ten neinventarizované zůstatky pokladen jednotlivých KTK, které postupně opravovali v důsledku zpracování dokladových a fyzických inventur.
  • V září 2017 provedl správce daně místní šetření, ve kterém zkoumal právě dodatečné DPPO 2015. Přítomen byl i pan Lammel a Ing. Horáková. Jednání bylo ukončeno bez sankcí v 02/2018.
  • V 09/2018 byla zahájena kontrola inspektorátu práce. Kontrolovali rok 2016 a 2017. Neshledali žádné nedostatky.
  • V listopadu 2018 došla žádost o vysvětlení u Policie ČR. Měli podezření ze zpronevěry. Po osobních setkáních, telefonech a jedné datové zprávě Policie ČR případ pravděpodobně odložila.
  • V březnu 2019 zahájil správce daně další místní šetření v rámci vyhledávací činnosti roku 2016 + 2017 se zvláštním zřetelem na schodek pokladen. Správce daně neshledal žádná pochybení a neshody
  • V březnu 2019 byla zahájena kontrola živnostenského úřadu. Kontrola neshledala žádné závady.
  • Dále Ing. Setničková dodala zprávu z šetření policie, kde je vysvětlen rozdíl mezi skutečným stavem hotovosti a stavem účetní evidence FKHV ČR.
 • Prezidium odsouhlasilo postup kontrolování vozidel pro vydávání FIVA ID CARD, kdy vozidlo zkontroluje KLTK a KTK. Na základě jejich doporučení může FKHV vydat FIVA ID CARD. Zvláštní pozornost bude věnována v souladu s novým technickým kodexem FIVA vyjmenovaným značkám vozidel.
 • Prezidium se zabývalo otázkou činnosti TK, kdy zástupci jednotlivých sdružení požádali o doplnění svého zástupce do TK.
 • P. Kafka za VCC ČR jmenoval zástupce do TK p. Jana Živného. P. Větvička za MBK jmenoval zástupce do TK p. Jana Horáčka. P. Kot za AKAV jmenoval zástupce do TK p. Romana Pochylého. Bylo upozorněno, že noví členové TK musí být schopni po seznámení s detailní problematikou se zapojit do práce TK v plné agendě kontroly testování.
 • P. Zrucký odmítl jako důvod doplnění komise špatnou informovanost. Z každé schůze TK je Presidium informováno předloženým zápisem schůze TK FKHV.
 • FKHV byla kontaktována ze strany FIVA k objasnění zamítnutého testování technickou komisí FKHV. Celou záležitost komunikoval za technickou komisi p. Otto.
 • Dále byla FKHV vyzvána k telefonickému kontaktu, kterého se ujal p. Taubel a kontaktovat p. Loveridge, předsedu technické komise FIVA, k objasnění nejasností v testování. Následné vyjádření z FIVA bylo zasláno na FKHV.
 • Prezidium projednalo zprávu ze schůzky na MD. Celý zápis je archivován na sekretariátu FKHV.
 • Prezidium se zabývalo postupem prací na informačním systému. Zpráva o informačním systému je samostatným bodem dnešního jednání.
 • Technická komise podala informaci o ukončení řádného školení testovacích komisařů a náhradním školení.
 • Předseda KRK si vyžádal podklady ohledně případu p. Paříka, aby přezkoumal zrušení jmenování testovacím komisařem.
 • Prezidium projednalo zprávu Kulturní komise a schválilo vytvoření videoarchivu.
 • Prezidium vzalo na vědomí informaci o přípravě akce Grand Veteran dne 29. 4. 2019.

 

Mimořádné zasedání prezidia duben 2019

 • Prezident zdůvodnil svolání prezidia, což byl otevřený dopis rozeslaný technickou komisí na prezidium a testovací komisaře. Dopis prezident prezentoval přítomným a prezidium se vyjádřilo k jeho jednotlivým částem:
  • Poštu adresovanou na FKHV několik let přebírá a kontroluje P. Horáková. O všech dopisech je informován prezident FKHV. S tímto postupem prezidium jednoznačně souhlasí.
  • Dále bylo v dopise uvedeno, že p. Kot zfalšoval úřední doklad. TK nepředložila žádné doklady prokazující zfalšování úředního doklady ze strany p. Kota. Jde o neoprávněné nařčení bez jakýchkoliv podkladů. Vozidlo navíc nebylo otestováno, jednalo se o žádost o otestování. P. Kot se souhlasem prezidenta požádal TK o vystavení dokladu s důvodem zamítnutí testování, aby mohl situace dále řešit s prodejcem vozidla. TK tento doklad do dnešního dne p. Kotovi nepředala. 
  • Prezidium zcela odmítá zmíněné “rozhodnutí o odříznutí technické komise od přípravy, ale dokonce i od veškerých informací o připravovaném Informačním systému“. Při realizaci IS projektu byl p. Vomočil osloven a požádán o názor a souhlas s převedením vedení projektu IS na p. Kota, s čímž p. Vomočil souhlasil. Dále byl p. Vomočil jako člen TK pravidelně zván na schůze IS a žádán o připomínky k projektování a realizaci IS.
  • Technická komise musí být složena ze jmenovaných zástupců sdružení FKHV, další jmenovaní členové z tripartity mohou mít konzultační funkci v komisích při jednání.
  • Dále se technická komise vyjádřila k zápisu z jednání prezidia ze dne 2. 4. 2019, který ještě nebyl uzavřen a zveřejněn, ale šel pouze k osobám přítomným na jednání prezidia. Tento zápis byl interní a neměl být v žádném případě poslán dalším osobám k vyjadřování.
  • Uzamčení archivu a přístup do něj za přítomnosti p. Horákové je zcela v souladu s GDPR a prezidium s tento postup jednoznačně odsouhlasilo. O použití materiálů v archivu bude veden řádný protokol.
  • Vydávání FIVA ID karet ze strany FKHV je v souladu s národní legislativou i mezinárodním kodexem FIVA. 
 • Na základě výše uvedených faktů prezidium konstatovalo, že technická komise nebyla oprávněna k rozeslání otevřeného dopisu z oficiálního e-mailu technické komise, navíc bez souhlasu prezidia. Odpověď na tento dopis byl pověřen Václav Kafka.
 • Prezidium žádá p. Otta o předložení zápisu z telekonference technické komise FIVA k založení na FKHV. 
 • Předseda TK p. Zrucký a členové p. Otto a p. Vomočil podali rezignaci na své funkce, která byla přijata. Odstupující předseda TK předá kompletní agendu technické komise k rukám p. Horákové nebo p. Patočky.   Novým předsedou byl jmenován p. Tomáš Strnad.
 • Ekonomická směrnice FKHV ČR P. Zítek zaslal aktualizovanou Ekonomickou směrnici FKHV. Prezidium směrnici odsouhlasilo. 
 • Na základě jednání v KTK 07 byl zvolen nový předseda p. Jiří Dubský, kterého prezidium jmenovalo. 

 Prezidium 14. 5. 2019

 • Tomáš Barnet informoval prezidiu o zaslání dopisu p. Otty na FIVA, o kterém FKHV nebyla informována. Bylo rozhodnuto, že celá záležitost bude dále řešena přímo s FIVA. FKHV v současné době nebude mít zástupce v technické komisi FIVA a bude jednat v rámci tripartity o jmenování nového zástupce. Kontakt s FIVA zajistí Tomáš Barnet.
 • Bylo rozhodnuto, že Technická komise dne 17. 5. 2019 uskuteční schůzku zástupců FKHV a předsedů KTK, vč. jejich zástupců v Pardubicích. Předmětem je školení k informačnímu systému FKHV ČR.
 • UKUVHT nominovalo do TK dva členy, p. Zemana a p. Koláře. Dle dohody na minulém prezidiu každé sdružení jmenuje jednoho člena. Po domluvě na schůzi bude členem TK za UKUVHT p. Zeman.
 • Tomáš Strnad prezentoval aktualizovanou náplň činnosti TK. Hlavní oblastí budou monitoring systému testování, návrhy legislativních úprav a komunikace s komisaři ohledně testování. Prezidium novou náplň činnosti odsouhlasilo.
 • Po minulé technické komisi zůstaly nevyřízené žádosti o jmenování komisařů do KTK. Žádosti budou projednány na tomto prezidiu v bodě „KTK a KLTK“.
 • Předsedové KTK budou vyzváni TK k zaslání přehledu pozastaveného testování technické komisí k posouzení.
 • Prezidiu byl představen p. Tomáš Kiefer, který bude mít na starosti vydávání FIVA ID karet v ČR. 
 • Prezidium rozhodlo o termínu Shromáždění delegátů, které se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 17:00. Pozvánka bude zaslána členům prezidia, kteří zajistí účast svých delegátů. Program SD byl prezidiem schválen.
 • Projekt Videoarchiv FKHV byl spuštěn a kluby byly požádány o spolupráci a dodání videí s veteránskou tématikou. Videa dodal Veteran Vintage Club Praha a Mercedes-Benz klub ČR. Ostatní sdružení byla vyzvána k dalšímu oslovení svých klubů.
 • Prezidium se zabývalo přípravou Galavečer českého veteránismu v roce 2020. Na příštím prezidiu bude předložen ke schválení scénář a rozpočet.
 • FKHV se jako partner dne 27. 4. 2019 podílelo na akci Grand Veteran. Akce se zúčastnili např. zástupci z MD a také prezidentka kulturní komise FIVA p. Nataša Jerina Grom, která ocenila celý koncept akce a její moderní směry. Prezidium poděkovalo pořadatelům akce za její uspořádání a vyzvalo k podání faktury v dohodnutém rozsahu.
 • Informační systém Informační systém byl spuštěn dle plánu a testování funguje. Jsou průběžně přijímány návrhy na zlepšení, které jsou zasílány na e-mail kot@fkhv.cz a se kterými se dále pracuje.  P. Kot vypracuje dopis s novými informacemi pro komisaře. 
 • Bylo konstatováno, že doposud není funkční Kontrolní a revizní komise. Delegáti z jednotlivých sdružení nominováni do KRK se nezúčastnili jednání. Předseda KRK vyzval prezidium k nápravě nebo jmenování jiného zástupce. 
 • Prezidium se zabývalo odvoláním proti rozhodnutí o zrušení jmenování testovacím komisařem Aleše Paříka. Jaroslav Větvička navrhl pozvat p. Paříka na následující prezidium. Prezidium tento návrh většinou odsouhlasilo. P. Paříkovi bude odeslána pozvánka. 
 • Druhá várka vyrobených členských karet byla distribuována do sdružení. Další výroba karet pro aktuální rok 2019 není v současně době plánovaná. Je nutno navrhnout nový systém vydávání karet – pouze jediný termín a platnost karet.

Prezidium 4. 6. 2019

 • Prezidium pozvalo p. Paříka na jednání prezidia k projednání odvolání proti rozhodnutí o zrušení jmenování testovacím komisařem, který pozvání odmítl.
 • FKHV obdržela předžalobní výzvu podanou p. Paříkem ve věci zrušení jmenování testovacím komisařem. Prezidium doporučuje zvolit takový postup v záležitosti p. Paříka, který by vedl ke smírnému řešení za vzájemného respektování.
 • P. Strnad navrhl zveřejnění informací o kontrolách FKHV a vložení jejich stručné informace na stránky FKHV. Bod byl přijat, proběhlé kontroly a informace byly vloženy na internetové stránky.
 • Tomáš Barnet odeslal dopis, který byl schválený na prezidiu a tripartitě, předsedovi technické komise FIVA a sekretáři FIVA dne 29. 5. 2019.
 • Závěrečná zpráva z Plesu 2019 bude přednesena v samostatném bodu v kulturní komisi.
 • Kulturní komise oslovila možná místa k uspořádání Galavečera českého veteránismu. V porovnání s ostatními došlými cenovými nabídkami vyšel Autoklub ČR nejvýhodněji. Pořádání v budově Autoklubu ČR bylo odsouhlaseno. Prezidium odsouhlasilo pozvat předsedy KTK jako čestné hosty.
 • Grand Veteran dodal oficiální závěrečnou zpráva z akce, bude přednesena v samostatném bodu v kulturní komisi.
 • Byla podána informace o informačním systému se závěrem, že nevykazuje žádné zásadní nedostatky. Více v samostatném bodu IS.
 • P. Strnad informoval prezidium o průběhu školení předsedů a místopředsedů KTK k IS.
 • Novým předsedou KRK byl jmenován p. Sladký, který podal k připomínkám návrh Jednacího řádu KRK.  P. Sladký znovu apeloval na prezidium, aby do KRK jmenovali nové fungující členy a KRK mohla začít se svou činností.

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří mají zájem o další rozvoj veteránismu a popřál nám, abychom rozvášněné hladiny uklidnili, tak abychom celý systém do budoucna stabilizovali.

 

 

Příloha č. 3 Zpráva o přípravě IS FKHV

Informační systém byl spuštěn 15. 4. 2019. Od počátku spuštění systém pracoval bez poruch a výpadků. První tři dny provozu se řešili drobné technické nedostatky, které však nebránily ve vytvoření a dokončení žádosti o testování a podařilo se je rychle dát do pořádku. První klubová testace tak byla dokončena již 16. 4., krajská testace ve 2. kole pak 18. 4. 2019. Dále se řešily úpravy systému na základě připomínek a návrhů uživatelů, které vyplynuly z praktického využívání systému, většina z nich byla do IS zapracována ihned. 25. 5. pak byla ukončena první fáze tvorby systému, nyní se pracuje na dalším vývoji systému, kde bude již fungovat prodlužování průkazů, spojí se databáze, začne fungovat nápověda technických údajů vozidel a další funkce, z nichž mnohé vyplývají z dalších návrhů testovacích komisařů. Ke dni 5. 6. bylo v systému v různé fázi rozpracovanosti 905 žádostí, ke dni konání shromáždění delegátů 20. 6. pak již 1 282.

 

Příloha č. 5 Zpráva o činnosti Technické komise

Vážení delegáti, vážené prezidium,

v této zprávě bych Vás rád informoval o práci TK od dubna do dnešních dnů, kdy jsem byl jmenovaný novým předsedou TK. TK zatím pracuje krátce, sešla se dvakrát a to dne 17. 4. a 18. 6. 2019. Z toho jednání byl prezidiu zaslán zápis. Složení TK bylo upraveno a každé sdružení má nárok na jednoho člena, čehož všichni nevyužili. Prezidium nově pověřilo vydáváním FIVA karet na p. Keifera.

Na první schůzi si TK aktualizovala náplň činnosti, která je dostupná na internetových stránkách FKHV. Dále bylo odsouhlaseno, že komise se bude scházet pouze v důležitých případech, jinak komunikace a fungování bude probíhat přes e-maily. Všichni aktuální členové TK dostávají e-mailovou komunikaci, která přichází na oficiální e-mail TK, ke které se mohou obratem vyjádřit. Tento způsob fungování se jeví jako velmi flexibilní a můžeme tak rychleji reagovat na příchozí dotazy než při svolávání schůzek. Dotazy jednoduššího a jasného charakteru vyřizuji osobně telefonicky. S touto formou fungování nám také odpadají náklady na cestovní náhrady členům TK.

Realizovali jsme školení předsedů a místopředsedů KTK k IS v Pardubicích. Po počátečních negativních postojích k IS v průběhu školení většina přítomných pochopila fungování a přínos IS.

TK nadále úzce spolupracuje při vylepšování IS, který je klíčovým nástrojem při kontrole testování a který by měl většině prohřešků ať úmyslných nebo provedených z hlouposti zabránit.

 

Děkuji za pozornost.

 

     S pozdravem

     Tomáš Strnad

     předseda TK

 

 

V Praze dne 7. 6. 2019

 

Příloha č. 6 Zpráva o činnosti Kulturní komise

Program a hlavní směry činnosti

 • Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé (potenciální) veteránisty.
 • Podpora programu CC FIVA a spolupráce s FIVA – přenos na národní úroveň.
 • Propagace, oslovení veřejnosti, rodiny s dětmi, nové téma: žena – veteránistka.
 • Prezentace FKHV a jejich aktivit na veteránských akcích v ČR a v zahraničí.
 • Organizace společenského večera FKHV.
 • Vzájemná marketingová podpora a spolupráce veteránských aktivit v ČR.
 • Vytvoření video archivu historických i nových dokumentů z veteránského života.

Důrazy kulturní komise

 • Prezentace a přiblížení veteránismu široké veřejnosti.
 • Zlepšení a rozšíření povědomí o FKHV.
 • Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé.
 • Podpora renovátorských řemesel.

Prezentace FKHV

 • GP Brno Revival, Brno, červen 2018,
 • Zbraslav-Jíloviště, Praha, září 2018,
 • Retro městečko, Pardubice, září 2018,
 • Pražská Noblesa, Praha, říjen 2018,
 • Pocta motorismu, 28. 10. 2018, Praha,
 • Tisková konference před Classic EXPO,
 • Classic Expo, PVA Praha, listopad 2018,
 • Retro Garáž, Lysá nad Labem, listopad 2018,
 • Retroclassics, Nürnberg, prosinec 2018,
 • Ples českého veteránismu FKHV, Litomyšl, leden 2019,
 • Retro garáž, Lysá nad Labem, březen 2019,
 • Propagace před, během a při Grand Veteran, duben 2019.

Jak na to?

 • Prezentace FKHV a jejich aktivit při zásadních velkých a hojně navštěvovaných veteránských akcích v ČR.  Návaznost na činnost Sportovní komise a Poháru Federace.
 • Vzájemná marketingová podpora (role nových médií) mezi subjekty a veteránskými akcemi v ČR.
 • Aktivní účast (stánek, či jiné formy prezentace) na veteránských výstavách v zahraničí s cílem propagovat naše akce a přivést na ně zahraniční účastníky.
 • Ples bude opět vrácen na slavnostní večer (galavečer, zakončení veteránské sezony").
 • Vytvoření živé databáze – video archivu – historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR (možno přenechat AČV).
 • V současné době se shromažďuje materiál, využití Youtube.

Plánovaná propagace FKHV 2019

 • GP Brno Revival, Brno, červen,
 • Zbraslav-Jíloviště, Praha, září,
 • Retro městečko, Pardubice, září,
 • Pražská Noblesa, Praha, říjen,
 • Podzimní Sosnění, Sosnová
 • Austria Classics Wels, Rakousko, říjen,
 • Classic Expo, PVA, listopad,
 • Retro Garáž, Lysá nad Labem, listopad,
 • Retroclassics, Nürnberg, prosinec.

Grand Veteran 2019

 • 2. ročník úspěšné akce s moderními směry
 • Největší spolupráce mezi FKHV a AČR
 • Široká prezentace sdružení a různých oblastí veteránismu.
 • Velká propagace FKHV a veteránismu.
 • Na své si přišly doslova celé generace.
 • Pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky, kde si děti mohly vyzkoušet své rukodělné dovednosti a znalosti pod vedením kolegy Mgr. Kunštátského.
 • Jménem FKHV bylo pozváno přes 120 osob z oblastí týkajících se veteránismu.
 • Osobně přišli např. zástupci z Ministerstva dopravy Ing. Musil a Bc. Nosek nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Pozvání přijala prezidentka kulturní komise FIVA p. Grom, kterou zaujala filozofie akce zapadající do hlavních směrů celosvětové organizace FIVA. P. Grom byla akcí nadšena, což zmínila v několika televizních vstupech, na pódiu při akci samotné a poděkování a pozitivní hodnocení akce zveřejnila následně na oficiálních sociálních sítích FIVA.
 • Závěrečná zpráva z akce včetně výstupů pro FKHV byla dodána prezidiu.

Aktivity ve spolupráci FKHV, AKHV a AVCC v AČR

 • Další významná spolupráce je sjednávána při plánování Galavečera českého veteránismu.
 • Spolupráce při akci Grand Veteran 2020 (25. 4. 2020).
 • Spolupráce při akci v Opletalově ulici 2020.
 • Kooperace při tvorbě video archivu na YouTube.

(Gala)večer českého veteránismu

 • Hlavním cílem je zhodnocení roku 2019 a výhled do roku 2020
 • Propagace veteránismu na veřejnosti před dotčenými organizacemi a partnery.
 • Společenské setkání veteránské obce.
 • Termín: leden/únor 2020
 • Pořadatel: FKHV prostřednictvím své Kulturní komise
 • Partneři:
  • AVCC v AČR
  • AKHV – bylo jednáno, AKHV posoudí

Za Kulturní komisi: MUDr. Jaroslav Větvička

 

 

 

Příloha č. 7 Zpráva o činnosti Sportovní komise

Jelikož prakticky jedinou činností Sportovní komise je pořádání Poháru Federace, závěrečná zpráva se bude týkat zejména jí.

Do Poháru Federace bylo v letošním roce přijato 10 akcí z České republiky. Oproti minulému roku, kdy jsme měli téměř dvojnásobný počet žádostí o zařazení akcí do PF jsme letos evidovali 12 přihlášek v řádném termínu a jednu přihlášku již po uzávěrce. Zejména kvůli nižšímu počtu přihlášek jsme měli pro rok 2019 jednoduchý klíč výběru.

Snažili jsme se, aby akce byly co nejvíce rozložené v průběhu celé veteránské sezóny a dbali jsme na to, aby byly, pokud možno geograficky rovnoměrně rozložené po celé ČR. Po pečlivém zvážení jsme pro sezónu 2019 vybrali do Poháru Federace následujících 10 akcí:

 

27. 4.               Grand Veteran                                                           Praha

18. 5.               Veteráni Jindřichohradeckem                                   Jindřichův Hradec

18. 5.               Mezinárodní veterán rallye Pardubice                      Pardubice         

13. - 15. 6.      1000 mil československých 2019                              Praha – Bratislava – Praha

15. 6.               XVIII. Pacovský okruh 2019                                    Pacov

11. - 14. 7.      Retro Prague Historic Rally                                       Poprad – Praha

2. - 4. 8.          Veteránem nejen Kroměřížskem                               Kroměříž

17. 8.               Radegast-33 2019                                                      Valašská Bystřice

31. 8.               4. Česká veterán rallye                                              Dobřichovice

7. - 8. 9.          52. ročník jízdy Zbraslav-Jíloviště                            Zbraslav – Jíloviště

 

Akce probíhají v termínu od 27. 4. do 8. 9. 2019. Během roku se do soutěže stále připisují zájemci. Dohled nad průběhem akcí v Poháru Federace mají již pouze 3 delegáti, což je oproti minulému roku pokles a oproti předminulému ještě výraznější. V současné době není výsledková listina Poháru federace uzavřena, ale předpokládáme, že vítězové budou vyhlášeni na plesu či galavečeru FKHV stejně důstojně, jako tomu bylo letos v Litomyšli. 

Sportovní řád PF pro rok 2019 zůstává stejný, tedy ten, který byl koncem roku 2017 přepracován tak, že byl zjednodušen výklad povinností z něj vyplývajících. Byl přepracován také systém bodování účastníků, který nyní preferuje stabilní účast na akcích před náhodným vítězstvím.

V letošním roce pokračujeme také v oblasti PR. Přichystali jsme tištěné informační letáčky s kalendářem akcí PF pro celý rok a snažíme se navázat na spolupráci s Czech news Center z minulého roku. S PR oblastí souvisí také zlepšení informovanosti veřejnosti přes sociální sítě a e-mailing, kde se snažíme vystavovat pozvánky na akce v PF.

Reagovali jsme také na přání pořadatelů a v předstihu vystavili přihláškový formulář pro akce na rok 2020. Novinkou pro PF 2019 je schválení malé finanční podpory pořadatelům.

Na závěr musím konstatovat, že pro rok 2019 máme zatím pouze 3 delegáty, což je minimální počet, při kterém může být zajištěn bezproblémový chod PF. Proto i nadále hledáme veteránisty či veteránistky, kteří by měli chuť se této činnosti zodpovědně věnovat. Pokud se dobrovolníci z řad veteránistů včas nenaleznou, PF pro rok 2020 je v ohrožení.

Náhrady za čas věnovaný Poháru Federace si členové nenárokují.

 

Děkuji za pozornost,

 

za Sportovní komisi Ing. Tomáš Barnet

 

Příloha č. 8 Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise

Vážení delegáti, vážené prezidium

dovolte mi abych Vás informoval o práci KRK, od února 2019 do současné doby. Byl jsem jmenován předsedou KRK a od února se zúčastňují každého jednání prezidia FKHV.

Tato skutečnost je velmi důležitá pro dobrou práci KRK, která tak může okamžitě reagovat na případně vzniklé problémy, které si zaslouží ze strany KRK řešení.

KRK je pětičlenná a za uplynulé období se sešla k jednání celkem 3x.

Po odstoupení části KRK vyzvalo prezidium všechny sdružení, aby delegovali nové zástupce do KRK tak, aby nominanti mohli být odsouhlaseni na příštím zasedání. Ne všechna sdružení však této výzvy využila. Následně pak došlo k první schůzce v měsíci únoru.

Zde byly nastíněny a projednávány úkoly, které bude nutno řešit. Jednalo se zejména o návrh plánu kontrol KTK pro rok 2019. Plán vychází z předpokladu, že během kalendářního roku proběhnou tři až čtyři kontroly. Potřebné účetní doklady k prováděným kontrolám budou předány KRK hospodářem p. Zítkem.

Fungování KRK vychází z platných stanov FKHV ČR. Řešení problémů bude prováděno dle jejich aktuální existence.

Byl zpracován JEDNACÍ ŘÁD KRK řád, který by měl být na dnešním shromáždění přijat.

Tento Jednací řád bude pak dostupný na stránkách FKHV ČR.

KRK obdržela koncem měsíce března dopis p. Paříka – jako podnět na přezkoumání rozhodnutí prezidia FKHV ČR ze dne 5.3.2019 ve věci zrušení jmenování testovacím komisařem. KRK se předmětným podáním zabývala, vyžádala si veškerou dokumentaci v dané věci k prostudování. Pan Pařík byl pozván na jednání prezidia v měsíci červnu, ale k tomuto jednání nedošlo, s ohledem na nové skutečnosti – na FKHV ČR byla p. Paříkem podána žaloba u soudu týkající se předmětného zrušení jmenování testovacím komisařem. Věc je tedy dále v šetření.

Jiné podněty na KRK k řešení podány nebyly.

KRK dále sleduje skutečnosti týkající se účetnictví a výsledků kontrol FKHV ČR, které proběhly. Z přednesených materiálů a skutečností ze strany vedoucí účetní kanceláře fy Minus ten p. Ing. Setničkové je jednoznačně patrné, že vše probíhá v rámci standartních postupů a odchylek od tohoto standartu zjištěno nebylo.

Z každého jednání KRK jsou písemné výstupy předávány prezidiu.

 

Děkuji Vám za pozornost

 

                                                                                      František Sladký

                                                                                          předseda KRK

19. 6. 2019

 

Zpět