Zápis ze Shromáždění delegátů dne 12. 6. 2018

02.07.2018 10:59

Přítomni: viz prezenční listina

32 přítomných delegátů

 

Program jednání:

1.Registrace od 16:00 hod

2.Zahájení jednání, uvítání hostů - 17:00                                                                                                                                                                                                   Pavel Fiala

Prezident FKHV ČR Ing. Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil Shromáždění delegátů.

 

3.Volba návrhové a volební komise a zapisovatele   Tomáš Hušek

Volba návrhové komise:

Vladimír Pisk, Pavol Vávra, Bedřich Danda.

pro: 32

proti: 0

zdržel: 0

Předsedou návrhové komise byl zvolen Pavol Vávra.

 

Volba volební komise:

Josef Zrucký, Ludvík Otto, Jiří Patočka.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Předsedou volební komise byl zvolen Josef Zrucký.

 

Zapisovatelkou byla navržena Bára Horáková.

pro: 32

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla odsouhlasena.

 

4.Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                         

                                                                                           Tomáš Hušek

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR

Celkový počet delegátů: 35

Počet přítomných delegátů: 32 delegátů

SD FKHV ČR je usnášeníschopné.

Schválení volebního řádu a programu SD.

pro: 32

proti: 0

zdrželo: 0

Volební řád a program SD bych schválen.

 

Dostavil se další delegát. Počet přítomných delegátů je 33.

 

5.Zpráva prezídia FKHV ČR                                          Pavel Fiala

Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala přednesl zprávu prezidia, viz Příloha č. 1tohoto zápisu.

 

Schválení Zprávy prezídia FKHV ČR:

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva prezidia FKHV ČR byla přijata.

 

Po přednesení zprávy z prezidia dorazil další delegát. Počet přítomných delegátů s hlasovacím právem je 34.

 

6.Zpráva o činnosti Technické komise                        Josef Zrucký

Zpráva o činnosti TK, viz Příloha č. 2. Přednesl Josef Zrucký

 

Hlasování o přijetí Zprávy o činnosti TK:

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti Technické komise byla přijata.

 

7.Zpráva kontrolní a revizní komise      PhDr. Jaroslav Čáp, CSc.

Zpráva od kontrolní a revizní komise Příloha č. 3.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Delegáti berou zprávu na vědomí.

 

 

8.Zpráva o činnosti Akademie českého veteránismu         Jaroslav Větvička

Zpráva o činnosti Akademie v Příloha č. 4.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o činnosti Akademie byla vzata na vědomí.

 

9.Zpráva o akci Grand Veteran                           Jaroslav Větvička

Delegátům byla prezentována zpráva z akce Grand Veteran, která byla doplněna prezentací. Zpráva v Příloha č. 5. Delegáti byli seznámeni s termínem dalšího ročníku, který bude 27. 4. 2019.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o akci Grand Veteran byla vzata na vědomí.

 

10.Zpráva o činnosti Sportovní komise                    Bedřich Danda

Zprávu o činnosti Sportovní komise v Příloha č. 5, přednesl Bedřich Danda.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o Sportovní komisi byla přijata.

 

11.Zpráva o hospodaření za rok 2017               zástupce MinusTen

P. Hála přednesl zprávu o hospodaření FKHV za rok 2017.

Zástupce KRK Luděk Erlebach vznesl dotaz na vazbu v účetní závěrce mezi roky 2016 a 2017, viz doplnění zprávy KRK, bod 7, v příloze zápisu.

pro: 33

proti: 1

zdržel se: 0

Delegáti vzali zprávu na vědomí.

 

12.Zpráva o hospodaření za 1 až 4/2018, výhled na celoroční hospodaření 2018

                                                       Jiří Zítek, zástupce Minus Ten

Pavel Fiala prezentoval zprávu o hospodaření za 1 až 4/2018. Hlasování o schválení zprávy o hospodaření.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření byla schválena.

13.Návrh a schválení usnesení

Pavol Vávra přečetl návrh usnesení volební komise. Následovalo hlasování o usnesení.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

 

14.Různé

Jiří Černý se dotázal na státní podporu, dotace a spolupráce s ministerstvem kultury. Delegáti pověřili Jiřího Černého k jednání v tomto směru jménem FKHV.

Václav Kafka přednesl důležitost personálního rozvoje FKHV, upozornil, že se blíží konec volebního období současného prezidia, a tudíž je nutno se zamýšlet nad kandidaturou pro příští období.

Ivan Faltys se dotázal, zda již byla vydána metodika ohledně kontrol historických vozidel na STK, popř. metodický postup. Otto Ludvík za TK odpověděl, že předsedové KTK dostali metodiku z MD, kde je metodika testování HV popsána. V zásadě je možno konstatovat, že kromě změn, které byly taxativně nařízeny ( jako např. povinné mlhové světlo), mají být vozidla kontrolována  v porovnání se stavem, v jakém byla uvedena do provozu.

Bedřich Danda upozornil, že v letošním roce připadá 20 výročí vzniku FKHV. Doporučuje, aby tomuto výročí byla věnována pozornost.

Pavel Fiala informoval o představách nového systému financování FKHV, které projednává prezidium, a které bude nyní projednáváno v rámci tripartity. Nový systém financování bude předložen ke konci roku shromáždění delegátů. Zdůrazni, že je nutno zavést alespoň základní prvky informačního systému, pro který dosud FKHV nemá odborného garanta. Při této příležitosti poděkoval vedení KTK 11 za práce, které v rámci kraje již realizovali.

 

15.Závěr                                                                              Pavel Fiala

Pavel Fiala poděkoval přítomným delegátům za jejich účast a popřál jim do veteránské sezony co nejvíce klidných kilometrů.

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2018

Zapsala: Ing. Bára Horáková

Příloha č. 1Zpráva o činnosti prezidia

Zpráva o činnosti Prezidia FKHV za období od 2. 12. 2017 do 10. 6. 2018

Prezidium se od minulého Shromáždění delegátů sešlo celkem na 7 jednáních a začalo realizovat postupně přijatá opatření ke zlepšení práce a informovanosti v rámci FKHV.

1 změny ve vedení FKHV

Na prvním zasedání prezidia, které se konalo bezprostředně po shromáždění delegátů, byla řešena především personální otázka budoucího prezidia. Na shromáždění delegátů odstoupil z funkce předseda TK Ing. Taubel a prezident FKHV Ing. Fiala. SD ve svém usnesení uložilo prezidiu, aby personální otázku obsazení těchto klíčových funkcí vyřešilo bezprostředně po shromáždění delegátů.

Ing. Taubel potvrdil své rozhodnutí a do funkce předsedy Technické komise byl navržen p. Josef Zrucký, který si dal na rozmyšlenou do 19. 12. 2017, kdy převzetí funkce předsedy TK potvrdil a ujal se jejího vedení. Zároveň bylo rozhodnuto, že se postupně bude rekonstruovat činnost TK do ekonomicky méně náročné formy.

Po diskuzi o důvodech, které vedly Ing. Fialu k rezignaci na funkci prezidenta, byl požádán, aby do konce volebního období zůstal ve funkci prezidenta. Ing. Fiala definoval, za jakých podmínek je dále ochoten ve funkci prezidenta pokračovat. Jednalo se zejména o aktivní práci v jednotlivých sdruženích a dodržování většinově přijatých rozhodnutí a jejich prosazování. Prezidium jednomyslně potvrdilo Ing. Fialu v jeho další činnosti do konce volebního období.

Po skončení SD se vzdal funkce i hospodář Ing. Šplíchal. Na jeho místo byl jmenován hospodářem Jiří Zítek, který je v souladu se stanovami řádným členem Prezidia FKHV za ČKHV, pokud je prezidentem zástupce ČKHV.

Posunem Jiřího Zítka do Prezidia FKHV byl zároveň vynucen jeho odchod Z KRK, kam byl jmenován Mgr. Jan Dáňa.

V čele sportovní komise zůstal Ing. Tomáš Barnet.

Další změny nastaly v okamžiku, kdy se vzdal vedení Akademie českého veteránismu Jiří Černý. Tato funkce dosud nebyla obsazena a je nutno do budoucna tuto velmi důležitou součást celkové činnosti FKHV obnovit a stabilizovat.

Další změnou je i odstoupení Jiřího Patočky z pozice tiskového tajemníka. Funkci se dosud nepodařilo obsadit.

V únoru 2018 požádal z pracovních důvodů Mgr. Tomáš Hušek o uvolnění z pozice Generálního sekretáře. Bylo dohodnuto, že jeho činnost bude ukončena s ohledem na některé rozpracované úkoly k datu 30. 4. 2018. Mgr. Hušek však přislíbil další spolupráci, jejíž těžiště by bylo více směrováno k oblasti kultury a výchovy. Od 1. 5. 2018 byla funkce generálního sekretáře rozdělena mezi 2 členy TK, a to sice mezi Ing. Vojtěcha Vomočila s hlavní orientací na vnitřní legislativu FKHV ve vztahu k testování HV a Ing. Ludvíka Ottu s hlavní orientací ne technickou stránku testací. Styk s FIVA zatím zůstal v gesci Ing. Täubela.

Technická komise doznala vnitřní organizační změny v tom smyslu, že bude pracovat v režimu úzkého vedení TK a spolupracující korespondující členové. Užší vedení představuje předseda TK + Ing. Vomočil a Ing. Otto Ludvík společně se jedním zástupcem AVCC AČR a AKHV

 

 

2-Informovanost členů

V minulém období byly prostřednictvím internetových stránek FKHV zveřejňovány kompletní zápisy z prezidia. Bohužel je nutno konstatovat, že uveřejněných bodů, které byly ve stadiu řešení, bylo zneužíváno k nejrůznějším akcím, které celé veteránské hnutí poškozují. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že v budoucnu bude na internetových stránkách FKHV zveřejňována pouze ta část zápisu, která představuje již uzavřené záležitosti. Zároveň bylo konstatováno, že je nutno zlepšit tok informací v rámci jednotlivých sdružení.

Spolupráce s Motor Journalem na komerční bázi nebyla zatím obnovena a mělo by být v této záležitosti dále jednáno. Nabídka spolupráce s časopisem Oldtimer zatím byla na úrovni seznamovacích jednání. V této oblasti jednoznačně chybí přestřešení tiskovým tajemníkem FKHV, jehož funkce není obsazena.

 V současnosti je navázána spolupráce s CZECH NEWS CENTER, kde byl pro první etapu související s realizací akce Pohár federace pověřen koordinací předseda SK Ing. Tomáš Barnet. Spolupráce by měla být dále rozvíjena a měla by být jedním z hlavních informačních prostředků pro zviditelnění FKHV.

3-Oblast technické komise a spolupráce s kluby v oblasti testování HV

V průběhu počátku letošního roku se podařilo prakticky bezezbytku uzavřít záležitost uzavření smluv s kluby, které mají jmenovánu KLTK. Bohužel dosud neměla FKHV, ač za celý systém testování HV ručí, uzavřen s kluby, které testaci realizují, žádný právní vztah. V rámci této akce došlo rovněž k prověření stavu registrace jednotlivých spolků ve spolkovém rejstříku. Smlouvy s kluby byly rovněž uzavřeny s kluby v rámci AVCC AČR a AKHV.

Hlavní náplň práce TK je předmětem samostatné zprávy na dnešním jednání.

Bohužel musím konstatovat, že celá činnost je velmi poškozována zejména následujícími fakty:

 • Chybně a nezodpovědně prováděné testace
 • Stížnosti zasílané na MD
 • Udáními na policii

Z mé strany je nepochopitelné, že některé kluby ve svém středu nechají fungovat jedince, kteří evidentně celý systém poškozují a destabilizují.

V rámci technické komise rovněž probíhá příprava jednání s MD, kde hlavním úkolem pro budoucnost je připravit návrhy budoucích legislativních úprav pro předpisy týkající se provozu Historických vozidel. Bohužel se v poslední době množí stížnosti, které by měly být především řešeny na půdě FKHV a které jsou předávány přímo jako stížnosti na MD.

FKHV zůstává oficiálním připomínkovým místem pro MŽP a MD.

Samostatnou a velmi nepříjemnou situací je situace vzniklá kolem KTK 06 vedené jejím předsedou p. Lubomírem Doležalem, který na základě hrubého porušení pravidel testování a pravidel ekonomického řízení byl odvolán z funkce. Do funkce nového předsedy KTK 06 byl jmenován pan Radek Veleba. Podrobnosti budou ve zprávě TK s tím, že celá záležitost kolem p. Doležala není dosud uzavřena.

4-Společenská a sportovní činnost

V lednu 2018 byl realizován v Kroměříži další Ples Akademie českého veteránismu, který přes některé připomínky byl hodnocen prezidiem jako úspěšný. V rámci plesu byl vyhodnocen i Pohár federace. Další informace jsou ve zprávě SK.

Další velmi významnou akcí bylo uspořádání slavnostního zahájení sezony GRAND VETERAN, které z pověření FKHV na základě smlouvy realizoval samostatný spolek pod vedením MUDr. Jaroslava Větvičky. Informace bude předmětem samostatné zprávy na dnešním jednání

5-Ekonomická činnost

Účetnictví převzala po Ing. Lammelovi účetní firma Minus Ten, která je na dnešním jednání přítomna. Výsledky hospodaření jsou samostatným předmětem dnešního jednání SD a byly hlavním důvodem proč na základě požadavku je SD svoláváno v tomto termínu.

Pokud se týče obecných záležitostí souvisejících s ekonomikou činnosti FKHV vstupují do hry některé nové faktory:

     -Změna legislativy v oblasti testování, která vede v prvních letech ke značné nerovnoměrnosti příjmů mezi rokem, kdy jsou prodlužovány všechny dosud platné testace (rok 2018) a rokem následujícím s ohledem na prodlouženou platnost testace z jednoho na dva roky.

     -zvyšující se nároky na práci vlastní federace, kdy zejména chybí oblast pokrytí profesionálními pracovníky na plný úvazek (do budoucna Generální sekretář), které již jsou na bázi dobrovolných funkcionářů obtížně řešitelné. Je nutno konstatovat, že postupná nutnost profesionalizace je již odsouhlasena více jak 9 let, avšak dosud pro ni nebyly vytvořeny ekonomické předpoklady

     -bezpodmínečná nutnost vybudování informačního systéme, který do sebe i zahrne výsledky testování na historickou původnost v KLTK, které po zrušení PKLTK jdou zcela mimo FKHV a jsou jen velmi obtížně monitorovány

     -nutnost placené právní výpomoci na řešení podávaných stížností jak na MD, tak i na jiné instituce včetně Policie ČR.

     - nutnost rozvoje některých dosud finančně neodporovaných činností, kterými by se FKHV měla do budoucna zabývat jako je medializace výsledků práce, spolupráce s oblastí kultury a další.

Všechny tyto činnosti samozřejmě v dnešní době vyžadují určité finanční prostředky, které musí být pro příští leta pro zachování stability získána a nelze se spoléhat na dotační prostředky. Touto problematikou se v současnosti prezidium intenzivně zabývá a je nutno aby návrh, projednaný i v tripartitě byl předložen podzimnímu shromáždění delegátů FKHV ke schválení, protože jinak hrozí v roce 2019 FKHV finanční kolaps.

6-Informační systém

V současnosti je nutno pokračovat v realizaci kroků, které by vedly k vybudování alespoň informační databáze o otestovaných vozidlech s možností generování jedinečného čísla testace. Je snaha využít věcí, které byly realizovány již v KTK 11 pod vedením Ing. Chalupy, kterému je nutno za provedenou práci poděkovat. Na tomto úseku je nutno rovněž především za FKHV stanovit garanta, který konkrétní schválený projekt bude koordinovat. Bohužel je nutno konstatovat, že abdikací Ing. Šimka na řešení úkolu vybudování IS celá záležitost nepokročila.

Celá záležitost velmi úzce souvisí i s akcí GDPR, která se rovněž dotýká činnosti FKHV a je nutno její realizaci dotáhnout do konce. Zde je očekáváno převzetí výsledků od AVCC AČR, které je přislíbeno.

 

 

7-Spolupráce s AVCC AČR a AKHV

Bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci s AVCC AČR a AČR, ve kterém jsou definovány jednak oblasti působnosti a dělby kompetencí a je hlavně dán prostor pro aktualizaci Smlouvy o dlouhodobé spolupráci reagující na nové ekonomické podmínky.

Obdobné Memorandum s AKHV dosud nebylo uzavřeno. Návrh ze strany FKHV byl předán.

Tripartita se schází 1x za 3 měsíce a zástupci jsou zapojeni do činnosti TK.

Ze strany AČR bylo nabídnuto přesunutí sídla FKHV do budovy AČR v Opletalově ulici, které dosud nebylo využito.

Závěrem mého vystoupení bych chtěl poděkovat všem, kteří se snažili FKHV posunout někam dopředu a vyslovil přání, aby bylo méně těch, kteří FKHV škodí, aniž si uvědomují, že její destabilizací můžeme přijít o dosud relativně liberální přístup k historickým vozidlům. Každý by si měl uvědomit, že ne každý nápad musí být akceptován a umět přijímat většinová rozhodnutí.

 

Zpracoval: Ing. Pavel Fiala

 

Příloha č. 2Zpráva o činnosti Technické komise

Zpráva TK FKHV

    Vypracovaná pro mimořádné SD FKHV konané dne 12. 06. 2018 v Praze 9

 

Vážení delegáti, vážené prezidium,

dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Technické komise Federace klubu historických vozidel (Technická komise FKHV, dále jen TK) za uplynulé období.

TK pracovala od minulého Shromáždění delegátů FKHV v původním složení až do konce dubna 2018. Sešla se 5x na řádných měsíčních zasedáních a na dvou mimořádných.

TK řešila na přelomu roku a dále pak v lednu organizaci školení klubových testovacích komisařů ve všech 14 krajích a následně i mimořádné školení v Praze. Školení proběhla dle plánu a splnila svůj účel. Každého školení se zúčastnil zástupce (v některých případech i dva) Technické komise. V průběhu školení zástupce TK zodpovídal dotazy účastníků a spolupracoval s předsedy KTK na vedení prezenčních listin a na ověřování průkazů.

TK spolu s Tomášem Huškem také dokončovala zprávu o loňských kontrolách KTK, a zároveň s ním řešila podané neshody od A. Paříka a došlé neshody ze strany MD.

TK se průběžně zabývala vypracováním odpovědí na dotazy MD, které se týkaly došlých stížností na práci FKHV z řad veteránské veřejnosti.

Od května 2018 TK pracuje ve změněném režimu dle dohody Prezidia FKHV a TK. Systémová změněna spočívá v tom, že fyzicky se TK schází v počtu třech členů (J. Zrucký, L. Otto               a V. Vomočil) s tím, že ostatní pracují dále jako odborní konzultanti, to znamená, že jsou oslovení TK v případech nutné konzultace v odborných záležitostech. Termíny schůzí již nejsou pravidelně plánovány jako v minulosti, ale uskutečňují se dle potřeby po vzájemné dohodě. S TK úzce spolupracuje Ing. B. Horáková a zúčastňuje se i pracovních schůzek komise, z kterých mimo jiné pořizuje i zápis.  Dále s komisí spolupracují i dva zástupci tripartity tj. z AVCC v AČR a z ÚAMK.

Spolu se změnou systému práce souvisí i zřízení e-mailové adresy technicka.komise@fkhv.cz, čímž byl umožněn přímý kontakt pro veřejnost, komisaře a v neposlední řadě i orgány státní správy. Tato změna přinesla pro TK výrazné zvýšení administrativy, protože každý den přichází na zmíněnou adresu několik dotazů, sdělení a je potřeba na ně reagovat. Od zřízení adresy (cca za dva měsíce) odpověděla TK celkem na 132 dotazů, podnětů a stížností.

Další náplní práce TK byla v uplynulém období spolupráce s ing. P. Fialou na přípravě agend jeho schůzek spolu s dalšími zástupci FKHV na Ministerstvu dopravy.

Od března tohoto roku se TK bohužel musela zabývat i případem KTK 06, resp. jejího předsedy pana Doležala. Na podnět z řad veteránské veřejnosti provedla TK hlubší kontrolu žádostí a zjistila vážná pochybení a nedostatky v práci této krajské komise. Pochybení byla natolik závažná, že se Prezident Ing. P. Fiala rozhodl předsedu komise pana Doležala odvolat z funkce. Momentálně TK spolupracuje s Prezidiem FKHV na zhodnocení a uzavření celé záležitosti. Na místo předsedy KTK 06 byl zvolen pan Radek Veleba, který se rozhodl i pro změny některých členů komise. Byla mu poskytnuta ze strany prezidenta, sekretariátu a TK veškerá pomoc potřebná k převzetí důležité funkce předsedy krajské testovací komise. Pan Veleba již více jak měsíc pracuje spolu s komisí na testování a dá se říci, že tato změna neměla vliv na zahájení sezóny testování, vzniklá prodleva nebyla dlouhá a momentálně probíhá samotné testování spolu s požadovanou administrativou v tomto kraji bez zjevných problémů.

Technická komise bude nadále spolupracovat s předsedy všech KTK na větší informovanosti KLTK a samozřejmě i členské základny, která, jak vyplývá z některých dotazů, úplně v pořádku není a je potřeba na tomto dále intenzivně pracovat. Spoléhá též na společnou vůli k zlepšení, a tím i podporu ve snaze minimalizovat nekvalitní práci v testování a předcházet tak negativním pohledům orgánů státní správy na naše hnutí. Plánuje pořádat pravidelná setkání s předsedy KTK alespoň 4 x v roce, na kterých by se měla probírat situace v testování.

TK také plánuje v letošním roce pokračovat v kontrolní činnosti KTK a KLTK a tím by ráda přispěla ke zkvalitnění práce všech komisí a komisařů na obou úrovních testování.

Na závěr Technická komise FKHV využívá této příležitosti a vyjadřuje poděkování za spolupráci všem, kteří se snažili a snaží jí v její práci pomáhat a podporovat. Mezi ně patří i Ing. Jan Taubel, jehož zkušenosti a poradní hlas jsou v TK velmi ceněny.

Zvláštní poděkování patří Tomáši Huškovi, za jeho odvedenou administrativní práci, kterou do doby reorganizace TK v komisi delší dobu zastával.

S úctou,

 

Josef Zrucký v.r.

předseda TK FKHV

 

 

Příloha č. 3Zpráva kontrolní a revizní komise

Vážení delegáti,

KaRK FKHV ČR pracuje v tomto složení:

R. Žalud, J. Čáp, L. Erlebach, V. Šinágl, S. Krásničan. Za Jiřího Zítka byl do KaRk nominován zástupce ČKHV, za sekci amerických vozidel není v KaRK nikdo.

KaRK se v roce 2018 sešla několikrát, zejména k řešení problému s KTK 06, kde společně s TK FKHV a Prezidiem bylo třeba zabránit porušování technického i etického kodexu FKHV  a FIVA.

KaRK v tomto roce dále provedla kontroly těchto KTK : 01, 09, 11, 06, 10, předpokládá se ještě kontrola KTK 03 v průběhu září-října.

KaRK neměl z časových důvodů možnost dostatečně přezkoumat řádnou účetní uzávěrku za rok 2017 (Stanovy FKHV čl. 13a/2-c), kdy veškeré podklady dostala KaRK prostřednictvím Jirky Zítka 4 dny před konáním SD. Schválení zprávy o hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2017 a její vzetí na vědomí ponechává KaRK na rozhodnutí SD dne 12. 6. 2018.

Tuto zprávu podávám za nepřítomného předsedu R. Žaluda a žádám o její zařazení do zápisu z konání SD.

Za KRK: PhDr. Jaroslav Čáp, CSc. místopředseda KaRK FKHV ČR

 

Člen KRK Luděk Erlebach doplnil tuto zprávu Dr. Čápa:

Z časových důvodů jsem provedl pouze přezkoumání stavů pokladen k 31. 12. 2016 a k 1. 1. 2017 z podkladů, získaných od firmy MINUS TEN ze dne 8. 6. 2018 a 11. 9. 2017.  Z předloženého materiálu (výkazů od účetní firmy) vyplývá, že byl stav v pokladnách KTK k 31. 12. 2016 690.119,46 Kč, avšak výkaz počátečních stavů BÚ a pokladen KTK a Ústředí Praha k 1. 1. 2017 uvádí stav 171 224,00 Kč. Rozdíl stavů pokladen je 518 895,46 Kč. Kde jsou uvedené peníze a jak byl rozdíl řešen? Tabulka z přezkoumání byla předána hospodáři FKHV a zástupci MINUS TEN.

 

K žádosti člena KRK Luďka Erlebacha k doplnění bodu 7 – Zpráva revizní komise od hospodáře FKHV ČR Jiřího Zítka:

Člen prezidia a hospodář FKHV Jiří Zítek a zástupce účetní firmy Minus Ten pan Antonín Hála vysvětlili delegátům FKHV rozdíl stavu pokladen jednotlivých středisek (KTK + ústředí Praha) v uzávěrce účetnictví FKHV za rok 2016 a počátečního stavu pokladen středisek v roce 2017.

Účetnictví včetně účetní uzávěrky a daňového přiznání za rok 2016 zpracoval Ing. Lammel. Účetní firma Minus Ten začala zpracovávat účetnictví od roku 2017. Při zakládání účetní osnovy a počátečních stavů běžných účtů a pokladen středisek byly převzaty částky podle účetní uzávěrky roku 2016. Po obdržení pokladních knih jednotlivých středisek – KTK, inventuře hotovosti a pokladních dokladů bylo zjištěno, že ne všechny doklady byly předány Ing. Lammelovi k zaúčtování. Nebyla zaúčtována část náhrad cestovného a poštovné.  Zůstatky pokladen byly upraveny podle výsledku inventury pokladních dokladů a hotovosti a výsledky byly vzaty za základ pro rok 2017.

Prezidium rozhodlo, že se výsledky hospodaření, účetní uzávěrka za rok 2016 měnit nebude a že se nebude podávat opravné daňové přiznání a zjištěné rozdíly se promítnou pouze v počátečních stavech pokladen jednotlivých středisek.

Delegáti vysvětlení pochopili, a až na jeden hlas vzali výsledky účetnictví a hospodaření za rok 2017 na vědomí.

 

 

 

 

 

Příloha č. 4Zpráva o činnosti Akademie

Akademie se od posledního jednání sešla 5x ve složení: Barnet, Černý, Danda, Horáková, Hensl, Navrátil, Větvička, Zábřeský, Fiala jako host 1x

 P. Zrucký doporučil dva kolegy, kteří se zúčastnili posledního jednání.

 

Krátký exkurz do historie – bylo předneseno ve zprávě na minulém SD.:

 

Agenda:

Jiří Patočka se vzdal funkce v PF, převzali Hensl, Horáková – bližší viz Zpráva o činnosti Sportovní komise a Pohár Federace. Aktualizace sportovního řádu PF.

 

Jednací agenda:

 • Ples v Kroměříži – Tomáš Barnet ve spolupráci s VCC Kroměříž
 • Výběr osobnosti českého veteránismu.
 • Propagace veteránismu, AČV a FKHV.
 • Zpracování materiálu Větvička, Horáková: Programové cíle v oblasti propagace, příprava Otevírání veteránské sezony v NTM – neuskutečněno vzhledem k chybě v cash flow.
 • Následně zpracován a projednáván projekt Grand Veteran.
 • Uchování historie a videoarchiv – řešil Bořek Zábřeský.
 • Na lednovém zasedání 2018 byla činnost AČV pozměněna tak, že PF byl přesunut pod sportovní komisi, Jiří Černý se vzdal funkce a ta není dosud obsazena.
 • Ples proběhl – bude předmětem zprávy.
 • Od té doby se scházel realizační tým koordinátorů akce Grand Veteran, který proběhl 28. 4. 2018.

 

Následný postup a hlavní body činnosti:

 1. Svolat schůzi AČV – v zářijovém termínu. Stávající kolektiv rozšířit o kolegy od p. Zruckého a z řad koordinátorů GV.
 2. Supervidovat a spoluřešit podobu plesu v Litomyšli, o jehož pořádání rozhodlo Presidium a odsouhlasilo položku v rozpočtu FKHV ve výši 200 000 Kč.
 3. Supervidovat  akci Grand Veteran.
 4. Výběr osobnosti Českého veteránismu pro vyhlášení na plesu.
 5. Uchování historie a Tvorba videoarchivu – pod vedením B. Zábřeského, spolupráci přislíbila M. Plocková.
 6. Připravit a realizovat další formy propagace a PR pro FKHV, veteránismus a AČV.
 7. Schválení rozpočtu na SD.

 

 

Příloha č. 5Zpráva o akci Grand Veteran

Závěrečná zpráva akce Grand Veteran

Datum a místo konání: sobota 28. 4. 2018, areál Psychiatrické nemocnice Bohnice

Dosažení cílů projektu

Hlavním cílem projektu byla prezentace všech klubů a sdružení v České republice představující veteránský život v celé jeho šíři veřejnosti. Podařilo se představit na jednom místě historické vozy, motocykly, vojenskou historickou techniku a další historické vozidla. Představeny byly zvláště vozy vyrobené v Československu jako součást technického a kulturního dědictví společnosti.

Akcí Grand Veteran byla oficiálně zahájena veteránská sezóna 2018. Všem vozům bylo při výjezd požehnáno na novou sezónu a byl jim předán ochranný symbol „České srdce“ od kněze Oldřicha Chocholáče, kaplana Českého olympijského týmu.

Především mladé generaci se podařilo velmi poutavou a neobvyklou formou ukázat dvě klíčová výročí z období československých a českých dějin, 100 let od vzniku Československa a 50 let Pražského jara a okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Veřejnosti byla zpřístupněna historická vozidla, a to zejména rodinám s dětmi. Byl využít potenciál aktivit souvisejících s historickými vozidly jako možnou formou pro zvýšení polytechnických dovedností mladé generace. Zároveň se renovace a péče o historická vozidla využívá pro inspiraci a podporu základních dílenských dovedností. Pro děti a mládež byly připraveny možnosti vyzkoušet si základní manuální dovednosti a speciální řemesla, používaná při renovaci aut. Do těchto prezentací byly přizvány vybrané partnerské základní a střední školy a učiliště se svými žáky a pedagogy. Dále pak některé firmy působící v těchto oblastech.

Akce byla využita jako jedna z forem dopravní výchovy nejmenší generace. Ve spolupráci s Městskou policií bylo k dispozici dopravní hřiště. Formou stánku se prezentoval BESIP.

V den konání Grand Veteran

V sobotu 28. 4. 2018 proběhla reprezentativní přehlídka automobilů ze sdružení a klubů Federace klubů historických vozidel ČR v oblasti auto a moto veteránů, představení řemesel a náhradních dílů, které se používají při renovaci historických vozidel, literatury, umění a dalších souvisejících aktivit. Akce byla obecně koncipována jako představení této zajímavé oblasti a jejího potenciálu v celé šíři pro veřejnost, zejména pro mladé lidi a rodiny s dětmi, i pro odborníky.

Se svými historickými vozy přijeli zástupci z těchto sdružení Federace klubů historických vozidel ČR:

•   Veteran Car Club ČR

•   Český klub historických vozidel

•   Mercedes-Benz klub ČR

•   Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky

•   British Car Club

•   Asociace klubů amerických vozidel

•   Asociace Veteran Car Clubů Královéhradecka

Jako partneři akce se představili kolegové z:

•   Asociaci Veteran Car Clubů v Autoklubu ČR

Na Grand Veteran byli čestně pozváni zástupci z Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva kultury a další významné osobnosti. Řada z pozvaných byla přítomna na akci.

Při samotném konání akce v sobotu 28. dubna 2018 byly k vidění unikátní veteráni, např.: automobil Praga Grand, Tatra 77, vítězné auto na Pebble Beach, neobvyklý vůz Wikov 35 "Kapka", Mercedes-Benz 500 K cabrio C, sportovní Wikov, 8/27 a Bugatti T37 ze seriálu První republika, historické sanitky, historické motocykly Hradní stráže, vozidlo BMW z kolony Václava Havla, služební vůz Mercedes-Benz Alexandera Dubčeka z Československé ambasády v turecké Ankaře, věrná a hodnotná replika Benz Patentwagen 1886, Cadillac z roku 1916, řada dalších nesmírně zajímavých vozů s vlastními příběhy.

Součástí programu byla také hraná scéna z roku 1968 s několika kusy československé a invazní vojenské techniky Varšavské smlouvy a osobní vozidla z 60. let. 

Během akce vysílal živě Český rozhlas Radiožurnál ze svého stříbrného R-Streamu s přední moderátorkou Lucií Výbornou. Pozvání přijala řada dalších zajímavých osobností, např. režisér Jiří Adamec, Zdeněk Srstka, několik poslanců, zástupci z MŠMT a MD a další. Organizátoři pozvali také zajímavé osobnosti pro živé rozhovory ohledně jejich vztahu k veteránům, jako např. Petr Nárožný, prof. Pafko, mistr světa Tomáš Kraus., řidič sanitky v srpnových dnech 1968 v Praze atd.  Akci společně s Lucií Výbornou moderoval legendární sportovní komentátor Petr Vichnar. 

Programové body Grand Veteran

Projekt 1918 - K vidění byla inscenovaná ukázka bojové scény z I. Světové války z východní fronty, kde na obou stranách fronty bojují Čechoslovenští vojáci. Scéna byla zakončena komentovanou ukázkou vozu Praga Grand – s příjezdem herce představujícího prezidenta T. G. Masaryka.

Projekt 1968 - Druhou kombinovanou prezentací bylo období od Pražského jara 1968 až do odchodu sovětských vojsk v roce 1991. Představení bylo provedeno hranou formou s cca 20 ochotnickými herci, vojenskou technikou, historickými osobními vozidly, vozidly tehdejší Veřejné bezpečnosti a historickými sanitkami. Pomocí audiovizuální techniky, velkoplošné obrazovky s ozvučením venkovní scény, bylo představení doplněno o atmosféru a fakta z politického, kulturního a společenského kontextu doby v období Pražského jara 1968 a střídavě se záběry z kamer s přenosem na velkoplošnou obrazovku. 

K vidění byly příjezdy a odjezdy reálné okupační kolony, jejich střet s demonstranty, kontakt s československými vojenskými jednotkami a zapojení historických sanitek a bezpečnostních složek.

Následovalo období posrpnové emigrace, období normalizace, sametové revoluce a konečně i podpis smlouvy a odchod sovětských vojsk v roce 1991. Prezentovány byly postupně automobily příslušné doby, včetně policejních a prezidentských vozidel.

Defilé historických sanitek - Předvedeno bylo defilé historických sanitek, včetně seriálových sanitek. Byla mezi nimi také sanitka vybavena originální vlajkou s červeným křížem z roku 1968 a řidičem sanitky ze srpnových dní 1968.

Předvedení tříkolky Carla Benze - 3 působivé jízdní ukázky s tříkolkou Benz Patent-Motorwagen z roku 1886 JUDr. L. Samohýla, za řídítky se stylizovanou Berthou Benz (Markéta Profeldová).

Motocykly Hradní stráže - Diváci si užili jízdní ukázky historických motocyklů Hradní stráže ze sbírky Pavla Krotila, doprovázející modrý vůz BMW 735 iL z kolony prezidenta Václava Havla.

Jízda pravidelnosti - Proběhla dvoukolová jízda cca 45 historických vozidel na měřený čas na trati v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích s komentovaným startem vozidel, včetně technických informací pro diváky.

Výstava historických vozidel -Na akci bylo k vidění přes 150 historických vozidel (včetně vojenské techniky a motocyklů) s popisky. K dispozici byl také katalog vystavovaných vozidel.

Workshopy, polytechnické stoly - Děti a mladší generace si mohly samy vyzkoušet základní dílenské a rukodělné činnosti. V areálu pro ně bylo připraveno několik stanovišť, kde se jim věnovali studenti a pedagogové ze základních a odborných škol.

Menší děti si mohly vyzkoušet základní dovednosti jako zatloukání hřebíků, upevnění materiálu do svěráku, pilování, vlastní řezání, broušení, povrchovou úpravu materiálu a další.

Pro starší děti byla vytvořena možnost vrtání, tváření kovu za studena nebo příprava části karoserie pod lak. Konkrétně spolupracovala SPŠ Mohelnice, pod vedením předsedy krajské testovací komise Mgr. Tomáše Kunštátského, a učni z jeho a okolní školy.

Své zkušenosti předávali také odborníci školicího střediska pro autolakýrníky přední české společnosti Interaction. 

Na místě byli přítomni zástupci Národního ústavu vzdělávacího MŠMT.

Otevření veteránské sezóny - Zakončení akce v areálu Psychiatrické nemocnice proběhlo formou odjezdů vozidel z areálu Psychiatrické nemocnice do slavnostní jízdy Prahou. Každému vozidlu bylo požehnáno kaplanem Českého olympijského týmu, knězem Oldřichem Chocholáčem, do nové veteránské sezóny roku 2018. Každé vozidlo dostalo speciálně designovaný ochranný symbol „České srdce“.

Propagace Grand Veteran

Před akcí

Sociální sítě, internetové stránky.

Účast na akcích a výstavách s vlastním stánkem: Pražská Noblesa, Praha, říjen 2017; Racing Expo, PVA Praha, listopad 2017; Retroclassics, Nürnberg, prosinec 2017; Propagace na stánku MotorJournalu při Mototechna a Motor show na brněnském Výstavišti.

•   Velkoplošná plakátová inzerce 10 ploch v dubnu 2018 v Praze.

•   Český rozhlas Radiožurnál: Od pondělí 23. 4. 2018 do pátku 27. 4. 2018 každodenní reklama formou rozhovoru v délce 3:30 minuty Matěje Skalického s budoucími účastníky Grand Veteran a pozvánkou na akci. 6 dní před akcí několik reklam (cca 3 denně) během vysílání a soutěž o vstupenky na akci.

•   Facebook: Akce sledovalo přes 1 300 lidí. V průběhu posledních týdnů byla pravidelně zveřejňována vystavovaná vozidla, novinky z příprav a další.

•   Rozhovor Dr. Větvičky 26. 4. 2018 na ČRo Plus

V den konání akce

Živé vysílání z R-Streamu Českého rozhlasu Radiožurnálu od 10.00 do 14.30 s moderátorkou Lucií Výbornou. Propagace veteránismu a FKHV. 

Výstupy

Články v tištěných médiích

•   2x deník Blesk, dne 27. 4. a 28. 4. 2018

•   Článek a reklama v časopisu MČ Prahy 8 „Osmička“

•   Článek v MF dnes 30. 4. 2018

•   4x reklamní plakát v časopise Motor Journal leden až duben 2018

•   Článek a reklama v Cars and Stories

•   Časopis Mercedes magazín 12/2017

•   Článek v Prestige Media

•   3x reklama Chrom a plameny

•   Auto Tip

TV

•   ČT 24 zpravodajství 28. 4. 2018 (10:20-10:29)

•   Studio 6 víkend (8 minut)

•   TV Seznam

•   ČT 2 pořad Sama doma 26. 4. 2018

•   TV Seznam: https://www.youtube.com/watch?v=Gtx019_jyFU

•   18 minutový dokument pro vícenásobné uvedení na ČT 2

Videa

www.youtube.com/watch?v=12bsQyYs4L4&t

Český rozhlas Radiožurnál

www.youtube.com/watch?v=zMYz2vTSQnY

www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/znate-ji-ze-serialu-sanitka-upravena-skoda-1201-umi-jeste-dnes-pekne-zahoukat--1796766
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/zvenku-pripomina-torpedo-zevnitr-ponorku-wikov-35-je-zapomenutym-vozem-automobilove-historie--1796657
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/tatra-77-byla-prvnim-seriove-vyrabenym-aerodynamickym-vozem-v-ceskoslovensku-proc-ji-chybely-zadni-svitilny--1796477
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/proc-vaclav-havel-nechtel-jezdit-cernou-tatrou-predstavujeme-porevolucni-prezidentske-bmw--1796276
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/kozene-sedacky-vetrani-na-klicky-palubni-hodiny-v-mercedesu-220s-jezdil-i-alexander-dubcek--1796493

www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/grand-veteran-a-srpen-68-zacalo-se-strilet-a-sypat-sklo-vzpomina-byvaly-ridic-sanitky-skoda-1202--1796942

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4002027

ČT 2 Sama doma: www.youtube.com/watch?v=G0O1NjNGlRI&t=4s

Česká televize Studio 6 Víkend: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/218411010120428 (3:20:10)

Televize Seznam: https://www.youtube.com/watch?v=Gtx019_jyFU

Veteran Arena: www.youtube.com/watch?v=W5PlGa_zX80

Youtuber Martin Touha: www.youtube.com/watch?v=CK6PsFAn1wQ

Veteráni Slaný: www.youtube.com/watch?v=qXALbyTC4IM

Ostatní: www.youtube.com/watch?v=1dlx0APvPMg&t=205s; www.youtube.com/watch?v=sHOOrtCCG8g; www.youtube.com/watch?v=Jg1CCvwqxIU; https://plreporter.com/v/2018-04-28-vys%C3%ADlali-jsme-z-v%C3%BDstavy-grand-veteran-zMYz2vTSQnY.html

Český rozhlas

www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/grand-veteran-praha-bohnice-historicka-auta-prehlidka_1804281932_dbr; www.irozhlas.cz/zpravy-domov/gran-veteran-srpen-68-host-lucie-vyborne-historicka-auta_1804281703_dbr; www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/1796942; www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/automobil-wikov-35-historie-veteran_1804281545_kro; www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/limuzina-mercedes-220s-alexander-dubcek-turecko_1804271500_dp; www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/1796657

www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/vaclav-havel-tatra-613-bmw-735i-prezidentska-flotila_1804251730_dp; www.rozhlas.cz/regina/souteze/_zprava/bleskova-soutez-o-volne-vstupenky-na-grand-veteran-v-arealu-psychiatricke-lecebny-bohnice--1796654

České noviny: www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-bohnicich-se-sesli-milovnici-veteranu/1615308; www.ceskenoviny.cz/index_img.php?id=449413

Praha 8: www.praha8.cz/Grand-Veteran.html; www.praha8.cz/Rozhovor-MUDr-Jaroslav-Vetvicka.html; www.praha8.cz/Do-Bohnic-prijedou-veterani.html; www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2018/201806#page:28

Praha: www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/volny_cas/do_bohnic_se_sjedou_veterani.html; www.praha.center/2018/04/do-bohnic-prijedou-veterani/

Právě dnes: https://pravednes.cz/VetvickaJaroslav.profil

Týden: www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/v-arealu-psychiatricke-lecebny-se-sesli-milovnici-veteranu_477863.html; www.bulvar.cz/v-arealu-psychiatricke-lecebny-se-sesli-milovnici-veteranu

MotorJournal: www.iveteran.cz/novinky/2160

Veteran Arena: www.veteranarena.cz/ohlednuti-za-grand-veteran-2018-na-videu/; www.veteranarena.cz/kapka-se-stala-nejelegantnejsim-automobilem-grand-veteran-2018/

Auto Journal: www.autojournal.cz/grand-veteran-zahajeni-sezony-2018-unikatni-vystava-veteranu-v-praze/

Auto: www.auto.cz/grand-veteran-se-blizi-zavitejte-v-sobotu-na-zahajeni-veteranske-sezony-fkhv-cr-121318

i60: www.i60.cz/clanek/detail/19601

IBSmotor Press: www.ibsmotor.press/obrazky/grand-veteran

Oldtimer: www.oldtimermagazin.cz/obrazky/grand-veteran

Euro Oldtimers: www.eurooldtimers.com/cze/aktualita/566-grand-veteran-2018.html

Budilova divadelní škola: www.budil.cz/clanky/novinky/grand-veteran-2018.html

Forum 24: https://forum24.cz/lifestyle/2018/04/28/bohnice-znovu-plne-krasnych-aut-milovnici-veteranu-odstartovali-sezonu/

Info Glitz: https://infoglitz.com/czechrepublic/milovnici-veteranu-se-setkali-v-psychiatricke-lecebne/

Modrá hvězda života: https://modrahvezdazivota.cz/2018/04/29/bohnicky-grand-veteran-odstartoval-sezonu-historickych-skvostu-nechybela-ani-cela-rada-sanitek/

PressReader: www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20180430/282029032845071

Informuji: www.informuji.cz/akce/praha/93397-grand-veteran/

Veteranweb: www.veteranweb.cz/akce/grand-veteran-oficialni-otevreni-veteranske-sezony-28-4-2018.php

Bohnická nemocnice: www.bohnice.cz/o-nemocnici/fotogalerie/

Boxer Morava Historic: www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/akce-2018---letosni/28.4.2018-grand-veteran-bohnice/

Plzeňský občasník: https://pavel70slama.blog.cz/1804/18-4-2018-grand-veteran-praha-1

Cysnews: www.cysnews.cz/kultura/grand-veteran-2018/

FunThruLens: https://funthrulens.blogspot.cz/2018/04/grand-veteran-1-rocnik-srazu-klubu.html

MotorMix: https://www.motormix.cz/clanek/grand-veteran-2018-se-uskutecni-v-bohnicich/20054; https://www.motormix.cz/clanek/veteraniste-opet-zaplnili-bohnice/20398

Internetový zpravodaj Komunikace a doprava: https://www.izdoprava.cz/aktualni-zpravy/2018/v-bohnicich-zacne-veteranska-sezona-2018/

Oldtimer Parking Blog: https://blog.oldtimerparking.cz/zima-skoncila-muzeme-vytahnout-veterany/

Náš region: https://nasregion.cz/praha/v-bohnicke-lecebne-bude-v-sobotu-150-aut-a-motorek-treba-sluzebni-mercedes-alexandra-dubceka

Shrnutí akce

Cíle projektu dané dohodou mezi FKHV a realizačním subjektem Grand Veteran, z.s. byly dosaženy a v mnohém dalece překročeny. Podařilo se shromáždit zástupce sdružení zastoupených ve FKHV při jedné akci, představit různé formy veteránského života a jeho prospěšnost veřejnosti s důrazem na děti a mladou generaci. Prostřednictvím dvou programových bodů se akce a veteránisté angažovaně společensky zapojili do oslavy a připomenutí dvou osmičkových výročí historie republiky. Došlo k výraznému zviditelnění FKHV a veteránismu při akci prostřednictvím širokého záběru medií a poměrně masové propagace především v posledním týdnu před akcí, při akci a po ní. Propagace bude podtržena ještě televizním dokumentem na veřejnoprávní ČT2. Celkově se akce Grand Veteran zúčastnilo přes 150 historických vozidel, včetně motorek či vojenské historické techniky. Na akci se přišlo podívat přes 3 500 diváků, z toho asi 1 500 dětí. 

 

 

Zpracovali: Jaroslav Větvička, Bára Horáková

Příloha č. 6Zpráva o činnosti Sportovní komise

 Vážení delegáti, 

na posledním řádném shromáždění jsme Vás informovali o činnosti Sportovní komise, která postrádala smysluplnější náplň. Začátkem letošního roku se přeneslo pořádání Poháru federace pod Sportovní komisi. Náplň tedy opět má a snaží z dříve poněkud statické soutěže vydolovat maximum. Stanovili jsme maximálně 10 akcí v roce 2018. 
Přihlášek k nám dorazilo na dvě desítky, což předčilo naše očekávání. Zařadit jsme tak mohli přibližně každou druhou přihlášku. Rozhodování to nebylo vůbec snadné, museli jsme najít nějaký rozhodovací klíč. Snažili jsme se, aby srazy byly co nejvíce rovnoměrně rozložené po celé veteránské sezóně, dbali jsme na to, aby akce byly pokud možno geograficky rozprostřené v rámci celé ČR. Dali jsme přednost srazům určeným pro všechny značky vozů před srazy značkově vyhrazenými tak, jak je to specifikováno dle řádu Poháru Federace. V přihláškách se nám také objevily srazy zcela nové, u kterých nemáme pochybnosti o jejich kvalitě, ale dali jsme přednost akcím již prověřeným. Seznam vybraných akcí může každý dohledat na stránkách FKHV.

Maximální počet 10 akcí na rok 2018 byl stanoven zejména ze dvou důvodů: 

 1. Nemáme dostatečný počet ochotných lidí, kteří by se zdarma ve svém volném čase zapojili do organizace PF a tím tedy nemáme i dostatečný počet delegátů, kteří jsou vysíláni na veteránské akce v PF.
 2. Jsou to finance. Pro minulý rok jsme s nimi tak tak pokryli náklady na poháry pro vítěze PF a pro organizátory. 

Do budoucna bychom chtěli mít širší tým lidí, kdy by se časová náročnost organizace rozložila do více osob. Tím bychom mohli mít stanovené i zástupce delegátů, kteří by v případně potřeby nahradili hlavního.

Dále bychom akcím, které se Poháru Federace účastní, chtěli poskytnout větší podporu. Snažíme se začít s podporou mediální. Navázali jsme spolupráci s Czech New Center, kde by se mohly objevovat reportáže z každé akce v PF, kde budou inzeráty lákající na akce v PF. Také jsme navázali spolupráci s TV Seznam, která letos vytvoří televizní reportáže ze dvou akcí. Ideální stav by byl, kdyby z každé akce v PF byla TV reportáž.
Krom mediální podpory se nyní také snažíme klubům poskytnout materiálovou a finanční podporu, což jistě pomůže při prezentaci činnosti FKHV. Klubům jsme zaslali různé marketingové předměty FKHV, ovšem tato podpora byla spíše symbolická (nemáme tolik marketingových předmětů). Zvýšením rozpočtu pro PF bychom mohli vytvořit větší a zajímavější podporu klubům a přilákat ještě více jezdců, kteří by kromě ozdobného poháru mohli získat i nějakou zajímavější cenu. Zatím totiž PF vnímáme spíše tak, že kluby pořádající akce spíše zatěžuje, než jim může nabídnout. To bychom chtěli změnit, avšak bez finanční a činorodé pomoci to dál nepůjde.

Děkujeme za pozornost, a pokud znáte někoho, kdo rád přiložil ruku k dílu a pomohl s organizací PF či s prací ve Sportovní komisi, prosíme, kontaktujte nás.

 

Vypracoval: T. Barnet

Příloha č. 7Usnesení ze shromáždění delegátů FKHV ze dne 12. 6. 2018

 

Návrh usnesení mimořádného shromáždění delegátů 12. 6. 2018

Federace klubů historických vozidel České republiky

konané 12. 6. 2018 od 17:00 hod

na Základní škole Praha – Kbely v ulici Albrechtická 732, Praha 9 - Kbely, 197 00

 

 

I.) Shromáždění delegátů FKHV ČR bere na vědomí:

 1. Zprávu revizní komise
 2. Zprávu o činnosti Akademie českého veteránismu, pořádaní plesu, zprávu o vybraných pořádaných a připravovaných členy FKHV MUDr. Větvička, p. Danda
 3. Zprávu o akci Grand Veteran jako otevření veteránské sezony 2018
 4. Zprávu o hospodaření za rok 2017

 

II.) Shromáždění delegátů FKHV ČR schvaluje:

 1. Že je usnášející schopné přítomno 34 delegátů
 2. Schvaluje návrhovou a volební komisi
 3. Zprávu prezídia FKHV p. Fialu
 4. Zprávu o činnosti technické komise
 5. Zprávu o hospodaření ta 1 až 4.2018, výhled na celoroční hospodaření 2018

                                                                                                    

 

III.) Shromáždění delegátů FKHV ukládá prezídiu:

 1. Dopracovat krytí finanční ztráty roku 2019 a budoucí financování FKHV
 2. Pan Černý byl pověřen k získání dotací pro FKHV jako dodatečné příjmy pro FKHV
 3. Jednat o personálních otázkách vedení FKHV

 

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení    pro 34, proti 0, zdržel 0 

 

 

 

Za návrhovou komisi

 

Předseda Pavol Vávra

delegát za MBK ČR

 

V Praze dne 12. 6. 2018

 

Zpět