Zápis ze zasedání prezídia dne 2. 6. 2015

24.06.2015 23:16

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

 

1/ Technická komise při MD ČR – vzhledem k tomu, že komise má řešit jak technické, tak administrativně správní záležitosti testování, mělo by se tomu přizpůsobit i personální obsazení. Za jednotlivé subjekty navrhujeme následující osoby:

Za FKHV: Ing. Pavel Fiala, další osobu prosím navrhněte v připomínkách  (ne Jan Täubel st.!)

Za AČR: Mgr. František Čečil a Ing. Jiří Krejčí

Za AKHV: Ing. Jiří Franc a Marek Čvančara

Za veteránskou obec: Aleš Pařík – případnou další osobu prosím navrhněte v připomínkách 

Za MD byli navrženi : Ing. Petr Sojka a Ing. Petr Musil

 

 

2/ Delegátem ANF na Bohemia Rally Historic 2015 byl schválen pan Ing. Jiří Franc. Sekretariát zajistí zaslání jmenovacího dekretu. (vyřízeno 4.5.2015)

 

3/ Nabídka veterán klubu z Litomyšle na tisk nových průkazů HV, na kterých bude držet razítko a písmo. Vzhledem k současné situaci bude spolu s novelou Příručky testování…“ navržen a na dalším jednání prezidia předložen návrh nového „Osvědčení o klubové testaci historického vozidla“, vycházející ze současně užívaných verzí, pokud možno jednotně pro všechny subjekty tak, aby mohl být používán i pro elektronické vyplňování a tisk.

 

4/ Dotaz Ing. Musila k předloženému protokolu o testování vozidla Simca 1301 ze Simca klubu. Jedná se o vozidlo silniční, r.z. nejsou v depozitu a podle znění zákona č. 56/2001 Sb. §79c odst. 1a2 lze takové vozidlo otestovat pouze s platnou STK.

 

5/ Na sekretariát FKHV dorazila odpověď z Ministerstva kultury ohledně vývozních povolení na HV. Zákon č. 71/1994 Sb. stále platí a jede-li majitel s takovým vozidlem do zahraničí, musí si povolení požádat NTM.

 

6/ Vzhledem ke změně v testování na historickou původnost pro silniční vozidla, zrušení PKLTK a přenesení odpovědnosti za toto testování na všechny KLTK, je třeba posílit kontrolní systém. Toho by mělo být dosaženo dvěma způsoby:

A – posílením KRK tak, že každé členské sdružení FKHV deleguje dva své zástupce, při jejichž výběru zohlední požadavek na technickou erudici jednoho a ekonomickou erudici u druhého kandidáta. Takto bude KRK schopna lépe zajišťovat jak interní kontrolu FKHV samé, tak externí technické záležitosti kolem sporných testací a ekonomické záležitosti systému testování.

B – Příručka testování bude revidována jak s ohledem na skutečnost, že se bude podle ní testovat na historickou původnost jak vozidla pro registr historických vozidel, tak pro registr silniční, tak s ohledem na zvětšený počet subjektů, oprávněných k testování na HP silničních vozidel. V Příručce bude upravena a posílena kontrolní činnost a sankce za prohřešky proti pravidlům.

 

7/ Úprava stanov FKHV ČR.

Proběhlo první kolo připomínkového řízení a písemně zaslané připomínky budou projednány a zapracovány. Dílče upravené znění stanov bude opětně rozesláno ke kontrole a dalšímu kolu připomínek.

 

8/ Prezidium projednalo otázky evidence členské základny a uložilo svým členským sdružením zahájit neprodleně příslušné kroky k tomu, aby mohly spolehlivě poskytovat FKHV informace o stavu své členské základny. Od toho se bude odvíjet i záležitost případných členských příspěvků do FKHV, příspěvků od ANF do FIVA a podobně. Termín – 30.9.2015

 

9/ V. Kafka informoval o záměru pořádat v roce 2016 v pražském Mánesu výstavu veteránských obrazů a jiných artefaktů s podobnou tématikou. Prezidium odsouhlasilo účast FKHV ČR na této akci jako patrona akce a  využít tuto akci k vlastní propagaci formou stánku a jeho obsazení po dobu trvání výstavy. K tomuto účelu budou použity finance, rezervované v kapitole „propagace“ rozpočtu FKHV na rok 2016.

 

10/ Účet u KB byl zrušen a peněžní zůstatek byl převeden na účet FKHV u ČSp.

 

11/ Žádost o kooptaci Pavla Vyplera z Renault Car Clubu v AČR do KTK 01 Praha. Po dohodě bylo následně rozhodnuto žádost P. Vyplety podpořit a pan Vypler vyl do KTK 01 kooptován.

 

12/ Prezidium projednalo žádost Okresního soudu v Kutné hoře o zjištění informací o testování vozu Rolls Royce v letech 2010 až 2015. Sekretářka FKHV se pokusila vozidlo nalézt v registru otestovaných vozidel, ale vzhledem k nedostatku identifikačních údajů se to nepovedlo. A nepovedlo se to ani u jednotlivých KTK. Sekretariát o tom soud informoval.

 

13/ Předseda KRK R. Žalud požádal sekretariát o poskytnutí účetnictví za roky 2012, 13 a 14 ke kontrole. Rok 2014 ještě není uzavřen a bude předán po jeho obdržení od účetní firmy Ing. Lamela. Roky 12 a 13 jsou k dispozici a budou poskytnuty.

 

14/ Dne 8.6.2015 proběhne kontrolní akce v KTK11, od 9.00 v sekretariátu FKHV.

 

15/ Ve dnech 6. a 7.6.2015 proběhne výstava a soutěž elegance na zámku Loučeň, za FKHV se zúčastní V. Kafka a Bára Horáková, FKHV zde bude mít informační stánek.

 

Zapsal: Ing. Jan Täubel

Zpět