Zápis ze zasedání prezídia dne 4. 8. 2015

09.08.2015 22:50

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Omluven

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Omluven

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Za M. Plašila

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Omluven

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Za V. Kafku

 

1/ Za MBK se zúčastnil p. Větvička mladší.

2/ Prezidium vzalo na vědomí informaci K. Kadlece o okolnostech vzniku dvou dopisů, předaných prezidiu FKHV 28.11.2012 a 12.3.2013, které oba byly nepodepsány a označeny jeho jménem. Na žádost prezidia dopis ze 13.3.2013 na místě podepsal předkladatel Ing. Jan Zápotocký. Karel Kadlec uvádí, že autorem dopisů byl v obou případech Dr. Jaroslav Čáp, který jeho osoby použil jako nástroje k předložení dopisů výkonnému orgánu FKHV. Po vyslechnutí těchto informací vyjádřilo prezidium svoje znechucení nad používanými metodami a způsoby vyřizování osobních pochybností.

3/ Prezidium vzalo na vědomí informaci o sporné testaci anglického doubledeckeru, u níž došlo ke změně kategorie z M3 na M1. Pavel Fiala zaslal k této věci stanovisko TK, že změna kategorie není v žádném případě možná. Fyzické vynětí přebytečného počtu sedadel porušuje historickou původnost vozidla a jedinou možností se jeví vepsání omezení počtu přepravovaných osob do TP a dalších dokumentů k vozidlu. Případné porušení tohoto omezení je pak postižitelné Policií.

4/ Informace Ing. Lamela o stavu účetnictví FKHV. Účetní konstatoval, že ke státní správě je vše v pořádku plněno a zaplaceno. Problémy zůstávají ve vedení účetnictví v jednotlivých střediscích – KTK, z nichž některé ani po více než roce neplní požadavky, vyplývající z Ekonomické směrnice. Sekretariát FKHV spolu s Ing. Lammelem zhodnotí úroveň plnění účetních povinností jednotlivými předsedy KTK, zjištěné nedostatky s nimi projedná  a zajistí nápravu stavu. Jedná se pouze o formální nedostatky v práci mezi bankovním účtem a pokladnou, nedodržování termínů předávání měsíčních výsledků a podobně.

5/ Prezidium odsouhlasilo konání školení předsedů KTK pro rok 2016 na dny 9. a 10.1.2016, jako vždy v areálu Pramenu v Praze Kyjích. Součástí programu bude též detailní a diferencované školení pro jednotlivé předsedy v otázkách účetnictví.

6/ Jan Täubel připomněl úkol pro členská sdružení FKHV vypracovat aktuální seznam členských klubů s uvedením počtu členů v každém z nich. Splněno bylo pouze částečně. Prosíme předat na sekretariát n náhradním termínu do 20.8.2015.

7/ Na základě úprav v systému testování, platného od 1.6.2015 a návrhu zaslaného Ing. Bartákem bude zpracována novela Příručky testování. Návrh připraví J. Täubel a P. Fiala tak, aby mohl být návrh Příručky předložen na zářijovém prezidiu.
Návazně na tuto změnu bude též ve spolupráci s Ing. Lammelem upravena Ekonomická směrnice.

 

Zapsal dne 6.8.2015:
Jan Täubel st.

Zpět