Zápis ze zasedání prezídia dne 4. 7. 2017

15.07.2017 03:21

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Stanislav Plašil

omluven

 

 

 

Další orgány prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

omluven

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

ano

Předseda KRK, zástupce KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Tiskový tajemník

Jiří Patočka

omluven

Host: Petr Štohl

Příští jednání prezidia FKHV ČR bude ve čtvrtek 1. 8. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 4. 7. 2017

1)      Kontrola bodů z minulého prezidia

Jednotlivé nedokončené body jsou osaženy v zápisu z dnešního prezidia.

2)      MotorJournal

Do MJ za červenec byla odeslána informace o VCC ČR, upravená tisková zpráva z akce Lázně ducha, jako propagace PF. Do srpnového čísla bude dodán popis sdružení AKAV, zpráva bude zaslána do 10. července, vč. loga v tiskové kvalitě, dále zpráva o spolupráci s muzei, kterou dodá p. Zábřeský a poděkování za dlouholetou činnost Ivanu Faltysovi. 

3)      Logo

Jiří Patočka zajistí vytvoření manuálu k novému logu FKHV ČR.

4)      Stav zajištění plesu- T. Barnet

Tomáš Barnet navrhl spolupráci na realizaci plesu s konkrétním partnerem (Masna Kroměříž). Společná účast na plese vyžaduje posun termínu konání a plesu na sobotu 3. 2. 2018. Návrh byl přijat a Tomáš Barnet dohodne další a detailnější podmínky spolupráce.

5)      Příprava a organizace akce „Zahájení sezony“

Pavel Fiala informoval o nabídce ředitele pro rozvoj Léčebny v Bohnicích Ing. Nováka uspořádat v parku Léčebny novou akce FKHV ČR pod pracovním názvem „Zahájení sezony.

Termín akce by byl 29. 4. 2018. Záměr byla odsouhlasen a přípravou akce byl pověřen Pavel Fiala a Jaroslav Větvička.

6)      Účetnictví FKHV ČR

Účetnictví FKHV ČR bylo kompletně předáno nové účetní firmě.  Ing. Lammel podal daňové přiznání 2016 a opravné daňové přiznání za rok 2015. Dodal vše, co bylo dohodnuto, a práce je s Ing. Lammelem a FKHV ČR je ukončena. Součástí ukončení spolupráce je předávací protokol z předání účetnictví.  

7)      Příprava rozpočtu na rok 2018     

Jako první fáze tvorby rozpočtu budou vyčísleny fixní finanční náklady FKHV ČR, zahrnující předpokládaný inflační nárůst. Zároveň bude do nákladů zahrbuta také placená pozice prezidenta FKHV ČR a hospodáře. Podklady budou rozeslány všem členům Prezidia.

8)      Schůzka KRK s novou účetní firmou – zápis

Prezidium bere zápis ze schůze KTK s účetní firmou, který byl rozeslán předem na vědomí. Je nutno dořešit připomínku Luďka Erlebacha týkající se změny Statusu Rolce Royce e.c.

9)      Schůzka na MD s KTK a RM

Zápis ze schůzky nyní připomínkuje MD. Připomínky budou zaslány do 10. 7. 2017 a následně konečný zápis bude rozeslán prezidiu a účastníkům schůze. Všechny verze, které kolují do dnešního dne, nejsou odsouhlaseny a informace v nich obsaženy mohou být zavádějící. Části ze zápisu a otázky, včetně odpovědí, na které bylo MD dotazováno, budou následně oficiálně zveřejněny na internetových stránkách fkhv.cz.

Klubové testování u voziderl v RSV nelze prodlužovat. Po dvou letech musí provedena nová testace. Z tohoto důvodu OHV nemají význam, a tudíž bylo navrženo jejich zrušení. Prezidium zrušení OHV odsouhlasilo. Informace bude zaslána také AVCC AČR a AKHV.

Úkoly v souvislosti s jednáním na MD:

a)         Sjednat schůzku s Ing. Počtou a Ing. Musilem.

b)        Viceprezidenti FKHV ČR dají dohromady náměty ze svých sdružení na další schůzku MD. Náměty budou zaslány do příštího prezidia, aby mohly být včas dále distribuovány na MD k přípravě dalších legislativních změn.

10)  Technická komise, Stav přípravy aktualizace interních předpisů v návaznosti na změny legislativy – stanovení harmonogramu prací

Tomáš Hušek podal informaci o zasedání TK. Dále bylo diskutováno, jak má probíhat schvalování platnosti délky prodlužování testování. Navrhl přechodné ustanovení, aby všechna prodloužení testování měla planost do 31. 5. 2018. Pavel Šimek podal druhý návrh, kde by všechna prodloužená testování měla platnost 24 měsíců s vysvětlením, že většina vlastníků historických vozidel má již prodlouženo, čímž by se jednalo o malé zatížení FKHV ČR. Bylo přijato přechodné ustanovení s platností do 31. 8. 2017, které navrhl T. Hušek poměrem hlasů 6:1.

Nové testování má planost dle nového nařízení na 24 měsíců od provedení testování.

Vojtěch Vomočil, který byl pověřený k aktualizaci Příručky, vypracoval přechodné ustanovení, které bude rozesláno KLTK, KTK, TK a viceprezidentům.

Platit bude do aktualizace interních dokumentů FKHV ČR, zejména Příručky o testování HV a Ekonomické směrnice.

Do aktualizované Ekonomické směrnice, ve které budou stanoveny nové ceny za úkony v rámci systému testování bude uvažováno i s eventuálním poplatkem, či příspěvkem, za oprávnění k testování pro KLTK. Sazby za úkony budou vycházet z analýzy nákladů – viz bod 7 zápisu.

 

Do 31. 8. 2017 Bude zpracována nová Příručka o testování a Ekonomická směrnice, kterou by mělo schválit prezidium a tripartita na jednání dne 5.9.2017. Tomáš Hušek navrhl, aby pracovní skupina, která bude pracovat na aktualizaci Příručky, mohla být rozšířena a její složení bylo v kompetenci TK. Návrh byl přijat.

11)  Oldtimer

S časopisem Oldtimer byly dohodnuty dvě normostrany pro FKHV ČR s tím, že jedna bude věnována PF a druhá FKHV ČR jako takové – do prvního čísla bude zařazeno představení a popis funkce FKHV ČR a Pohár federace. V dalších číslech by pak byly zprávy z akcí v PF a důležité informace o novinkách v oblasti veteránského hnutí.

Je nutno od pořadatelů akcí PF zajisti textové a fotografické dokumenty pro zveřejnění.

12)  Další postup v oblasti IS

Byl domluven postup spolupráce na IS mezi AKHV a FKHV ČR. Do dnešního dne se AKHV nevyjádřilo k termínu schůzky. Bude nutno zkoordinovat aktivity v rámci KTK 11 s úkoly FKHV ČR. Nutno zajistit koordinační schůzku.

13)  Smlouvy pro KLTK

Čeká se na zaslání odsouhlasení smlouvy od AVCC AČR. Následně budou smlouvy po promítnutí všech změn uzavírány.

14)  Různé:

a)      Odměna pro Ivana Faltyse

Plaketa za zásluhy Ivanu Faltysovi bude předána na volební schůzi KTK 05 v listopadu 2017.

K plaketě by bylo nutno připravit ještě diplom. Dále bylo odsouhlaseno přenechání výpočetní techniky z KTK 05, kterou předseda používal.

b)      Akce Legendy, na které se FKHV ČR zúčastnilo, proběhla výborně a spolupráce se bude do budoucna rozvíjet.

c)      Předán peněžní dar rodině Vocílkových.

d)      Datová schránka byla založena.

e)      Bude zakoupena televize do kanceláře FKHV ČR a bude používaná při prezentaci na různých akcích.

f)       VCC ČR nabídla FKHV ČR prostor na prezentaci na akci Zbraslav-Jíloviště. Detaily spolupráce budou zaslány k projednání.

g)      Video z FIVA Rallye bude zveřejněno na youtube a bude veřejně přístupné.

h)      Tatra rallye se chce zúčastnit Poháru Federace 2018. Ve Sportovním řádu nesmí ale soutěže být omezeny značkou. Bude dále projednáno na Akademii.

i)       Dosud používaný formulář pro prodlužování platnosti testace bude posouzen TK a předložen eventuelní nový návrh ke schválení. Formulář by měl být součástí novelizovaných interních předpisů FKHV ČR.

 

 

 

Datum: 4. 7. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

 

Zpět