Zápis ze zasedání prezídia dne 1. 9. 2015

19.09.2015 23:00

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Omluven

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Částečně

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

1/ Prezidium projednalo aktuální verzi návrhu nových stanov federace, kde byla promítnuta převážná většina obdržených připomínek. Připomínky AKAV byly částečně zahrnuty během diskuse o jednotlivých bodech stanov.

- Z důvodu potřeby obecnější formulace předmětu činnosti byly vypuštěny konkrétní druhy testování (mohou se v průběhu času měnit a následně by bylo třeba i měnit stanovy). Předmět činnosti bude obsahovat pouze formulaci např. „FKHV ČR provádí testování historických i silničních vozidel ve smyslu aktuálně platných zákonných i podzákonných norem“.

- funkční období prezidenta FKHV ČR bylo na návrh AKAV a po hlasování členů prezidia prodlouženo na 4 roky.

- SD se schází min. 1x ročně – bez dalšího termínového určení

- SD schvaluje rozpočet a bere na vědomí výsledky hospodaření…

- každý člen FKHV ČR má povinnost jmenovat 1 člena do KRK, KRK má min. 5 členů

Další drobné úpravy budou zredigovány v následující verzi Stanov, kterou připraví Jan Täubel ml.

 

2/ Novela Příručky testování…- na základě obdržených připomínek a návrhu změn od pp. Paříka a Bartáka zpracovává aktuální znění P. Fiala, bude připravena k dalšímu kolu připomínek v průběhu 38. týdne 2015.

 

 

3/ Prezidium vzalo na vědomí informaci o odpovědi Policii ČR ve věci dotazu na testování vojenského vozidla, jezdícího s neplatnou r.z. Vozidlo testoval 1st Veterán US Car Club Praha v AČR pro majitele Davida Vostárka.

 

4/ Prezidium odsouhlasilo aktuální změny ve složení testovacích komisí.

 

5/ Prezidium vzalo na vědomí informaci J. Täubel st. o telefonátu s K. Kocianem z Kravařů ve věci žádosti o zařazení Ing. Bartáka zpět mezi klubové testovací komisaře v jejich KLTK. J. Täubel s tímto vyslovil souhlas s tím, že se Ing. Barták zúčastní školení v rámci své KTK. Zároveň J. Täubel požádal k. Kociana o nevyvolávání sporů v rámci Severomoravského kraje, o snahu spíše spory urovnávat a vysvětlovat. Toto bylo přislíbeno. Zároveň J. Täubel K. Kociana upozornil na negativní ohlasy prezentace nacistických symbolů při veteránských akcích a na nesoulad tohoto s etickými standardy FKHV ČR. K. Kocian přislíbil nápravu.

 

6/ Sekretariát FKHV připraví Pověření pro výkon funkce národního komisaře na Moravia Rally 2015 pro K. Kadlece a odešle toto pořadateli s tím, že výlohy spojené s účastí národního komisaře nese ANF – tedy FKHV.

 

7/ Jan Täubel vyzval představitele členských sdružení FKHV k demokratickému a otevřenému výběru delegátů na Shromáždění delegátů. Delegáti budou schváleni členskou schůzí příslušného sdružení.

 

8/ Prezidium diskutovalo o aktuálním stavu v AČV, která funguje pouze nárazově, bez velkého nasazení a entuziasmu. Prezidium doporučuje, aby se AČV věnovala společenským a vzdělávacím aktivitám veteránského hnutí v ČR a Poháru Federace. Sportovní aktivity obecně a mezinárodní vazby na FIVA atd. budou spadat pod Sportovní komisi, která je orgánem Prezidia FKHV.  Bylo odsouhlaseno pokračovat v pořádání PF, uspořádat Společenský večer s tancem.

Prezidium zároveň vyzvalo AČV ke zvýšení atraktivity PF a souhlasilo s poskytnutím cen FKHV pro účastníky PF.

Přihlášky do PF budou nadále prostřednictvím AČV.

 

9/ Pro ta sdružení, která dosud nesplnila - trvá úkol předat sekretariátu FKHV informace o členské základně subjektů FKHV v předepsané formě (seznam členských klubů sdružení s uvedením počtu členů u každého klubu + počet za sdružení celkem).

 

10/ Pořadatel Bohemia Rally Historic podal prostřednictvím FKHV přihlášku na FIVA pro rok 2016.

 

11/ Prezidium souhlasí s jmenováním Mgr. Tomáše Huška generálním sekretářem FKHV. S okamžitou platností bude Tomáš Hušek postupně přebírat některé činnosti. Bude též předjednán způsob a výše odměňování, návrh bude předložen na následujícím prezidiu k odsouhlasení.

 

Zapsal: Jan Täubel 11.9.2015

Zpět