Zápis ze zasedání prezídia dne 12. 7. 2016

19.07.2016 19:48

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

omluven

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKHVUT

Josef Zrucký

Ne

KTK

Miloň Kafka

Ano

AČV  Jiří Patočka Ano
 

 

Dále byli na druhé části jednání přítomni členové Tripartity:

AVCC AČR                 František Čečil

AKHV                         Jiří Franc, Marek Čvančara

 

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 9. 2016 od 17 hodin, místo konání bude upřesněno podle stavu prací na sekretariátu FKHV.

 

 

1)  Informace týkající se financí

·       J. Täubel informoval o tom, že účetním byly FKHV předloženy kompletní dokumenty roku 2014.

·       J. Täubel Prezidiu předložil příjmy a výdaje od 31.12. 2015 do současnosti.

2)  J. Täubel, P. Fiala informovali o setkání FKHV a členů Tripartity na Ministerstvu dopravy, dále MD, 27. 6. 2016 viz. zápis z jednání. Prezidiem bylo uloženo k bodu 7) (týkajícího se možnosti vrácení ekologického poplatku u vozidel dovezených ze zahraničí) doplnit kam adresovat žádost o vrácení ekologického poplatku.  

3)  Na základě jednání s MD bylo dohodnuto, že mu budou předloženy návrhy legislativních změn. Prezidium rozhodlo, že v dané záležitosti osloví A. Paříka a T. Bartáka. Ti by na základě požadavků na změny legislativy připravili návrh, ten by byl připomínkován členy Tripartity. Následně by byl návrh finálně upraven do legislativní podoby a předložen MD.

4)  Projednání dopisu pana J. Kaplana, ve kterém upozorňuje, že nová směrnice EU 2014/45 umožňuje členským státům stanovit pravidla, kdy historická vozidla do roku výroby 1960 se nemusí podrobovat pravidelným prohlídkám STK. FKHV v návaznosti na toto upozornění nechala vypracovat právní rozbor. Závěrem je, že příslušná směrnice stanovuje minimální požadavky, které ukládá členským státům, které si mohou dělat vlastní úpravy. Směrnice je pak vybízí k přísnějším pravidlům. Pravidla členských států mohou být přísnější nikoliv mírnější než pravidla stanovená směrnicí. Dále bylo zjištěno, že v některých státech platí určité výjimky, která vozidla nemusí na měření emisí nebo na STK. Úprava platná v ČR je přísnější než udává směrnice EU a je pro ČR závazná. Směrnice EU navíc není v danou chvíli ještě vymahatelná z důvodu neuplynutí lhůty pro vymahatelnost. Majitelé historických vozidel v ČR se tedy musí řídit legislativou ČR. FKHV bude však usilovat o změnu legislativy ve smyslu zmírnění pravidel pro historická vozidla.

5)  Projednání dotazu předsedy KTK Milana Průši ohledně možnosti zakoupení multilicence MS Word.  Prezidium uložilo zjistit cenu multilicence pro 16 stanic, zjistit, kdo používá počítač vlastní a kdo má počítač v majetku FKHV. Podle toho se pak bude věc řešit.

6)  Projednání termínu Shromáždění delegátů. Jako vhodné termíny byly stanoveny 26. 11. popř. 3. 12. Konečný termín bude stanoven na jednání příštího Prezidia.

7)  Informace o konání mezinárodního technického sympózia ASI a FIVA v Torino, jehož tématem je  důležitosti historických vozidel. Sympozium se uskuteční 15. 9. 2016. FKHV navrhla vyslat Ing. Tomáše Barneta, jako svého zástupce.

8)  Informace o konání jednání FIVA, které se uskuteční v Paříži 16. – 20. 11. 2016. FKHV navrhla Ing. Pavla Šimka jako svého zástupce.

9)  Pavel Šimek, jako jeden z hlavních organizátorů, informoval Prezidium o průběhu akce FIVA World Motorcycle Rally 2016. Dále informoval Prezidium o nákladech, na kterých se podílela FKHV – bannery, cestovné (transfer Prezidenta FIVA Patricka Rolleta na letiště), ubytování funkcionářů FIVA (Patrick Rollet, Palmino Poli, Joan Espelt), tiskoviny. Nad rámec této částky vznesl požadavek na uhrazení reflexních vest pro pořadatele a informoval o možnosti vytvoření 20min propagačního audiovizuálního dokumentu z akce. Vzhledem k významu a jedinečnosti této akce byly oba požadavky vyhodnoceny jako podnětné, smysluplné a byly Prezidiem schváleny. Na základě zpětné vazby tuzemských i zahraničních účastníků bylo Prezidiem vysloveno velmi kladné hodnocení organizačního zajištění akce.

Na stránkách FKHV bude zveřejněna brožura, kterou obdržel každý účastník a několikaminutové video.

10)          Jiří Patočka podal informace za AČV FKHV o Poháru federace – v současnou chvíli je přihlášeno 30 jezdců a s každou akcí jejich počet narůstá. Z celkového počtu 23 se již uskutečnilo 10 akci, další 4 se uskuteční do konce července. Pohár je propagován mimo jiné v tisku věnovanému historickým vozidlům – časopisu Oldtimer, Veterán SK.

Dále bylo projednáno uskutečnění Plesu Federace. Prezidium konání plesu schválilo.

Prezidiu byl předložen rozpočet Poháru a Plesu federace na rok 2017. Rozpočtové částky nepřevýší částky pro rok 2016.

11)           Na jednání Prezidia navázalo jednání se členy Tripartity.

Se členy Tripartity byly projednány body 3), 4),5), 8), 9).

12)           Tomáš Hušek informoval o aktivitách v oblasti uchování historických řemesel. V této souvislosti proběhlo jednání s VOŠ restaurátorskou v Písku, která plánuje otevřít obor zaměřený na restaurování historických motocyklů. Prezidium se rozhodlo ve spolupráci pokračovat a iniciativu VOŠ podporovat, v danou chvíli podpořením akreditace formou písemného doporučení akreditační komisi.

13)           J. Černý informoval o akci Cílová jízda na pouť kláštera Plasy konané 13. – 14. 8.

 

           

Zapsal: Tomáš Hušek 12. 7. 2016

Zpět