Zápis ze zasedání prezídia dne 14. 6. 2016

29.06.2016 14:34

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

omluven

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

omluven

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ne

UKHVUT

Josef Zrucký

Ano

KTK

Miloň Kafka

Ano

 

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 12. 7. 2016 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

 

 

1) Řešení zřízení nových KLTK, čekací lhůty. Podmínkou pro zřízení nové KLTK členství v některém ze subjektů FKHV. Dále je nutné projednat se členy Tripartity případné uvolnění čekací lhůty. Členům Prezidia bylo uloženo zjistit, kolik potencionálních komisí by mělo zájem testovat.

V této souvislosti proběhla také diskuse nad nečinností některých KLTK a způsobu, jak tyto KLTK případně zrušit. Dále proběhla diskuse ohledně klubů, které nemají svojí KLTK a testují přes kluby, které KLTK mají. V návaznosti na tuto skutečnost byl vznesen návrh kontroly činnosti KLTK přes KTK.

 

2) Informace o plánovaném setkání Technické komise 20. 6. 2016, jehož cílem je především zjištění zájmů a schopností nominovaných kandidátů, a projednání, v jaké oblasti by mohli v TK působit.

 

3) Systém zasílání dokumentů testací KLTK – jako reakce na námitky KLTK budou zpracovány požadavky FKHV, tak aby nedocházelo k nadměrné zátěži klubů a dublování požadavků.

 

4) Projednání dotazů Veterán klubu Litomyšl, které se týkaly spolupráce FKHV při jednotném zajišťování a zaštítění akcí hasiči, zdravotníky, OSA apod. S ohledem na to, že každá akce je jiná, nemůže FKHV zaujímat jednotné stanovisko, jednotnou podporu, viz. odpověď J.Täubel.

 

5) Byl vznesen návrh, zda by FKHV nemohla zaštiťovat pojištění historických vozidel při akcích svých členů. Z tohoto důvodu budou zjištěny podmínky pojišťoven, případně zájem pořadatelů. Jednání budou směřovat k případnému partnerství s nějakou z pojišťoven, se kterou by byly dojednány zvýhodněné podmínky pro členy FKHV při pořádání akcí.

 

6) Řešení otázky, zda je možné být členem KTK bez členství v KLTK. Stanovisko - ano, ale daný člen musí být nominován příslušnou KLTK.

 

7) Řešení problému, kdy Simca klub přešel z KTK 01 do KTK 11 a má stále původní razítko. Bude pořízeno nové razítko.

 

8) Neefektivní vynakládání výdajů za individuální „retestace" mimo standardně stanovené období. (M.Plašil).

FKHV se bude tímto podnětem dále zabývat.

 

9) Připomínka R. Žaluda k nedodávání podkladů od účetního (daňové přiznání 2014). Dále vznesl připomínku k tomu, že některé KTK jsou v zisku, jiné ve ztrátě.

 

10) V příjmech FKHV se projevilo přesunutí ekotestací na kluby. Tento pokles příjmů je sice znatelný, ale v návaznosti na letošní rozpočet nedochází k ohrožení finančního zajištění FKHV, proto nebude prozatím přijímáno žádné opatření.

 

11) Neoprávněné používání registrační značky. Stanovisko - pokud bude zjištěno neoprávněné používání registrační značky, mělo by to být nahlášeno Policii ČR. Postup bude projednán na nejbližším setkání se zástupci Ministerstva Dopravy.

 

12) Informace o uskutečněném výběrovém řízení na telekomunikační služby, čímž dojde k úspoře. Ve výběrovém řízení zvítězil T-Mobile.

 

13) Projednání sporných testací, které jsou ve fázi žádosti. Problémy jsou řešeny ve spolupráci KTK, Technické komise a FIVA.

 

14) J. Zápotocký zaslal dopis UKHVUT, ve kterém žádá zproštění funkce a ukončení činnosti K.Kadlece, viz. dopis UKHVUT. Do pravomocného rozsudku bude pozastavena činnost K. Kadlece v KTK. Řešení na úrovni KLTK je v kompetenci klubu a byl dle informací již vyřešen. Co se týká BMW Tuning klubu, kde vyloučením klesne počet členů na dva, bude dán termín na doplnění třetího člena.

 

15) Informace o rekonstrukci kanceláře, která proběhne 18. 6. 2016. S týdenním předstihem je třeba kancelář vystěhovat. V případě nutnosti bude v době rekonstrukce stanoveno jiné místo pro konání Prezidia.

 

16) Na základě neshody Škoda 120 byl podán podnět k zaujetí stanoviska postupu testování sportovních vozů A. Paříkem. Řešením byl pověřen P. Fiala.

 

17) Používání nesprávných razítek některými kluby. Kluby budou upozorněni na používání správných razítek. Dále budou upozorněny KTK na kontrolu a případné vrácení formuláře příslušné KLTK při použití nesprávného razítka.

 

18) Požadavek Old Cars Rangers – zařazení svého předsedy Zbyška Fryče do KTK 01. Požadavek bude řešen v souladu s platným postupem vycházejícím ze Stanov a Příručky.

 

19) Vzhledem k tomu, že ne všechny kluby ve svých stanovách reflektovaly novou právní úpravu týkající se přeměny občanských sdružení na spolky, budou kluby upozorněny na to, aby tak neodkladně učinily.

 

20) J.Täubel informoval o systému provozu HV na komunikacích v Německu. Jedním z pravidel je, že HV před určitým rokem výroby nemusí splňovat emise. Tento bod byl projednáván v souvislosti s informací o možné legislativní úpravě v ČR - snížení limitu emisí na polovinu. V případě potvrzení této informace by v návaznosti na systém uplatňovaný v Německu byla v obdobném smyslu zahájena jednání s Ministerstvem dopravy.

 

21) P. Šimek Informoval o Motocyklové FIVA Rallye.

 

22) Byla zhodnocena půlroční činnost FKHV a projednána nutná nominace na Prezidenta FKHV ve lhůtě 30 dní před konáním SD.

 

23) Různé

Požadavek předložení čerpání rozpočtu na příští Prezidium. Bude předloženo.

 

Řešení situace, zda klub, který vystoupil ze sdružení z důvodu odmítání platby 20,- Kč za člena, může dále testovat. Dále se diskutovalo, zda je správné a žádoucí, aby klub byl členem více sdružení. K těmto otázkám bude zaujato stanovisko.

 

Byla odsouhlasena podpora sekretářky FKHV v rozvoji jazykových schopností.

 

Zvážit rozšíření činnosti sekretářky, s tím spojené navýšení odměny. Toto bude řešeno v souvislosti s odpovídající agendou a nastavení činnosti sekretáře.

 

 

Zapsal: Tomáš Hušek 14. 6.2016

 

Zpět