Zápis ze zasedání prezidia dne 2. 5. 2017

10.05.2017 15:28

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

UKUVHT

Josef Zrucký

Ano

AVCC HK

Luděk Erlebach

Ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

Ano

AČV

Jiří Patočka

Ano

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

Ano

Host: Lubor Kos

Příští jednání prezidia FKHV bude ve čtvrtek 6. 6. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 2. 5. 2017

1)    Kontrola bodů z minulého prezidia

-      Byli přizváni zástupci z AVCC AČR a AKHV k připomínkování novely Vyhlášky 355/2006 Sb.

-      AVCC AČR a AKHV jmenovalo svého zástupce do TK FKHV ČR.

-      Memorandum s AČR bylo dokončeno a je předloženo k odsouhlasení.

-      Aktualizace interních dokumentů bude dále projednána.

2)    Akce Legendy - host p. Kos

Host p. Lubor Kos představil prezidiu akci Legendy, konanou ve dnech 10. -11. 6. 2017, na které FKHV ČR nabídl prostor ke své prezentaci. Prezidium odsouhlasilo využít tuto nabídku.

Bylo dohodnuto následující:

a)     Zpracovat propagační materiál, který bude dán do programu (katalogu) celé akce.

b)    Zajistit použití videa z motocyklové FIVA rallye 2016, aby bylo promítáno na akci.

c)     Bannery a popř. letáčky budou situovány do expozice Veteran Vintage Clubu Praha.

d)    Komunikaci s organizátory je pověřena Bára Horáková ve spolupráci s Jiřím Patočkou.

3)    Propagační materiál – Jiří Patočka

Jiří Patočka přednesl materiál na rozdělení marketingových činností ve struktuře FKHV ČR a v Akademii ČV. Koncept myšlenky byl na prezidiu přijat, musí se ale zpracovat detailní plán, vymezení činnosti a cíle eventuální propagační komise.

4)    AČV

a)     Jednou z aktivit AČV je uchovávání historie. Díky aktivitě Bořislava Zábřeského jsou ke spolupráci získávány další muzea. V současnosti je řešena spolupráce s Moravským zemským muzeem v Brně, do které je zapojen i brněnský klub. Činnost p. Zábřeského byla navržena jako jedno z témat pro zveřejnění v časopise Motor Journal.

b)    Pavel Národa rezignoval ze zdravotních důvodů na post předsedy Akademie ČV. Akademie musí navrhnout nového předsedu k vedení její činnosti.

c)     Ples 2018 bude oficiálně pod názvem Federace klubu historických vozidel ČR pořádá „Ples Akademie českého veteránismu“. Na všech propagačních materiálech bude použito logo FKHV ČR.

5)    Logo FKHV ČR

Nové logo FKHV je v konečné úpravě u grafika, který dodělává detailní úpravy. Na příštím prezidiu bude předloženo logo ke konečnému schválení.

6)    Motor Journal – V. Kafka

V následujícím čísle bude zveřejněna informace o návrzích k úpravě Vyhlášky 355/2006, informace o akcích Poháru Federace a popis vybraného sdružení.

7)    Memorandum s AČR

Byl odsouhlasen obsah znění Memoranda s AČR. Dokument bude uzavřen. Termín podpisu memoranda bude dohodnut s AČR.

Na jednání Tripartity bude navrženo uzavřít obdobné Memorandum s AKHV a ÚAMK.

8)    Aktualizace interních dokumentů

a)     Návrhy na změny vyhlášky

Předseda TK předložil návrhy na změny ve Vyhlášce 355/2006. Prezidium návrh odsouhlasilo a změny v předloženém dokumentu budou odeslány na Ministerstvo dopravy.

 

b)    Stanovy FKHV ČR

Budou upraveny Stanovy FKHV ČR. Náměty na jejich úpravu zašlou viceprezidenti FKHV ČR do příštího prezidia.

 

 

c)     Smlouvy s KLTK

Připomínky ke smlouvám budou projednány a sumarizovány do dalšího prezidia a měly by vždy jít cestou odpovídající organizační struktuře FKHV.

 

d)    Citlivé osobní údaje nejsou součástí formulářů Žádostí o provedení testování HV.

9)    Dopis pro KLTK ohledně elektronického vyplňování

S ohledem na předchozí bod nebude zatím dopis rozeslán.

10)         KLTK

a)     01-14 Citroën Klub Praha – dodány všechny požadované podklady, mají opět oprávnění k testování historických vozidel

13-08  VCC Ústí nad Labem – dodány všechny požadované podklady, mají opět oprávnění k testování historických vozidel

 

b)    Pozastavené KLTK na rok 2017 z důvodu neproškolení min. počtu komisařů:

01-45   Military Game Divize historických vozidel

01-46   Ferrari Maserati Classic Club

11-09   AMK CHOBOT Car Club Rakovník

11-16 VCC Mělník

 

c)     Bylo zasláno oficiální vyjádření od ČKHV ohledně vyřazení KLTK 09-04 Aero Car Club Prostějov ze systému testování. Bude zaslán dopis o zrušení jejich KLTK se žádostí o navrácení všech věcí, které souvisí s činností testování historických vozidel.

·       Z: sekretariát

 

d)    Zrušené KLTK:

01-09   B.S.A. klub

01-37   Renault Alpine Czech Club

11-35   Jaguar Car Club

Dopis s oznámením o zrušení a žádostí o navrácení věcí byl odeslán.

 

e)     Veškeré změny v KLTK budou dány na vědomí předsedům KTK.

11)         Různé

a)     Bude zřízena datová schránka pro FKHV ČR.

 

b)    Na žádost UKUVHT ČR je nutno dokončit uzavření účetnictví v KTK 11 za dobu působení M. Kafky.

 

Datum: 2. 5. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

 

Příloha: Termíny pro dodání materiálů do MotorJournalu

 

červen - SD + Pohár (Ples) + připomínky na MD - do 10. 5. 2017

červenec - VCC ČR + zpráva o Memorandu s MK - do 10. 6.

srpen - AKAV - do 10. 7.

září - AVCC HK - 10. 8.

říjen - ČKHV - 10. 9.

listopad - MB - 10. 10. 

prosinec - RR - 10. 11.

leden 2018 - UKUVHT + pozvánka na ples - 10. 12. 2017

Kratší popis sdružení, logo, zajímavosti + foto.

Zpět