Zápis ze zasedání prezídia dne 21. 12. 2015

30.12.2015 09:43

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC KH

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5.1.2016 od 17 hodin na obvyklém místě, termínovník jednání prezidia a tripartity pro rok 2016 je přílohou tohoto zápisu.

 

2/ Zasedání prezidia se zúčastnil poprvé jako viceprezident FKHV zástupce nově přijatého sdružení Asociace Veteran Car Clubů Královéhradecka z.s. ing. Pavel Šimek.

 

3/ V. Kafka vznesl připomínku k Ekonomické směrnici, kde je třeba upravit body, týkající se použití peněz v KTK.

 

4/ Jiří Patočka informoval o stavu příprav Plesu. V organizaci plesu samotného vše pokračuje bez problémů, problémy jsou v distribuci a nabízení lístků zájemcům o účast. J.P. rozešle znovu nabídky členům FKHV i AVCC v AČR a AKHV, dále pak ve spolupráci s Bárou Horákovou na kluby tam, kde budou k dispozici adresy. 50 lístků je k dispozici a k vyzvednutí v sekretariátu, 18 lístků bude rezervováno pro vítěze fotosoutěže. Dosud bylo prodáno cca 100 vstupenek.

Členové FKHV připraví ceny pro vyhlášenou tombolu.

 

5/ Prezidium odsouhlasilo zřízení KLTK v následujících klubech AVCC v AČR:

Historic Bus Prague v AČR

Velorex Club v AČR

Classic & Sport Car Club v AČR

 

5/ Žádost p. Kaluži z České pojišťovny o školení jejich pracovníků na téma „historické vozidlo“. Organizaci tohoto školení si vzal na starost T. Hušek, osloví i další pojišťovny a navrhne i otázku úhrady za toto školení.

 

6/ Z VCC ČR byly vzneseny dva následující dotazy, které byly následně odeslány na MD k vyjádření:

a/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které je zcela bez dokladů, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

b/ Lze přihlásit do historického registru vozidlo, které bylo prohlášeno za úředně zaniklé, když jinak všechny podmínky pro přihlášení splňuje? Je tedy historicky správné a technicky způsobilé?

Na odpověď dosud čekáme.

 

7/ Prezidium odsouhlasilo dodatečně odměny za vedení účetnictví pro Ing. Lamela z následujícího důvodu:

Z důvodu převzetí odpovědnosti za kompletní finanční služby vč. daňového poradenství Ing. Lammelem od 1.1.2015, bylo odsouhlaseno navýšení odměn za tyto služby. Ing. Lammel je nyní zodpovědný za veškerý styk s Finančním úřadem, výpočet a placení DPH a daně z příjmu a dalších nezbytných operací.

Dála byla upravena forma vyplácení odměn za činnost Báry Horákové tak, aby byl respektován statut studenta a forma a minimální výše odvodů a daní. Odměna je nyní rozdělena na část fakturovanou a dohodu o provedení práce.

Tyto skutečnosti byly projednány na přelomu roku 2014/2015 a nedopatřením neprošly zápisem.

Otázka odměňování Generálního sekretáře bude projednána v nejbližších dnech a návrh bude předložen prezidiu na příštím zasedání ke schválení.

 

8/ Od M. Bumby jsme obdrželi korespondenci s informací o uznání statutu HV pro buggy, stavěné na podvozcích VW a podobně. Podle Technického kodexu se stanoví rok výroby podle toho, kdy bylo takové vozidlo výrobcem postaveno, bez pohledu na stáří jednotlivých komponentů a sestav. Je-li tedy na platformě VW z roku 1970 postavena buggy v roce 1988, bude toto vozidlo možno uznat za historické až v roce 2018, tedy po 30 letech od jeho výroby.

 

9/ Pavel Fiala vyjádřil svůj nesouhlas s vystoupením kolegy Plašila na SD, kdy M. Plašil zpochybnil návrh poplatku za roční registraci KLTK. Tato záležitost byla opakovaně projednávána na prezidiu, kterého se M. Plašil zúčastňuje nepravidelně a kde byl prostor na diskusi a předjednání tohoto opatření. M. Plašil se z 12 zasedání prezidia zúčastnil pouze v lednu, dubnu, září a listopadu, zatímco v únoru, březnu, dvou jednání v květnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci se omluvil. Prezidium žádá tedy vedení AKAV o jmenování svého zástupce, který by byl v případech, kdy se viceprezident nemůže dostavit, připraven jej zastoupit.

Prezidium toto vzalo na vědomí.

 

10/ Sekretariát požádal zástupce členských sdružení FKHV o předání mailového a telefonického spojení na své členské spolky, aby v případě potřeby bylo možné předávat informace ze sekretariátu přímo. Dosud nesplněno.

 

11/ Jan Täubel informoval o návrhu na změnu systému poplatků za testování vozidel, vypracovaném A. Paříkem. Návrh představuje natolik zásadní změnu, že je třeba delší diskuse a prověření jeho realizovatelnosti z různých hledisek. Vedení FKHV se tímto bude zabývat v následujících měsících.

 

12/ Prezidium vyjádřilo nespokojenost s činností účetní firmy Ing. Lamela, kdy opakovaně dochází k neplnění dohodnutých termínů a nedodání dohodnutých podkladů. Pokud nedojde k okamžité nápravě, bude FKHV nucena najít náhradní řešení.

 

Zapsal: Jan Täubel 23.12.2015

Zpět