Zápis ze zasedání prezidia dne 28. 2. 2017

05.03.2017 15:33

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

omluven

Sekretariát

Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

ano

Předseda AČV

Ing. Pavel Národa

ne

Předseda KRK, zástupce KRK

Jiří Zítek

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

ne

 

Příští jednání prezidia FKHV ČR bude ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 16:30 hodin na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 28. 2. 2017
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání 7. 2. 2016
o Dopis na kluby, které nesplnily oznamovací povinnost, byl odeslán.
o Stav přípravy smluv s KLTK – připraveno, smlouvy  budou uzavírány do konce dubna 2017
o Stav vydání OHV – připraveno k tisku

2) Poptávka po tisku
Byly rozeslány poptávky po cenových nabídkách tiskařských firem na nové OHV, osvědčení a dalších dokladů. Od firem přišly cenové nabídky a zároveň byla doporučena změna loga z důvodu problémů při tisku. Změna byla prezidiem odsouhlasena, logo bude také ochráněno jako oficiální logo FKHV ČR.
Dále byly prezentovány cenové nabídky firem. Nejvýhodněji a službami nejlépe vyšla firma HRG v Litomyšli, se kterou bude FKHV ČR dále spolupracovat. Bude objednáno 3 000 ks OHV + známky na sklo. O dalších materiálech samolepky do průkazů OHV a PHV bude po dalším jednání  rozhodnuto na dalším prezidiu.

3) Jednání na MD, dopis na MŽP
Znění dopisu na ministra Mgr. Brabce bylo prezidiem odsouhlaseno. Dopis  bude odeslán a kopie budou rozeslány prezidentů AČR a ÚAMK, kteří slíbili podporu požadavku FKHV.

4) Elektronické formulář a číslování testování
Václav Kafka přednesl argumenty a důvody, proč nesouhlasil  se zápisem z minulého prezidia, resp. s rozhodnutím o přijetí povinnosti KLTK vyplňovat žádosti o testování pouze v elektronické podobě, s okamžitou platností. Přednesl návrhy na kroky předcházející zavedení "elektronického formuláře "do praxe.
Prezidium, vyjma Václava Kafky, který se zdržel hlasování, rozhodlo, že po splnění bodů: Existence platného formuláře, formulář bude upraven přesně podle odpovídající Vyhlášky, bude aktualizovaný návod na vyplnění a všem KLTK bude rozeslán dopis o rozhodnutí prezidia o zavedení povinnosti vyplňovat Žádosti v elektronické podobě.
Na základě rozhodnutí prezidia o zavedení povinného vyplňování Žádosti od 1. 4. 2017 budou realizovány následující úkoly:

Aktualizace formuláře:
Aktualizace návodu na vyplnění:
Připraven dopis pro KLTK
Odeslání dopisu pro všechny KLTK
o T: 25. 3. 2017

Do Žádosti o provedení testování HV nebude v průběhu testování, klubového či krajského, vyplňováno rodné číslo žadatele/majitele. Rodné číslo bude žadatelem doplněno až na registračním místě. 

5) Informace ze zasedání TK FIVA
Předseda TK informoval o zasedání TK FIVA. FIVA aktualizovala formuláře na vydání FIVA karty,  formulář bude vyplňován pouze elektronicky, stejně tak, jako FIVA karty. Zpráva ze zasedání bude publikována v Motor Journalu.

6) Informace ze zasedání motocyklové sekce FIVA
Ing. Šimek informoval o zasedání, které se konalo v Barceloně. Zpráva bude zveřejněna v Motor Journalu. Další zasedání proběhne v červnu v Budapešti. Prezidium souhlasí s účastí Ing. Šimka na tomto zasedání.

7) Spolupráce s tiskem, náplň pro Motor Journalu
-S redaktorem Hájkem se rozvíjí spolupráce, kdy byly osloveny kluby se zasláním námětů ke zveřejnění. Do dnešního dne došlo několik námětů, které budou ve spolupráci s redaktorem Hájkem postupně zpracovány.

-V. Kafka informoval o výsledku jednání s Ing. Kupkou. Na základě tohoto jednání bude v každém čísle Motor Journalu vyhrazena pro FKHV ČR 1 normostrana.
Prezidium souhlasí s úhradou  částkou 5 000 Kč/měsíc včetně DPH za tuto rezervaci prostoru.
Pro využití tohoto rezervovaného prostoru bude nutno zajistit ze strany prezidia odpovídající náplň, která musí být řešena vždy s minimálně měsíčním předstihem. Prezidium odsouhlasilo, že V. Kafka bude koordinovat tuto činnost.
V březnovém čísle bude zveřejněno stanovisko Ing. Taubla k článku p. Růžičky.
V dubnovém čísle budou zprávy ze zasedání komisí FIVA.
Náplň květnového čísla bude projednána na dubnovém prezidiu
- Prezidium se zabývalo dopisem, který zaslal Ing. Zápotocký, a přijalo k němu následující stanovisko:
- Prezidium se částečně neztotožňuje s obsahem a zcela odmítá formu zaslaného dopisu viceprezidenta FKHV ČR p. Zápotockého. Prezidium rozhodlo znovu projednat cíle AČV a zajistit její personální posílení.
- Prezidium vysoce oceňuje dosud odvedenou práci p. Patočky, zejména v oblasti spolupráce s AČV, zajištění webových stránek FKHV ČR a zajištěním plesu.
- Prezidium potvrdilo minulé zásluhy Ing. Národy o rozvoj veteránského hnutí, které byly vyjádřeny v minulosti udělením čestného prezidenství FKHV ČR na SD v roce 2014.

8) Emisní zóny
Podle předběžných neoficiálních informací budou připravovány emisní zóny (zatím se jedná o 7 měst), do kterých bude umožněn vjezd pouze na základě zvláštního povolení, které bude udělováno na konkrétní SPZ. Vjezd pak bude zajištěn elektronickým čtením SPZ.
Prezidium pověřuje Václava Kafku k dalšímu jednání a zjištění informací v této oblasti. V případě nových zjištění o stavu příprav bude informovat prezidium, tak aby mohlo být včas reagováno na vznikající situaci.

9) EET
FKHV ČR se bude EET týkat od roku 2018.

10) Informace o stavu účetní závěrky
Ing. Lammel nesplnil oboustranně odsouhlasené termíny na dodání podkladů. Účetní závěrka nemohla být prezentovaná a odsouhlasena.
Prezidium pověřilo prezidenta Ing. Fialu a hospodáře FKHV ČR k dalším jednáním v této oblasti. Zpráva o stavu jednání bude podána na příštím prezidiu.

11) Příprava Shromáždění delegátů – návrh rozpočtu
Jednotlivá sdružení dodají počty svých členů na sekretariát do 10. 3. 2017, kvůli včasnému vydání faktury od FKHV ČR tak, aby členské příspěvky mohly být zaplaceny do 13. 3. 2017.
o Z: viceprezidenti FKHV ČR
Návrh rozpočtu bude zpracován do příštího prezidia.
o Z: Lammel, Šplíchal, Taubel, sekretariát
o T: 14. 3. 2017

12) Stanovisko k novému sdružení Severní Moravy – návrh dalšího postupu
P. Stonavský bude pozván na prezidium dne 16. 3. 2017.

13) Návrhy ze zasedání AČV
Akademie předložila návrh rozpočtu a plánu dalšího vývoje. Nejdůležitější položkou je financování Akademie a její aktivit tak, aby byla Akademie do budoucna rozvoje schopna a byla pokud možno zčásti samofinancovatelná. Jaroslav Větvička navrhl přidat mezi členy Akademie Báru Horákovou, ta se spoluprací mimo rámec pracovního poměru souhlasí.
Po diskuzi bylo dohodnuto, že na dubnovém prezidiu budou znovu deklarovány Programové cíle Akademie a jejího dalšího rozvoje. Zároveň bude dořešena po schválení rozpočtu FKHV ČR na SD odsouhlasená částka financí pro rozvoj této oblasti činnosti a finanční účast na Poháru Federace.
o Z: Větvička, Kafka, Černý, Horáková, Akademie

14) Stav přípravy IS – propojení s aktivitami AKHV
Je rozjednána spolupráce s AKHV ohledně rozvoje společného IS a bude domluvena společná schůzka, na které  bude dohodnut další postup prací.


15) Ing. Fiala informoval o jednání s prezidentem ÚAMK
Bylo dohodnuto následující:
 FKHV ČR a ÚAMK mají nadále zájem úzce spolupracovat zejména s ohledem na skutečnost, že velká část členské základny ÚAMK je z oblasti zájemců o HV
 ÚAMK podpoří žádost FKHV ČR na ministra ŽP  Ing. Brabce o zařazení FKHV ČR do seznamu oficiálních připomínkových míst při návrzích změn v oblasti legislativy.
 Obě strany se sejdou v horizontu cca 2 měsíců na téma společného postupu vůči ministerstvu kultury v návaznosti na existující spolupráci FIVA s organizací UNESCO.

16) Předseda TK informoval o probíhajících kontrolách. Bylo konstatováno, že se nevyskytují závažná pochybení spíše formální nedostatky.

17) Proběhla informace o jednání s MD ČR
 Byly předány naše požadavky na úpravu návazných předpisů na změně zákona 56/2001 Sb., která vstoupí v platnost 3 měsíce po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
 Byl přednesen požadavek na použití samolepek jako dokladu o provedeném prodloužení platnosti testování HV. MD vítá tento námět, avšak upozornilo, že je nutno přes nálepku umisťovat v souladu s platnou legislativou kontrolní razítko.
 Ministerstvo souhlasí se zorganizováním schůzky vedoucích RM a předsedů KTK a rádo by se jej rovněž zúčastnilo. Předběžný termín červen 2017. Schůzku zorganizuje FKHV ČR.
 Na základě zápisu, který bude odeslán na MD, se MD vyjádří k požadavku FKHV ČR na zjednodušenou formu podpisů na Žádosti při testování vozidel jdoucích do Registru HV.

18) Proběhla informace o akci PRAGA dne 27. 3. 2017 – delegovaní zástupci budou osobně pozváni.

19) Proběhla informace o akcích k výročí Praga a Tatra pořádaných AVCC AČR – informace je přílohou zápisu.

20) KTK a KLTK
Po náhradním školení dne 18. 3. 2017 budou na následujícím prezidiu definitivně uzavřeny všechny změny v KLTK pro rok 2017. Případné změny v KLTK budou schvalovány na prezidiu jen ve výjimečných případech (např. úmrtí člena).

a) Změny KTK:
• KTK 11: nový člen do KTK z 11-42 Wartburg klub: Marian Arendáš

b) Změny KLTK:
• 04-11 FOX CARS CLUB, z.s. - KLTK proškolena, může začít testovat
• 07-05 Auto klub Cheb v AČR: dodali podklady - opět mají oprávnění testovat
• 09-10 Kola a Pásy Morava: Aktuální složení: Dolejší Ladislav, Studený Stanislav, Mašek Michael, Končický Jan, Studený Stanislav ml.
• 11-02 AMK-VCC Český Brod: Aktuální složení: Kec Václav, Svoboda Jan, Tymeš Milan, Valenta Ladislav, Hradil Leoš
• 11-06 KHUV Beroun: dodali podklady - opět mají oprávnění testovat
• 11-13 Veteran klub Tuchlovice: Aktuální složení: Dyttrych Václav, Hurt Jaroslav, Jirsa Viktor, Vaněk David
• 11-18 Klub Vojenských Vozidel Bříství: dodali podklady- opět mají oprávnění testovat
• 11-19 KHV "YOUNG GUNS": Nový člen p. Bílý Filip,  Aktuální složení: Svoboda Jiří, Chaloupka Martin, Bílý Filip
• 11-22 GAZ klub Kolín: Aktuální složení: Šorf Milan, Dvořák Přemysl, Nešpor David, Zeman Petr, Nešpor Josef. Dodali podklady- opět mají oprávnění testovat.
• 11-33 AMK Dobříš: Aktuální složení: Fulín Roman, Havlíček Tomáš, Kukačka David, Rytych Pavel
• 11-34 Tatra Historik Klub Česká Republika: Aktuální složení: Musil Petr, Mára David, Chroust Jiří, Vlk Vladimír
• 11-37 Veterán Klub "ČECHOSLOVÁK" v AČR: dodali podklady - opět mají oprávnění testovat
• 11-44 Classics & Sports Car Club v AČR:  Aktuální složení: Novotný Bohdan, Milan Holub, Marek Klanc
• 12-03 Classic Motor sport Club Frýdek - Místek: dodali podklady - opět mají oprávnění testovat
• 12-12 Klub historických vozidel Frýdek - Místek : Aktuální složení: Kohot Leo, Kohot Jiří, Konečný Radek, Koller Čestmír, Vašu Jaroslav
• 12-17 Tatra club Ostrava: Aktuální složení: Křístek Vladimír, Sobek Tomáš, Satola Zdeněk, Bulas Jaromír

 

Datum: 28. 2. 2017
Zapsala: Bára Horáková
Doplnil: Pavel Fiala


Vysvětlivky:
T = termín
Z = zodpovědnost
 

Zpět