Zápis ze zasedání prezídia dne 3. 11. 2015

10.11.2015 09:47

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 8.12.2015 od 17 hodin na obvyklém místě.

 

2/ Jako host se zúčastnili jednání Ing. Petr Navrátil za AČV, Bedřich Danda za MBK a Josef Zrucký za UKUVHT.

 

3/ Jan Täubel přednesl stručnou informaci o Valném shromáždění FIVA ve dnech 21. až 25.10.2015 v Krakově. Za FKHV se zúčastnili Jan Täubel a Pavel Šimek.

 

4/ Jan Täubel seznámil prezidium s přihláškou nově vzniklého spolku Asociace Veterán Car Clubů Královéhradecka z.s. (AVCC HK z.s.), podanou na sekretariát dne 2.11.2015 předsedou spolku Pavlem Šimkem. Členové prezidia neměli námitek a přihláška bude předložena ke schválení Shromáždění delegátů FKHV ČR 2015 21.11.2015.

 

5/ Petr Navrátil seznámil prezidium s průběhem příprav Plesu AČV, s návrhem rozpočtu, programu atd. Prezidium předložené dokumenty schválilo a souhlasí s pokračováním v přípravách akce. Navrhované vstupné 200,-Kč, sál pro cca 400 osob, celkový odhad nákladů cca 256tis. Kč. Prezidium doporučilo AČV projednat otázku partnerství na akci s K. Kupkou za MJ. J. Täubel osloví V. Zapadlíka ohledně nominace na Veteránskou osobnost roku.

 

6/ Prezidium znovu prošlo text novely Příručky a navrhlo několik drobnějších změn.

Diskuse byla vedena hlavně kolem připomínky B. Dandy o potvrzování prohlídky v odborné dílně.

Upravená verze bude všem rozeslána.

 

7/ Dále byla prodiskutována otázka členských příspěvků do FKHV ČR, jejichž aktivace byla uložena SD 2014 a dále roční příspěvek na registraci KLTK, z něhož bude financován systém pravidelných školení komisařů, agenda spojená s jejich evidencí a evidencí KLTK.

Členský příspěvek byl potvrzen ve výši 20,-Kč za jednoho člena členského sdružení FKHV ročně. Platba hromadně prostřednictvím členského sdružení (např ČKHV atd.).

Roční příspěvek na registraci KLTK byl potvrzen ve výši 5000,-Kč za KLTK. Takto bude předloženo SD ke schválení.

 

8/ Prezidium bylo seznámeno s problémy, které vznikají kolem cestovného, souvisejícího s testováním – dojezdy komisařů za předsedou KTK, na místo testování atd. Prezidium uložilo Technické komisi se tímto zabývat a navrhnout systém, který by byl přijatelný pro všechny KTK. V zásadě podle Směrnice mají tyto náklady navíc nést žadatelé o testování.

 

9/ Sekretariát zajistil nabídky na telefonní paušály pro předsedy KTK se zachováním jejich dosavadních čísel. Nejvýhodněji vyšla nabídka Vodafone za 410,-Kč měsíčně bez omezení.

Prezidium toto schválilo.

 

10/ Sekretariát požádal zástupce členských sdružení FKHV o předání mailového a telefonického spojení na své členské spolky, aby v případě potřeby bylo možné předávat informace ze sekretariátu přímo.

 

11/ Jan Täubel připomněl představitelům členských sdružení úkol nominovat členy do komisí FKHV (technická, sportovní, kontrolní a revizní…) k odsouhlasení na SD.

 

12/ Prezidium vzalo na vědomí změny ve vedení UKUVHT, kde Jan Zápotocký nahradil Karla Kadlece ve funkci viceprezidenta FKHV. Prezidium popřálo J. Zápotockému hodně zdaru v této funkci a vyjádřilo naději, že se aktivně zapojí do společné činnosti.

 

13/ .J. Větvička seznámil prezidium s aktivitou MB Classic Partner – firemní obdobou Trade and Skills a doporučil seznámit se s ní a případně na ni navázat. (mbvd-classicpartner.de)

 

14/ Jan Täubel upozornil na skutečnost, že jednání prezidia se mají právo zúčastňovat viceprezidenti (s právem hlasování), zástupci viceprezidentů, členové sekretariátu a pozvaní hosté se souhlasem vedení FKHV ČR.

 

15/ Jan Täubel seznámil členy prezidia s výsledkem soudního sporu s 1st Veteran US Car Cleb Praha v ČR z.s. Žaloba byla zamítnuta, žalobce má zaplatit veškeré soudní výlohy.

 

Zapsal: Jan Täubel 4.11.2015

Zpět