Zápis ze zasedání prezidia dne 4. 4. 2017

15.04.2017 13:53

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Jiří Černý

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Miloslav Plašil

omluven

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

ano

Předseda AČV

Ing. Pavel Národa

omluven

Předseda KRK, zástupce KRK

Rudolf Žalud

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude ve čtvrtek 2. 5. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 4. 4. 2017

1)    Představení nové účetní firmy

Pavel Fiala představil novou účetní firmu a seznámil Ing. Setničkovou se členy prezidia FKHV ČR. Dne 30. 3. 2017 proběhlo společné jednání s Ing. Lammelem a novou účetní firmou, na kterém byly dohodnuty podmínky převzetí účetní agendy FKHV. Smlouva mezi Ing Lammelem a FKHV bude ukončena dohodou k 30. 4. 2017.

2)    Kontrola bodů z minulého prezidia

-       Na základě našeho dopisu byla FKHV zařazena do seznamu oficiálních připomínkových míst pro legislativní změny, které budou připravovány MŽP.

-       Byla podána informace o jednání na MD, které proběhlo dne 23. 3. 2017 a bylo vyvoláno na základě stížnosti Ing, Žabky. Na tomto jednání vznikl požadavek, aby FKHV prověřila dva body ze stížnosti Ing. Žabky:

§  Zda je možno použít právní formu „ústav“ pro společnost, která v rámci pověření provádí testování HV. K tomu dotazu bylo vyžádáno vyjádření od experta na neziskový sektor ČR a poradkyně hejtmana Olomouckého kraje, které oprávněnost a možnost použití této právní formy potvrdilo.

§  Druhým bodem k vyjasnění bylo odesílání osobních údajů ve vztahu k FIVA kartám do zahraničí. K tomuto bodu stížnosti bylo vypracováno stanovisko právní kanceláře, které konstatovalo, že nedochází k porušení zákona o ochraně osobních údajů.

Obě stanoviska byla dopisem odeslána na MD.

V rámci této schůzky byl vznesen i dotaz na stav přípravy změn Vyhl. 355/2006 Sb. K tomuto bodu sdělilo ministerstvo, že má pokyn, aby změny byly minimální, a to pouze v rozsahu změn nutných z novelizovaného zákona 56/2001 Sb. Zástupci FKHV ČR při této příležitosti předali pracovní materiál, který připravila TK.

Jakmile bude připravena MD legislativní změna Vyhl. 355/ 2006 Sb., bude FKHV ČR požádáno o předání oficiálních připomínek k této novele.

Přípravu stanoviska bude koordinovat TK, která si vyžádá připomínky od všech sdružení a předsedů KTK. Zároveň budou připomínky projednány v rámci tripartity.

Po vyjití novely Vyhl. 355/2006 bude následovat novelizace interních předpisů FKHV ČR.

V rámci přípravy této aktualizace budou vyzváni zástupci AVCC AČR a AKHV k zaslání připomínek. Stejně budou vyzváni i prezidenti jednotlivých sdružení a předsedové KTK.

3)    TK

AVCC AČR a AKHV budou vyzvání ke jmenování svého člena do TK, pro zajištění aktuální informovanosti a podíleli se aktivně na přípravě nových dokumentů.

4)    AČV

Jaroslav Větvička přenesl informace z Akademie do prezidia. Byl přijat zápis z Akademie ze dne 23. 3. 2017 a bod AČV bude stálým bodem na prezídiích FKHV ČR. Materiál „Programové cíle“ bude řešen dále na jednání AČV. S ohledem na neexistenci materiálu o koncepci propagace činnosti FKHV a vlastní činnosti AČV nebylo možno přijmout žádná konkrétní rozhodnutí.

Konání plesu 2018 byl Akademií i Prezidiem FKHV ČR odsouhlasen v Kroměříži. Termín konání 2. 2. 2018. Tomáš Barnet seznámil vedení FKHV s kompetencemi definovanými a schválenými na schůzi AČV dne 22. 3. 2017 (bod 1). FKHV tyto kompetence bere na vědomí a souhlasí s nimi.

5)    MotorJournal - V. Kafka

Václav Kafka zajistí zasílání jednoho výtisku každý měsíc na sekretariát FKHV ČR. Do květnového čísla bude připravena tisková zpráva ze SD a informace o akcích, které jsou zařazeny do Poháru Federace.

Do dalšího prezidia přichystají prezidenti zprávu o svém sdružení, včetně fotografií a akcí, které pořádají. Tyto zprávy budou postupně zveřejněny. Koordinací celé akce je pověřen Václav Kafka, který předloží konkrétní podklady pro zveřejnění vždy na prezidiu, tak aby byl dodržen termín uzávěrky dalšího čísla časopisu.

6)    Sportovní komise

UKUVHT  jmenuje do Sportovní komise p. Ing. Nováka.

7)    Zpráva z legislativní komise  FIVA

O zaslání zápisu bude požádán Ing. Minařík, Zápis by měl být rovněž k dispozici na stránkách FIVA.

8)    Shrnutí náhradního školení KLTK

Školení proběhlo dne 18. 3. 2017 v ZŠ ve Kbelích. Po tomto školení proběhne dokončení prověrky složení KLTK.

9)    Úprava platby DPH a silniční daně v KTK

Od 1. 1. 2017 budou náklady KTK zatěžovány ekvivalentním podílem DPH za jejich výkony a bude rovněž přeúčtovávána spotřebovaná silniční daň. Podklady pro předsedy KTK a způsob přeúčtování připraví účetní FKHV ČR a bude zahrnut do novelizované Ekonomické směrnice na, jejíž přípravě se bude podílet i účetní firma.

10) KTK a KLTK

a)    Uzavírání smluv s kluby s KLTK

Smlouvy pro kluby s vlastní KLTK jsou připraveny k jejich uzavření. Sekretariát FKHV ČR zašle na prezidenty sdružení aktuální seznam složení KLTK. Prezidenti mohou do 7. 4. 2017 připomínkovat navržené smlouvy.

Po zahrnutí eventuálních oprávněných připomínek budou smlouvy postupně uzavírány následujícím postupem:

-       Sekretariát předá jednotlivým prezidentů seznam klubů jejich sdružení, které mají jmenovánu KLTK

-       Bude připraven dopis na kluby, jehož přílohou bude smlouva a seznam požadovaných dokumentů

-       Prezidenti zajistí za své sdružení doplnění smluv a jejich příloh a předají je kompletně prezidiu, kde budou podepsány a rozeslány zpět.

 

b)    Změny ve složení KLTK a KTK

 • KTK

o   KTK  08: Mgr. Jáchym Klinger vyřazen z KTK. Žádost o přidání nového člena- Miroslav Svoboda. Žádost byla schválena a člen byl přidán do KTK 08.

o   Žádost o přidání nového člena do KTK 12: Konečný Radek. Žádost byla schválena a člen byl přidán do KTK 12.

 

 • KLTK
  • 01-11 PRAGAKLUB  Automusea Praga, z.s.: Aktuální složení: Štohl, Kropáček, Chuchvalec, Kropáček, Štohl, Hánková, Burda, Murtinger
  • 02-04 Veteran Praga Car Club Brno v AČR: Aktuální složení: Trávníček Pavel, Puškář Petr, Stypa Vít, Jelínek Josef, Chmela Kamil
  • 02-07 Veteran Automoto Club Brno v AČR: Aktuální složení: Eliáš Petr, Křižka Oldřich, Treschl Eduard, Křeček Milan, Křeček Jiří, Lexa Daniel, Muller Lubomír
  • 03-09 Český střelecký svaz klub vojenské historie: při přebírání sekretariátu nebyla dořešena KLTK 03-09. Ta je funkční od roku 2014, ale po p. Křečkové to nebylo v seznamu zaznamenáno. od UKUVHT to bylo potvrzeno.
  • 08-03 Porsche Classic Club ČR: Aktuální složení: Bumba Milan, Vítek Jiří, Bumba Michal, Paldus Richard, Maun Miloslav, Bareš Jaroslav
  • 08-04 Podještědský klub HV: Aktuální složení: Svoboda, Klinger, Filip, Chaura
  • 08-05 Automuzeum.cz: Aktuální složení: Najman Zbyněk, Vítek Jiří, Teplý Vladimír, Hladík Jiří, Havrda Jiří
  • 01-14 Citroën Klub Praha: Dodány požadované podklady.
  • 01-46 Ferrari Maserati Classic Club: Dodány požadované podklady.
  • 12-13 Tatra Veterán Car Club Kopřivnice: Aktuální složení: Juřica Petr, Válek Roman, Čípová Alena, Loprais Karel, Pálka Luboš
  • 12-15 Privat Veteran Club: Změna názvu klubu: Veteran Car Club Třinec z.s.. Aktuální složení: Stonavský Jiří, Kantor Martin, Kunetek Ivo, Řehoř Michal.

c)     Uzavření změn ve složení

Změny ve složení KLTK jsou pro rok 2017 uzavřeny. Složení se bude měnit pouze ve výjimečných případech.

d)    Zrušené KLTK

Klubovým testovacím komisím, které nezaslaly Evidenční list ani Žádosti o provedení testování HV, bude definitivně obráno oprávnění k testování HV a KLTK budou zrušeny. Sekretariát zašle doporučený dopis o odebrání práva testování s výzvu k navrácení všech podkladů poskytnutých od FKHV ČR.

11) Classic show Brno

Prezentace FKHV ČR na akci byla hodnocena velmi kladně. Poděkování aktérům T. Huškovi, J. Patočkovi a V. Kafkovi.

 

12) AKCE v NTM

Dne 22. 4. 2017 se koná akce u příležitosti 70. výročí zahájení cest Hanzelky a Zikmunda. Prezidenti zajistí pozvání svých členů na akci. Prozatím potvrzená účast cca 40 historických vozidel. Možno se přihlásit na tel. č.: 220 399 166. Informace k akci: 22. 4. 2017, 10:00-17:00. Program: 10:00 - Komentovaná prohlídka – P. Kožíšek; 12:00 - Film H+Z 70 let od první jízdy Tatra 87; 13:00 – Start vozu Tatra 87 na vzpomínkovou jízdu

 

13) Různé

a)     Pavel Šimek oznámil, že z osobních důvodů musí ukončit svou činnost ve, FKHV ČR a FIVA. Musí se najít nový člen do motocyklové komise FIVA. Také konstatoval, že se nemůže podílet v plné míře na realizaci IS, přislíbil však svou konzultační činnost v této oblasti.

b)    Odpovědi na redaktora p. Hájka byly odsouhlaseny a budou odeslány.

 

 

Datum: 4. 4. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

Zpět