Zápis ze zasedání prezídia dne 5. 5. 2015

28.05.2015 20:50

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ano

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ne

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

 

1/ Technická komise při MD ČR – v době vzniku současně platného systému byla takováto komise ustavena (5 členů za každý subjekt trojstranné dohody a zástupci MD ČR), ale její členové nikdy nebyli jmenováni, nedostali slíbené dekrety a komise nikdy nezačala pracovat, neb k tomu ani nevznikl důvod. Neměla však řešit pouze technické záležitosti, ale sporné věci ohledně testování obecně. J.Täubel požádá proto všechny zainteresované subjekty o prověření svých nominací z tohoto pohledu.

 

2/ Pomník J.F.Kochovi – na základě rozhodnutí prezidia oznámil J.Täubel organizátorům akce odsouhlasenou výši příspěvku členských sdružení FKHV a FKHV samotné spolu s přáním, uvést na památníku zmínku o tom, kdo se na financování podílel. Odpovědí byl nepříjemný dopis p. Marcela Malypetra, který příspěvek odmítl s tím, že se dárci chtějí pouze zviditelnit na práci někoho jiného. Prezidium reagovalo odpovědí, že podobné tahanice jsou nedůstojné a že nadále bude komunikovat pouze s vedením obce Mcely a rodinou p. Kocha. Od té doby je ticho.

 

3/ Nabídka veterán klubu z Litomyšle na tisk nových průkazů HV, na kterých bude držet razítko a písmo. Prezidium odsouhlasilo nákup 1000ks takových průkazů. Sekretariát zkontaktuje klub a průkazy objedná. Dosud nesplněno!

 

4/ Osobní pohovory s uchazeči o místo sekretáře proběhly. Následně se Ing. Šplíchal omluvil a stáhl svůj zájem o místo sekretáře. Nadále je tedy ve hře pouze Mgr. Tomáš Hušek, kterému bylo předáno písemné zadání projektu vícezdrojového financování FKHV s tím, že bude vést pracovní deník, na jehož podkladě bude následně stanovena odměna za odvedenou práci.

 

5/ Sportovní komise – jednání prezidia se zúčastnil její předseda Ing. Jan Zápotocký a byly projednány otázky komunikace a koordinace činnosti mezi SK, Pohárem Federace a Akademií českého veteránismu. Většina problémů minulého roku vznikala ze špatné komunikace a představy, že aktivitu bude vyvíjet prezidium. SK musí být samostatně fungující orgán, vyvíjející vlastní iniciativu v rámci zadání, formulovaného prezidiem.

 

6/ J. Täubel se sešel na soukromé schůzce s Ing. Musilem na MD. Během schůzky vyjádřil Ing. Musil zájem sjednotit testování na historickou původnost bez ohledu na účel jeho dalšího využití, s čímž jsme vyjádřili souhlas za podmínky, že popud k tomuto kroku dá MD svým oficiálním stanoviskem a bude ve spolupráci všech zainteresovaných stran nalezena vhodná formulace a interpretace vyhlášek, která by to na jedné straně umožňovala a za podmínky, že na straně druhé nevznikne rozpor s jinými ustanoveními příslušných vyhlášek a předpisů. Toto je práce pro právníky a výsledné znění upravených prováděcích dokumentů musejí projít písemným odsouhlasením všemi zúčastněnými subjekty – tedy MD ČR, FKHV ČR, AVCC v AČR a AKHV v ÚAMK.

 

7/ Úprava stanov FKHV ČR.

Proběhlo první kolo připomínkového řízení a písemně zaslané připomínky budou projednány a zapracovány. Dílče upravené znění stanov bude opětně rozesláno ke kontrole a dalšímu kolu připomínek.

 

8/ Prezdium projednalo podnět B. Truska ve věci uznání a prodloužení testace, podepsané p.Košárkem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o testaci z roku 2008, kdy p.Košárek ještě byl členem KTK 01, rozhodlo prezidium testaci uznat a testování prodloužit. FKHV bude informovat AVCC o tom, že na předložené testaci byl p. Košárek uveden jako předseda KTK01, kterým nikdy nebyl.

 

9/ Změna v obsazení mezinárodních soutěží stewardy FKHV:

K. Kadlec se zúčastní Moravia Rallye v září 2015, na Bohemia Rallye Historic musíme stewarda zajistit. J.T. oslovil vedení FIVA s dotazem, zda Jan Meesters z Holandska, který je delegován na BRH, hovoří též německy, abychom mohli nominovat svého delegáta.

 

10/ Na účtu u KB se zůstatek snížil pod 10 tis. Kč a Jan Täubel byl pověřen účet zrušit a peněžní zůstatek převést na účet FKHV u ČSp. Schůzka dohodnuta na 20. týden.

 

11/ Žádost o kooptaci Pavla Vyplera z Renault Car Clubu v AČR do KTK 01 Praha byla projednána s prezidentem AVCC v AČR a s předsedou KTK 01. Oba oslovení se shodli, že KTK01 není třeba doplňovat. Sekretariát FKHV o tomto rozhodnutí bude Renault Car Club v AČR písemně informovat.

 

12/ Prezidium projednalo žádost Okresního soudu v Kutné hoře o zjištění informací o testování vozu Rolls Royce v letech 2010 až 2015. Sekretářka FKHV se pokusila vozidlo nalézt v registru otestovaných vozidel, ale vzhledem k nedostatku identifikačních údajů se to nepovedlo. Sekretariát prověří věc u předsedů KTK a případně osloví soud se žádostí o doplnění r.z. vozidla.

 

13/ Prezidium projednalo rozhodnutí AVCC v AČR ve věci trestu pro KHV Křenovice v AČR. Klub byl potrestán pozastavením činnosti testování na dobu dvou let od 1.5.2015 do 30.4.2017. Toto rozhodnutí bylo zdůvodněno hrubým porušením ustanovení AVCC v AČR. Prezidium akceptuje rozhodnutí AVCC a sekretariát FKHV vyzve KHV Křenovice k vrácení razítek a průkazů testovacích komisařů do rukou FKHV ČR.

14/ Prezidium projednalo otázku aktualizace složení KRK FKHV ČR. Prezident vyzval členy prezidia k dodržování vnitřní demokracie v jednotlivých členských sdruženích FKHV a přípravě nominací svých delegátů na SD a zástupců do KRK, která by měla být převolena na letošním SD.

 

15/ Prezidium vzalo na vědomí informaci Dr. Čápa o možnosti konání všeobecné Veteránské výstavy na Výstavišti Praha v září roku 2016. Uložilo iniciátorovi akce Dr. Čápovi zajistit návrh smlouvy na takovouto akci, která by obsahovala základní informace o požadovaných poplatcích, pojištění akce a exponátů, podmínky personálního a dalšího zabezpečení atd. Po obdržení těchto informací se bude jednat dál. Dosud nesplněno.

 

16/ Prezidium projednalo podnět o pravděpodobném podvodu při zfalšování dat na testovacím protokolu č. 0386/2015, vystaveného KHV Chrudim. Podle sdělení klubu a předsedy KTK nebylo toto vozidlo Škoda 110L majitele Martina Mrkvičky v letošním roce přetestováno a protokol o testování byl podvodně zfalšován změnou dat a razítek.

Bude třeba rozhodnout, zda informovat o podvodu příslušné orgány.

 

17/ Prezidium vyzvalo svá členská sdružení k nominaci svých kandidátů na člena Technické komise FKHV, kde jsou do této doby pouze J. Täubel st. a Pavel Fiala. Dosud nesplněno.

 

18/ technické záležitosti

Elektronová a Al kola, odpověď na dotaz ohledně nutnosti periodické revize těchto kol zajistí předseda TK Pavel Fiala – výrobci, STK apod. Dotazy byly odeslány, na odpovědi čekáme.

 

19/ Dopis na Ministerstvo kultury ČR ohledně starého předpisu o nezbytnosti povolení NTM k cestě s HV do ciziny byl odeslán – viz příloha. J. Täubel požádal o informace, jak je toto ošetřeno v jiných členských zemích EU a odpovědi došly z Francie, Německa, Švýcarska, Holandska, Itálie a Lotyšska. Podobný režim a svazující opatření, jako platí v ČR, neplatí nikde v Evropě. Pouze v některých zemích (Francie apod.) platí omezení pro vozidla, která jsou deklarována jako Historická památka, u nichž je třeba k opuštění země zvláštní povolení Ministerstva kultury. Jedná se však o OJEDINĚLÉ kusy či celé sbírky (sbírka bratří Schlupfů). Někde je podobný režim stanoven pouze pro vozidla s hodnotou nad 30000 ERU a podobně. V současné době čekáme na vyjádření MK ČR.

 

 

Zapsal

 

Jan Täubel st.

6.5.2015

Zpět