Zápis ze zasedání prezídia dne 6. 9. 2016

20.09.2016 17:47

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

omluven

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

omluvena

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ne

UKHVUT

Josef Zrucký

Ne

KTK

Miloň Kafka

Ano

 

Hosté:

Petr Zeman – UKHVUT

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 10. 2016 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

1)      Dělení odměn v KTK – upozornění na nutnost dodržování pravidel odměňování a jejich sjednocení ve všech komisích ve smyslu ekonomické směrnice.

 

2)      Smlouvy s kluby včetně udělování licencí a Smlouvy se členy KTK – pro řádné vedení účetnictví je tyto vztahy třeba postavit na smluvní základ. Zajistí sekretariát.

 

Elektronická evidence tržeb, ve spolupráci s Ing. Lammelem bude klubům podána návodná informace, jak v této záležitosti postupovat

Zajistí sekretariát.

 

3)      Pozvat předsedu KTK 08 Ing. Nejedlého na jednání před konáním Prezidia 4. 10. 15.00 hod.

Zajistí Jan Täubel

 

4)      Informace o nedodržování povinnosti KLTK posílat podklady o testování silničních vozidel na historickou původnost na sekretariát FKHV.  Prezidiem bylo uloženo zaslat upomínku s upozorněním, že v případě nedodržování této povinnosti může být daná KLTK zrušena.

Zajistí sekretariát FKHV

 

5)      Projednání žádosti VCC Slaný týkající se změny složení testovací komise. Jedná se o přechod pana Petra Sekery z komise KHV Slaný do komise VCC Slaný a převzetí předsednictví této KTK po p. Františkovi Dragounovi po jeho rezignaci na funkci předsedy KTK. Prezidium uložilo vyzvat VCC Slaný k zaslání oficiální žádosti, na jejímž základě bude posouzeno, zda pan Sekera splňuje podmínky stanovené pro výkon dané funkce.

Zajistí sekretariát FKHV

 

6)      V návaznosti na bod 5) bylo diskutováno retrospektivní uplatnění podmínky kvalifikačních předpokladů testovacích komisařů. Byl podán návrh, zda neumožnit výkon činnosti podmíněné doplněním vzdělání ve stanovené lhůtě, např. 5 let. Prezidium zaujmulo stanovisko, že daná pravidla budou uplatňována bez výjimek a není vhodné, aby byla nedávno revidovaná Příručka pro testování opět upravována.

 

7)      Projednání změny formy pozice sekretářky FKHV a výše mzdy.

 

8)      Prezidium uložilo vyzvat všechny KTK a KLTK k nahlášení změn včetně volby předsedy na rok 2017, aby bylo možno oslovit příslušné komisaře ohledně školení.

Zajistí sekretariát FKHV

 

9)      Opakované projednání testování silničního vozidla Nissan Patrol, ke kterému nebyly KLTK PRAGA KLUBU předány požadované dokumenty – OHV a Žádost o provedení testování historického vozidla. Prezidium zaujalo stanovisko, že se jedná o pochybení příslušné KLTK a doklady budou majiteli dodány.

Zajistí P. Fiala

 

10)  Projednání otestování vleku (valníku) na podkladě dotazu pracovníka registračního místa p. Veselého z Českých Budějovic. Valník je z roku 1978, následně renovován mimo období za použití dílů od nástupnické firmy. Předmětem diskuse bylo, zda lze na vlečný vůz pohlížet jako na historické vozidlo. Prezidium zaujmulo stanovisko, že takový vlečný vůz bude považován za historické vozidlo, které je možno otestovat, pokud má nebo měl SPZ a byl homologován pro silniční provoz. Dále se Prezidium usneslo na tom, že dané testování bylo provedena v souladu s kodexem a pravidly pro testování.

 

11)  Do komisí FIVA budou za FKHV ČR nominovány 3 osoby: Jan Täubel do Technické komise, Pavel Šimek do Motocyklové komise a p. Zrucký nebo p. Hedvábný do Užitkové komise. Prezidium uložilo UKUVHT obratem informovat o vybraném delegátovi. Pavel Šimek, který byl delegován za FKHV ČR k účasti na Valné hromadě FIVA informoval o zajištění své cesty.

Zajistí Jan Zápotocký

 

12)  Projednání možnosti měnit údaje o hmotnosti (nákladní a vlečná vozidla), o počtu přepravovaných osob (autobusu) z důvodu zamezit používání v rozporu s pravidly provozování historického vozidla – k přepravě materiálu, osob apod. Prezidium zaujalo stanovisko, že původní údaje uvedené v TP a OHV nelze měnit.  Provozování historického vozidla a dodržování příslušných pravidel a legislativy je povinností a zodpovědností majitele.

 

13)  Termín Shromáždění delegátů byl stanoven na 3. 12. 2016

 

14)  Jan Zápotocký podal návrh na odvolání Karla Kadlece z funkce testovacího komisaře. Po projednání Prezidium rozhodlo o odejmutí statutu technického komisaře a zajištění navrácení průkazu,  razítka, dále pak veškerých dokumentů, které jsou u K. Kadlece archivovány.

 

15)  Jan Zápotocký vznesl podnět ohledně vykazování poplatků za prvotní testování v KTK 11.

FKHV věc prošetří, případně zajistí nápravu.

 

16)  Jan Zápotocký podal podnět ke zvážení vynakládání větších finančních prostředků na propagaci FKHV. V této souvislosti proběhla diskuse o možnostech propagace FKHV.  Prezidium uložilo svým členům promyslet návrhy možnosti propagace a předložit je na příštím jednání Prezidia.

 

17)  Pavel Šimek informoval o průběhu tvorby 20min videa z FIVA World Motorcycle Rally a o dodatečných požadavcích na tvorbu mluveného komentáře (cca 5min) s titulky (český komentář + anglické titulky nebo anglický komentář s českými titulky). Prezídiem byl tento požadavek schválen.

 

18)   Tomáš Hušek informoval:

  • o probíhajících jednáních týkajících se možnosti pojištění organizátorů akcí vůči třetím osobám. Prezidiem bylo uloženo v této aktivitě pokračovat a na příštím jednání Prezidium informovat.
  • o připravovaném školení likvidátorů pojišťovny, které bude FKHV realizovat. Školení proběhne v listopadu 2016.
  • o jednáních a spolupráci s VOŠ restaurátorskou v Písku, které byla poskytnuta FKHV podpora akreditace oboru zaměřeného na restaurování motocyklů. 

 

 

Zapsal: Tomáš Hušek 6. 9. 2016

Zpět