Zápis ze zasedání prezídia dne 7. 11. 2017

15.11.2017 10:36

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 7. 11. 2017

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR, ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány prezidia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

omluven

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

ano

Zástupce KRK

Jiří Zítek

ano

Předseda Akademie

Jiří Černý

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 12. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

 

Program jednání prezidia dne 7. 11. 2017

1)Poděkování předsedovi KTK 03 Milanu Průšovi

Prezidium poděkovalo Milanu Průšovi za roky dobré práce ve funkci předsedy KTK 03. Byla mu slavnostně předána plaketa a kniha jako poděkování.

2)Poděkování předsedovi KTK 05

Oficiální poděkování bývalému předsedovi KTK 05 Ivanu Faltysovi a předání věcného daru proběhne na volební schůzi KTK 05 dne 9. 11. 2017 ve Dvoře Králové. Za FKHV ČR se zúčastní Václav Kafka.

3)AČR

Zápis z posledního zasedání Akademie bude prezidiu dodatečně zaslán po jeho schválení členy Akademie. Prezidium bylo informováno o sestavování rozpočtu na rok 2018 pro Akademii a Pohár Federace, který bude následně prezentován.

4)Výsledek kontroly FKHV

Výsledek z druhé kontroly FKHV ČR z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu neshledal jediné pochybení ze strany FKHV ČR. Byla navržena odměna pro Báru Horákovou a současnou účetní firmu za přípravu a kompletaci veškerých podkladů k provedeným kontrolám.

Ing. Lammel zaslal fakturu za svou účast na kontrolách FKHV. Prezidium odmítlo tuto fakturu proplatit s tím, že naopak budou Ing. Lammelovi vyčísleny penalizace za dobu spolupráce. Souhrn penalizací za práci Ing. Lammela nyní sčítá současná účetní firma.

5)Změna financování FKHV a testování

Prezidium byl předložen materiál k financování střediska 15 v letech 2018–2019.

Návrh musí být následně projednán a schválen na tripartitě. Po projednání v tripartitě bude předložen ke schválení mimořádnému shromáždění delegátů FKHV.

6)Kontrolní a revizní komise

Prezidiu byl prezentován zápis KRK. Memorandum s AČR a AKHV

Memorandum mezi FKHV ČR s AČR je podepsáno. Memorandum mezi FKHV ČR a AKHV se v současné době připravuje.

7)MotorJournal

Další článek do MotorJournalu zašle BCC ČR přímo do redakce MotorJournalu do 10. 11. 2017.

  • Z: Černý Jiří
  • T: 10. 11. 2017

8)Stav zajištění plesu

Tomáš Barnet připraví kompletní nabídkový materiál se všemi informacemi o programu, předprodeji vstupenek a možnostech ubytování, které bude prostřednictvím sdružení distribuován klubům.

9)Příprava akce zahájení veteránské sezony 2018

Jaroslav Větvička v krátkosti informoval o dalším postupu v přípravě akce Grand Veteran.   Organizátoři řeší programové záležitosti, konkrétní časový harmonogram, rozmístění výstavy, startu a cíle, trasu pro soutěž pravidelnosti atp.  Závěrečný Galavečer se bude konat v Mercedes Fórum na Chodově. Organizátoři připravili informační letáček, který byl rozdán členům Prezidia. Akce byla prezentována společně s FKHV ČR samostatným stánkem na Pražské noblese 7. 10. 2017 a nyní následně na Expo Racing v PVA Letňany 8.-11. 11. 2017.

Akce nebude financována ze zdrojů FKHV ČR, pouze v případě dalších aktivit na žádost FKHV ČR, jako např. rozšíření propagace, VIP program apod., po případném schválení v prezidiu. 

Organizátoři požádali prezidenty sdružení FKHV ČR o určení koordinátora za své sdružení ve FKHV, který se bude podílet na organizaci, a především prezentaci sdružení (výběr techniky, informace o klubu, propagační materiály atp.). Zatím za VCC ČR byla jmenována M. Profeldová, za MBK ČR J. Větvička. Další koordinátory za ostatní sdružení zašlou následně viceprezidenti FKHV na sekretariát. Prezidium souhlasí s pověřením Báry Horákové spoluprací na akci za FKHV, zvláště v komunikaci s koordinátory za jednotlivá sdružení.

  • Z: Viceprezidenti FKHV
  • T. 13. 11. 2017

10)KLTK

  1. Klubové testovací komise mohou do posledního školení 2018 měnit své složení. V případě návrhu nových členů do KLTK musí být tito členové již v roce 2018 proškoleni.

11)Zajištění Mimořádného shromáždění delegátů

Pozvánka spolu s jednacím řádem byla rozeslána.

Podklady pro konání – prezenční listiny zajistí sekretariát.

Místo konání včetně servisu zajišťuje Tomáš Hušek.

Víceprezidenti zajistí účast svých delegátů na SD.

Byl vysloven požadavek V. Kafkou na zaslání materiálů předem.

Pavel Fiala doporučuje a Prezidium odsouhlasilo, aby nejdůležitější materiály, které budou schvalovány, předali prezidenti jednotlivých sdružení přímo svým delegátům – je možno využít podkladů, které byly projednány v prezidiu, čímž nemůže dojít k situaci, že některý z delegátů není informován.

12)Ostatní body budou doplněny na mimořádném zasedání Prezidia, které svolal Pavel Fiala na úterý 14. 11. 2017 od 16:30.

 

 

Datum: 7. 11. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

MD – Ministerstvo dopravy

SD – Shromáždění delegátů

T – termín

TK – Technická komise

Z – zodpovědnost

Zpět