Zápis ze zasedání prezídia dne 7. 4. 2015

30.04.2015 00:21

Prezidium FKHV – zápis z jednání dne 7.4.2015

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

VCC ČR Ing. Tomáš Barnet
 
Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

 
1/ Technická komise při MD ČR – nebyla ještě oficiálně ministerstvem ustavena.
 
2/ Pomník J.F.Kochovi – podle informací I. Faltyse, který tuto akci zajišťuje, budou celkové náklady na zřízení pomníku cca 45000,-Kč. Prezidium rozhodlo přispět na tuto akci částkou 15000,-Kč, jednotliví členové FKHV pak přispějí částkou 5000,-Kč každý, vše za následujících podmínek:
- peníze budou poukázány na tento účel na základě smlouvy s obcí Mcely, formu bude FKHV konzultovat s Ing. Lammelem.
- na pomníku bude umístěna informace, že byl zřízen z darů těchto subjektů: FKHV, VCC ČR, ČKHV, AKAV, UKUVHT, MBK a RREC.

3/ Nabídka veterán klubu z Litomyšle na tisk nových průkazů HV, na kterých bude držet razítko a písmo. Prezidium odsouhlasilo nákup 1000ks takových průkazů. Sekretariát zkontaktuje klub a průkazy objedná. Třeba dále dořešit technické detaily.

4/ Prezidium odsouhlasilo zorganizovat osobní pohovor s každým ze dvou uchazečů o místo sekretáře. 25.3.2015 od 8.00 a od 8.45 se zúčastní oba uchazeči, J. Täubel a P. Fiala.
Pohovory proběhly. Prezidium odsouhlasilo považovat období do 30.6.2015 za zkušební, v němž by oba kandidáti na GS plnili přesně formulovaný, písemně zadaný úkol. Tento bude vyhodnocen a na základě uskutečněných pohovorů a výsledků plnění úkolu prezidium rozhodne, komu bude pozice nabídnuta.

5/ Vzhledem k nevýrazné činnosti sportovní komise, problémy s účastí současného předsedy komise na jednáních AČV a prezidia FKHV a tedy i nekoordinovaností obou orgánů navrhuje prezidium oslovit Ing. Barneta, zda by byl ochoten se předsednictví komise ujmout. Zajistí J. Täubel.
Dnešního jednání prezidia se Ing. Barnet zúčastnil jako host a byl projednán způsob jeho zapojení do práce SK. Bude zorganizována schůzka s předsedou AČV ing. Národou a dalšími členy AČV – nejbližší schůze AČV se koná 14.4.2015 od 18 hodin a tato schůzka by mohla jednání AČV předcházet cca od 17. hodiny. Prezidium rovněž navrhlo doplnit Sportovní komisi o členy AČV (např. J. Mejzr, B. Zábřezký), čímž by byla odstraněna dvojkolejnost v této oblasti.

6/ Odročené soudní jednání v případu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se konalo 27.3.2015. Žaloba byla zamítnuta.
Následně byl uveřejněn na aktuálně.cz velice tendenční a zavádějící článek, který Z. Košárek inicioval a uskutečnila se schůzka pánů Bartáka, Košárka a dalších osob u Ing. Musila.
J. Taubel smluvil schůzku na MD na 9.4.2015.

7/ Úprava stanov FKHV ČR.
Proběhlo první kolo připomínkového řízení a písemně zaslané připomínky budou projednány a zapracovány. Dílče upravené znění stanov bude opětně rozesláno ke kontrole a dalšímu kolu připomínek.

8/ Classic Show Brno 2015 – účast FKHV byla viditelná a o připravený informační leták byl zájem. Během tří dnů konání výstavy proběhla řada neformálních schůzek a diskusí, které přispívají k informovanosti a zviditelnění FKHV na veřejnosti.

9/ Změna v obsazení mezinárodních soutěží stewardy FKHV:
K. Kadlec se zúčastní Moravia Rallye v září 2015, na Bohemia Rallye Historic musíme stewarda zajistit.

10/ Na účtu u KB se zůstatek snížil pod 10 tis. Kč a Jan Täubel byl pověřen účet zrušit a peněžní zůstatek převést na účet FKHV u ČSp.

11/ Nedopatřením se k některým členům prezidia nedostal zápis z březnového jednání. Toto bude napraveno současně se zasláním tohoto zápisu. Zároveň budou vždy připraveny i verze pro web.

12/ Žádost o kooptaci Pavla Vyplera z Renault Car Clubu v AČR do KTK 01 Praha bude postoupena AVCC v AČR k vyjádření a posléze bude projednáno s předsedou KTK 01. Platí usnesení SD o maximálním počtu členů KTK 25, současně má KTK 01 16 členů.

13/ Žádost o schůzku s europoslankyní Ditou Charanzovou nebyla dosud vyslyšena, budeme urgovat.

14/ Prezidium projednalo zápis ze zasedání KRK a odsouhlasilo návrh složení kontrolních skupin do jednotlivých KTK, jakož i návrh na bod jednání SD o jmenování členů KRK a vypracování pokynu k příspěvkům na činnost členských sdružení FKHV na konci 2014.

15/ Prezidium vzalo na vědomí informaci Dr. Čápa o možnosti konání všeobecné Veteránské výstavy na Výstavišti Praha v září roku 2016. Uložilo iniciátorovi akce Dr. Čápovi zajistit návrh smlouvy na takovouto akci, která by obsahovala základní informace o požadovaných poplatcích, pojištění akce a exponátů, podmínky personálního a dalšího zabezpečení atd. Po obdržení těchto informací se bude jednat dál.

16/ Miloň Kafka navrhl stáhnout z webových stránek zápisy ze SD, obsahující informace o finančním hospodaření FKHV. Vzhledem k tomu, že jsou to informace staršího data, budou staženy. Zajistí B. Horáková.

17/ Prezidium vyzvalo svá členská sdružení k nominaci svých kandidátů na člena Technické komise FKHV, kde jsou do této doby pouze J. Täubel st. a Pavel Fiala.

18/ technické záležitosti
A – otestování Jawy Pionýr, k níž se nedochovaly žádné dokumenty – TP apod. Původ vozidla podpořit čestným prohlášením majitele o způsobu nabytí.
B – Vzduchové brzdy – revize tlakových nádob lze nahradit protokolem o kontrole brzd na STK.
C – Elektronová a Al kola, odpověď na dotaz ohledně nutnosti periodické revize těchto kol zajistí předseda TK Pavel Fiala – výrobci, STK apod.

19/ Dopis na Ministerstvo kultury ČR ohledně starého předpisu o nezbytnosti povolení NTM k cestě s HV do ciziny byl odeslán – viz příloha.

Zapsal
Jan Täubel st.
8.4.2015
 
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
11811 Praha 1
Odbor legislativní a právní
Věc: povolení
V minulosti, kdy Československá socialistická republika a později ani Česká republika nebyly členem EU, bylo k jakékoliv cestě do zahraničí s historickým vozidlem, ať už po vlastní ose, tak na vleku, nutné potvrzení Národního technického muzea, že se nejedná (či jedná) o kulturní památku. Potvrzení byla jsou dvojího druhu:
1/ na trvalý vývoz – tedy prodej vozidla do zahraničí, toto potvrzení je jednorázové a je zpoplatněno částkou 500,-Kč
2/ potvrzení dočasné na ježdění po soutěžích a výletech, platné 5 let a je zdarma.
Naši členové vznesli na FKHV ČR dotaz, zda tento systém stále platí, neboť v rámci EU existuje volný pohyb zboží a osob a zmíněné povolení nemá ani kdo kontrolovat. Navíc NTM, které by mělo příslušná povolení vydávat, není kapacitně vybaveno na současný počet výjezdů historických vozidel za hranice ČR. Od března do listopadu jsou desítky akcí, při nichž trasy vedou po obou stranách hranice ČR a všechna vozidla by musela od NTM obdržet příslušné povolení. Rovněž tak se naši veteránisté zúčastňují akcí v zahraničí v míře nesrovnatelné s obdobím, kdy bylo opatření vydáno a za „železnou oponu“ se dostalo jen pár vyvolených.
Prosíme proto o vaše závazné stanovisko k této problematice, které by tento stav umožnilo a legalizovalo. Věříme, že to, že opatření stále platí je jen důsledek toho, že si toho dosud nikdo nevšiml.
Děkujeme předem za spolupráci,
S pozdravem
Ing. Jan Täubel v.r.
prezident FKHV ČR
Zpět