Zápis ze zasedání prezídia dne 3. 2. 2015

06.02.2015 16:25

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

omluven

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

omluven

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ne

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

1/ Cestování do zahraničí s historickými vozidly – Karel Kupka přeposlal korespondenci s ředitelem Technického muzea, který informuje o případu šetření Ministerstvem kultury ve věci ztráty povolení ke krátkodobému vývozu HV do ciziny. Desetiletí stará a pravděpodobně překonaná legislativa stále platí, pro vycestování s HV starším 50 let je třeba povolení TM.

Prezidium uložilo zaslat dotaz na MK ČR, případně iniciovat tamtéž změnu legislativy.

Zajistí vedení FKHV.

 

2/ Prezidium odsouhlasilo aktuální změny ve složení některých KLTK a dále informaci Ing. Krejčího z AVCC o existenci Historic Bus Klubu Praha a Classic & Sport Cars Clubu, které byly v systému testování, mají všechny potřebné předpoklady k testování a nedopatřením vypadly ze seznamu aktivních KLTK. Prezidium souhlasí, schvaluje dopsání těchto klubů na seznam aktivních KLTK.

Se zástupci AKHV byla projednána aktuální situace s kluby Česká brána a nově vytvořeným VCC Ústí nad Labem. Oba kluby budou mít svoji tříčlennou KLTK. AMK Čb bude vráceno testovací razítko.

Prezidium projednalo otázku těch KLTK, které pravidelně netestují. Rozhodlo navrhnout poradě KTK, aby KLTK, která za poslední dva po sobě jdoucí roky neprovedla žádnou testaci (jakéhokoliv druhu), byla navržena mateřskému sdružení  (FKHV, AKHV, AVCC) ke zrušení a případně nahrazení nově schválenou KLTK.

 

3/ Dotazem na MD ČR bylo ověřeno, že dokument, popisující podstatu stížností Ing. Bartáka na systém testování na historickou původnost k odpuštění ekologického poplatku při převodu HV na MD skutečně dorazil a ministerstvo jej zkoumá.

J. Täubel seznámil členy prezidia s dopisem, který rozeslal Ing. Barták na různé adresy a který obsahuje kalkulace příjmů FKHV za posledních 7 let. Dopis se dostal mezi vedení MBK e-mailem od B. Dandy bez komentáře. J.Täubel napsal k tomuto komentář, popisující předběžnou finanční bilanci roku 2014 a požádal B. Dandu o rozeslání toho výkladu stejným adresátům. B. Danda se omluvil a přislíbil reakci rozeslat.

V mezidobí, po jednání prezidia, dorazil dne 5. 2. 2015 dopis od 1st US…v podobném duchu – viz příloha 1.

 

4/ Informace z terénu o tom, že na některých registračních místech akceptují k odpuštění ekopoplatku JAKOUKOLIV klubovou testaci a nepožadují vyhláškou stanovenou jednorázovou od PKLTK. M. Kafka toto potvrdil. Prezidium doporučilo informovat o věci MD.

 

5/ Karel Kupka uveřejnil v únorovém vydání MJ rozhovor s J. T. na aktuální otázky, zajímající veteránskou obec.

 

6/ Odročené soudní jednání v případu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se bude konat 10. 2. 2015. Za FKHV se zúčastnil právní zástupce JUDr. Jan Täubel.

 

7/ Prezidium uložilo komisi KTK informovat členy KTK o možnostech náhradního školení těch členů KLTK, kteří se nemohou zúčastnit ve svém kraji. Bylo obratem provedeno.

 

8/ Webové stránky FKHV – v současné době jsou v provozu jak fkhv.net, tak nově připravené fkhv.cz. V průběhu následujících dnů provede Jan Täubel, Bára Horáková a Jiří Patočka revizi stránek, jejích rubrik a postupně zajistí jejich naplnění. Veškeré požadavky na vkládání či odejímání textů a dokumentů bude nadále přímo prostřednictvím sekretariátu FKHV, který rozhodne, co lze umístit rovnou a co by si případně vyžádalo souhlas prezidia.  

 

9/ V průběhu nejbližších týdnů bude vypracována novela Stanov FKHV ČR podle NOZ. Stávající znění Stanov tvoří přílohu tohoto zápisu (samostatný soubor v příloze) a prezidium ukládá všem svým členským sdružením tyto prostudovat a navrhnout případné úpravy a doplňky – do 15. 2. 2015.

 

10/ Jan Täubel informoval o nabídce provozovatelů webového „registru ukradených věcí“ na spolupráci. Prezidium odsouhlasilo, uložilo sekretariátu současně s vyvěšením na vlastní web FKHV zasílat tyto informace o ukradených věcech i tomuto registru.

 

11/ AČV a PF – 1. ples AČV proběhl úspěšně, ohlasy účastníků byly vesměs kladné, za což prezidium vyslovilo pořadatelskému týmu pochvalu. Výnos z dobrovolného vstupného ve výši 19450,-Kč byl z prostředků FKHV doplněn na částku 30000,-Kč a po podpisu Darovací smlouvy bude částka poukázána na účet Psychiatrické nemocnice Bohnice, Dětské oddělení, pavilon 28.

 

12/ Prezidium bylo informováno o úpravě pravomocí České kanceláře pojistitelů k 15. 1. 2015.

 

13/ Prezidium uložilo sekretariátu FKHV pravidelně uveřejňovat na webu stručnější výtahy z jednání prezidia, sestávající z bodů, které byly uzavřeny a rozhodnuty. Takto upravený zápis z lednového prezidia byl vyvěšen.

 

14/ J. Täubel informoval o nabídce účasti FKHV na Classic Show Brno ve dnech 20. až 22.3 2015. Byla odeslána přihláška, účastnický poplatek ve výši cca 5500,-Kč bude zaplacen po obdržení faktury. V. Kafka spolu se sekretariátem FKHV připraví obsah informačního letáku, který se na CS bude rozdávat.

 

15/ J. Täubel znovu vyzval k navržení delegátů ANF na akce FIVA v ČR – Moravia Rally 19. – 26. 9. 2015 a BRH Mladá Boleslav 4. – 6. 6. 2015.  Na jednu z akcí se přihlásil K. Kadlec, který neprodleně oznámí, které se bude moci zúčastnit. Na druhou akci prezidium osloví jiného delegáta. (M. Profeldová, Ing. Ivo Štajdl…)

 

16/ 19.2.2015 se dožívá 75 let dlouholetý předseda KTK 11 Václav Bečvář. Jeho nástupce Miloň Kafka připravil připomenutí jeho osobnosti pro Motor Journal. Článek nebyl zatím pro svůj rozsah uveřejněn, bude upraven a redakci MJ požádáme o jeho otištění v některém z příštích čísel.

 

17/ Byla prodiskutována otázka počtu druhů Průkazů historických vozidel, používaných různými sdruženími. Prezidium uložilo předsedovi KTK toto zmapovat a zdokumentovat. Na základě toho budou označeny ty, které mají oporu v platných předpisech a tento seznam bude rozeslán na sdružení, KTK a KLTK, případně i na registrační místa a pojišťovny.

Úkol TRVÁ

 

18/ Změny legislativy od 1. 1. 2015 – první sérii otázek a odpovědí, řešících problematiku polopřevodů, depozitů apod. novým způsobem FKHV uveřejnila na svém webu a průběžně informuje veřejnost na školeních KLTK. Průběžně vyvstávají otázky další, které shrneme a požádáme o jejich oficiální zodpovězení ředitele Pokorného z MD.

 

19/ Žádost pořadatelů o účast na Týdnu historické techniky v Milovicích – předána M. Kafkovi.

 

20/ Informace o pořádání Lagenda Rallye – FKHV souhlasí s poskytnutím své záštity této akci a s uveřejněním svého loga a doprovodných materiálech.

 

21/ J. Täubel informoval o své schůzce s organizátorem akce Dědeček automobil S. Holatou a jeho návrhu na spolupráci při projektu „WAC“ (světového automobilového centra?). Prezidium tuto spolupráci až na další zamítlo.

 

22/ Po uplynutí prvního uceleného roku hospodaření FKHV podle novely Ekonomické směrnice uložilo prezidium FKHV své KRK provést revizi hospodaření v KTK 01, 11, 08 a opakovaně v KTK 12 v termínu co nejkratším.

 

23/ Prezidium odsouhlasilo návrh Technické komise připravit Prohlášení majitele HV, kterým se zaváže neužívat vozidlo v rozporu s definicí HV, k účelům výdělečným a ke každodennímu provozu. Toto prohlášení bude součástí protokolu o testování na historickou původnost k odpuštění ekologického poplatku.

 

25/ Prezidium odsouhlasilo doplnění Sportovní komise FKHV o Ing. Tomáše Barneta z Veterán klubu Kroměříž, pracujícího v Praze.

 

Zapsal

 

Jan Täubel st.

5. 2. 2015

 

 

Příloha č. 1

Prohlášení 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR o.s.

3. 2. 2015 v Praze

 

„Svazarmovští“ veteráni míří před soud

FKHV vesele porušuje zákony a vytváří si lukrativní monopol

Dojení veteránistů musí zarazit až soud


Ostře diskriminační jednání Federace klubů historických vozidel ČR (dále jen FKHV), vedoucí ke stále rostoucímu finančnímu vytěžování českých majitelů automobilových veteránů, bude 10. února řešit Obvodní soud pro Prahu 10. Ve 13,00 hod. se zde bude konat stání ve věci žaloby klubu sběratelů historických amerických vozidel proti Federaci klubů historických vozidel ČR (FKHV).

Soud bude projednávat diskriminační přístup FKHV k 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR (dále jen Klub), ovšem problém je daleko širší a týká se celé veteránské obce, protože FKHV si de facto usurpuje nezákonný monopol na určování historické původnosti vozidel, tzv. testování v rámci příslušných právních předpisů. Rozhodnutí soudu tedy klíčově ovlivní možnosti i všech dalších českých veteránských spolků, jejichž vedení si ze své činnosti nedělá byznys – což je mimochodem v příkrém rozporu i s pravidly mezinárodní organizace historických vozidel FIVA.

FKHV si přisvojila pravomoci vyhrazené pouze státním orgánům a vybudovala si soukromý registr historických vozidel včetně nelegální evidence osobních údajů vlastníků a provozovatelů, kteří v převážné většině ani nejsou v FKHV organizováni. Vše patrně souvisí s velmi značnými finančními prostředky, plynoucími FKHV díky dominantnímu postavení, vybudovanému na základě chybně vykládaných právních předpisů. Proti současnému stavu, který je v rozporu se skutečnými demokratickými principy i platnými zákony, se náš klub s významnou členskou základnou a dlouholetou historií rozhodl bránit všemi dostupnými prostředky, nakonec tedy i žalobou.

1st Veteran US Car Clubu Praha své testování vykonával dlouhodobě vždy bez pochybení a velmi významně přispěl ke správnému určování původnosti amerických historických vozidel v rámci ČR. Současné vedení FKHV za pochybného výkladu výkonu tzv. ANF (národní autority sportovního charakteru, udělovaného FIVA) se vzdaluje původnímu účelu, ke kterému byla nezisková organizace FKHV založena. Za podivných okolností se bohužel proměnila v multivrstvou firmu s takřka „doživotním vedením“, tvořeným povětšinou bývalými činovníky Svazarmu. V současnosti až neomalenými způsoby výhradně rozhoduje, kdo testování na určování historické původnosti bude vykonávat, k čemuž navíc vybírá velmi vysoké poplatky. V rámci procesu testování jsou přitom potlačena objektivní kritéria práva jednotlivců či spolků na úkor subjektivního hodnocení, v němž rozhodují pouze sympatie a antipatie. Na jakoukoli kritiku či podněty pak FKHV reaguje snahou eliminovat její původce značně nevybíravými prostředky a útoky v osobní rovině.

O nás FKHV mimo jiné šíří, že se systém testování snažíme rozvrátit či zlikvidovat, což samozřejmě není pravda. Chceme naopak přispět k  inovaci systému v kladném smyslu, aby byl zárukou, že spolkové struktury budou testování historických vozidel dělat opravdu jen jako službu nadšencům - vlastníkům historických vozidel, nikoliv jako výdělečnou činnost pro naplnění vlastních kapes.

 

Za 1st Veteran US Car Club Praha v ČR
členové výboru:

Zdeněk Košárek v.r.
Luděk Krejcar v.r.
Stanislav Fresl v.r.
Jitka Pultarová v.r.
Roman Mrázek v.r.
Miroslav Klejna v.r.

Zpět