Zápis ze zasedání prezidia dne 10. 1. 2017

16.01.2017 17:12

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Jiří Černý

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

ano

Předseda AČV

Ing. Pavel Národa

ne

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

ano

 

Hosté: Pavol Vávra

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 2. 2017 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

 

Byla provedena kontrola úkolů z minulého prezidia a dosud nedořešené úkoly jsou přeneseny do nového zápis

 1. Spolupráce s Ing. Lammelem - účetním a daňovým poradcem

Prezidium bylo informováno o proběhlé schůzce s Ing. Lammelem. Byla domluvena zastupitelnost daňového poradce a budoucí spolupráce. Prezidium bude dostávat ke každému jednání zkrácenou výsledovku za předchozí měsíc, která bude předána vždy k 28. dni kalendářního měsíce s výsledky za předchozí měsíc.

V účetnictví KTK budou do nákladů KTK zahrnuty:

            -alikvotní část DPH

            -spotřebovaná silniční daň.

Předsedové KTK budou dostávat ve stejném termínu výsledovku svého střediska, v níž po zaúčtování odvodů z titulu DPH a silniční daně bude přidán jeden řádek: „Disponibilní zůstatek KTK.“

Veškeré příjmy i výdaje KTK půjdou přes pokladnu nebo účet.

 

 1. Na všech jednáních SD je do budoucna vyžadována bezpodmínečná účast Ing. Lammela , popř. jeho zástupce.
 • Pan Lammel zpracuje písemné vyjádření ke zprávám RK na SD.

 

 1. Technická komise

Novým předsedou TK byl jmenován Ing.  Jan Taubel.

 

 1. Zasedání komisí FIVA se zúčastní Ing. Taubel (Technická komise) a Ing. Šimek (motocyklová komise).

 

 1. MBK ČR delegovalo do KRK nového člena p. Štěpán Krásničan.

 

 1. Prověrka KLTK

Se všemi KLTK a KTK bude uzavřena smlouva definující jejich pravomoci a odpovědnosti. V souvislosti s tím bude provedena kontrola jejich právní identity. Kluby, které nejsou registrovány jako samostatné právnické osoby, popř. jako pobočné spolky sdružení, nebudou mít do doby své registrace právo testovat.

 

 1. V souvislosti s  odsouhlasenou povinností KLTK zasílat Evidenci a Žádosti bude u komisí, které tuto povinnost nesplnily, po tripartitním jednání rozhodnuto o jejich zrušení a bude jim odebráno právo k testování.

 

 1. Prezidium odsouhlasilo změnu KLTK 03-06. Aktuální složení: Kropík Bohumil, Koblasa Jiří, Smutný Michal, Kropík Bohumil, Véle Michal.
 2. Pavel Fiala byl požádán o rozhovor do časopisu Motor Klassik.

 

 1. Schválení formy OHV

Byly prezentovány poznámky k úpravě OHV. Všechny další připomínky budou zaslány na sekretariát do 14. 1. V podkladu budou 4 znaky: FIVA, FKHV, AČR a AKHV. Definitivní podobu zkompletuje Ing. Taubel.

 

 1. Hodnocení školení předsedů KTK

Školení předsedů bylo hodnoceno jako přínosné. S připravovanou změnou zákona 56/2001 byli předsedové požádáni k zaslání připomínek a sekretariát FKHV, které by zohledňovaly historická vozidla při prováděných STK (vozidla v registru silničních vozidel). Prezidium sumarizuje tyto připomínky a předá je na MD do 31.1.2017.

.

            Bodem školení byla i diskuze ohledně navrhovaného nového systému poplatků. S ohledem na skutečnost, že většina účastněných se vyjádřila předem k materiálu, který byl rozeslán, nebyl materiál dále diskutován. Většinou přítomných, včetně AČR a AKHV, byl návrh zamítnut.

 

            Informace o průběhu přípravy IS a jeho tvorby. Přítomni na školení byli vyzváni k jeho připomínkování. Následovala diskuze o jeho tvorbě a funkcích.

 • Bude zpracován harmonogram tvorby IS, seznam bodů k vyjasnění a smluvních vztahů mezi dodavatelem IS a FKHV ČR (např. záruka za implementaci a závazek aktualizaci systému v případě změn legislativy).
 •  

Přílohou zápisu ze školení jsou:

 • Nová vzorová Dohoda o provedení práce,
 • Dohoda o úhradě cestovních náhrad.   

Oba dva formuláře jsou používány s účinností od 1. 1. 2017. Předsedové byli upozorněni na probíhající aktualizaci všech právních dokumentů.

 

            Byly stanoveny termíny školení KLTK, viz příloha č. 2.

 

 1. S účinností od 1. 1. 2017 budou aktualizovány veškeré smluvní dokumenty mezi FKHV a externími partnery. Evidence všech smluv bude vedena na sekretariátu FKHV.

 

 1. Pro potřeby FKHV bude zpracována vzorová nájemní smlouva na nebytové prostory, popř. pronájem dílen. Smlouva bude dána k dispozici na webových stránkách FKHV.

 

 1. Spolupráce se školami

Informace o rozvoji spolupráce se školami. Ing. Franc z AKHV nabídl v rámci této akce zapojit klub VCC Písek, který se zabývá převážně motocykly. Kontaktní osobou je Roman Drašnar, e-mail task.force-1@volny.cz, tel. 777 634 886.

 

 1. Budou pokračovat jednání o archivaci s Národním muzeem.

 

 1. Bude zpracována Informaci o stavu jednání o možném využití nákladového nádraží pro veteránské hnutí.

 

 1. S ohledem na stížnosti členské základny na malou informovanost bude rozeslán všem klubům, které mají KLTK, a dalším prostřednictvím sdružení, informační dopis, ve kterém budou upozorněni, že rozhodující části zápisu z prezidia budou zveřejnovány na internetových stránkách FKHV.

 

 1. Příprava shromáždění delegátů v 03/2017

Ing. Lammel zpracuje výsledky všech 15 středisek a Federace jako celku, kterou budou prezentovány na březnovém SD.

Termín SD je 25. 3. 2017

 

 1. Plán kontrol KTK

Prezidium bylo informováno o naplánovaných schůzkách TK s KLTK ve dnech 11. 1. a 12. 1., a z těchto schůzek budou vzaty jasná stanoviska. Všechny KTK budou zkontrolovány do 30. 9. 2017 z hlediska kvality prováděných testací a dodržování pravidel daných ekonomickou směrnicí.

 

 1. Zpracování memoranda

Na základě připomínek Ing. Bartáka bylo zpracováno Memorandum o posouzení činnosti FKHV ČR z hlediska platných právních předpisů akreditovanou advokátní kanceláří. Memorandum konstatuje, že FKHV svou činnost provozuje v souladu se zákonem. O tomto výsledku bude informováno SD.

 1. Stav zajištění plesu

Prezident Pavel Fiala se nemůže plesu zúčastnit. Zastupováním jako reprezentant Federace byl pověřen Václav Kafka, který navrhl na plese uspořádat nadační sbírku pro podporu veteránské rodiny Vocílkových, kteří vlivem živelné pohromy přišli o bydlení, včetně dílny na testování HV. Sbírka byla schválena k realizaci na plese.

          

 1. Různé
  1. KLTK, s nimiž FKHV uzavře smlouvu o provádění testací, budou vybaveny certifikátem.
  2. Je nutno zintenzivnit spolupráci s tiskem, zejména s časopisem Motor Journal. Dle představ by v tomto časopise měla mít Federace pravidelně samostatnou jednu stranu.

Stejným způsobem je nutno hledat další prostory pro publicitu činnosti FKHV.

 1. Po školení KTK bylo p. Žaludem navrženo založení funkce hospodáře. Pavel Fiala navrhl na tuto funkci Ing. Šplíchala. Do příštího prezidia bude vypracován popis funkce této pozice. Prezidium s tímto návrhem souhlasí. Ing. Šplíchal se po specifikaci funkce rozhodne o jejím přijetí.
 2. Na webové stránky se zpracuje popis funkce Technické komise.
 1. Pavel Šimek informoval o vývoji videa z FIVA akce konané ve Dvoře Králové. Bylo odsouhlaseno, že video bude v českém jazyce s anglickými titulky a bude prezentováno na SD.
 1. Ing. Žalud svolá ke společné schůzce členy KRK a prezidenta FKHV. Schůzky se zúčastní dle možností Ing. Šplíchal.

 

 

Datum: 10. 1. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

 

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

 

Příloha č. 1 Právní vyjádření k zapsání spolků

 

Právní vyjádření ke spolkům

 

1. Co jsou to pobočné spolky?

 Pobočný spolek je právnickou osobou, která svou právní osobnost (subjektivitu) odvozuje od hlavního spolku. To znamená, že nemůže existovat bez toho, aby zároveň existoval i hlavní spolek. Jestliže zanikne hlavní spolek, tak zanikne i pobočný spolek. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je (např. podepisovat smlouvy svým jménem) v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku. Pokud tedy stanovy určí, že pobočný spolek je oprávněn nabývat práva a povinnosti samostatně a tento údaj se zapíše do spolkového rejstříku, bude se jednat v zásadě o téměř samostatnou právnickou osobu, která má vlastní majetek a jedná samostatně svým orgánem.

 

Pobočné spolky mají vlastní IČ a vlastní sídlo. Hlavní spolek ručí za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.

 

2. Jak se pobočný spolek zakládá?

 Pobočný spolek může být založen dvěma způsoby, (i) buďto již za účinnosti starého občanského zákoníku (tj. do 31. 12. 2013) existoval jako organizační jednotka (občanského) sdružení a od účinnosti nového obč. zákoníku (tj. od 1. 1. 2014) se považuje za pobočný spolek, (ii) nebo je pobočný spolek založen hlavním spolkem po účinnosti nového obč. zákoníku. To znamená, že původní organizační jednotky sdružení se nyní označují jako pobočné spolky a dále to znamená, že hlavní spolek může pobočný spolek nově založit.

 

3. Jaký má mít pobočný spolek název?

 Zákon říká, že název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku. Toto poněkud obecné ustanovení znamená, že název pobočného spolku by měl obsahovat něco z názvu hlavního spolku a dále že by měla část názvu vyjadřovat vlastnost podřízenosti/odvozenosti. Např. pobočný spolek Veteran Car Clubu ČR se může jmenovat: AUTO MOTO VETERAN CLUB Český les, pobočný spolek VCC ČR. První část názvu označuje specifický popis konkrétního pobočného spolku a druhá část již vyjadřuje podřízenost (tj. že je pobočným, nikoli hlavním spolkem) k hlavnímu spolku označeném zkratkou (VCC ČR).

 

Jestliže název dosavadních organizačních jednotek (které se nyní považují ze zákona za pobočné spolky) nebude odpovídat zákonným požadavkům, měl by tento název být pobočným spolkem změněn a uveden do souladu se zákonem. Pobočné spolky nemají mít v názvu „zapsaný spolek“ ani „z.s.“, neboť tím se označuje hlavní spolek.

 

4. Co jsou to spolky?

 Spolek je samostatnou právnickou osobou. Má vlastní samostatnou právní osobnost (subjektivitu) a má vlastní IČ.

 

5. Jaký má mít spolek název?

 Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Toto se nově týká pouze spolků založených po účinnosti nového občanského zákoníku, neboť zákonodárce novelou občanského zákoníku vyhlášenou před několika dny ve sbírce zákonů zrušil povinnost spolků a společenství vlastníků vzniklých do 31. 12. 2013 uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s novým občanským zákoníkem. To znamená, že pokud jsou stanovy spolku (občanského družení) vzniklého před účinností nového občanského zákoníku v souladu s novým občanským zákoníkem, nemá již nadále povinnost přidávat ke svému názvu slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“. Novela se zřejmě netýká pobočných spolků, které by tak měly svůj název změnit, jestliže nevyhovuje zákonným požadavkům.

 

6. Do kdy musí spolky/pobočné spolky upravit své stanovy?

 Zákon určoval dvouletou lhůtu pro změnu názvu, tj. tato lhůta skončila dne 31. 12. 2015. Nicméně zákon s nedodržením této lhůty nespojoval žádné sankce a navíc tuto povinnost zrušil nedávnou novelou (viz výše).

 

Zákon dále určuje tříletou lhůtu pro přizpůsobení stanov úpravě nového obč. zákoníku. Tato lhůta skončila dne 31. 12. 2016. Pokud spolek/pobočný spolek své stanovy nezměnil a nezapsal tuto změnu do spolkového rejstříku, rejstříkový soud ho k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, civilní soud ho na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

 

Z výše uvedeného vyplývají následující skutečnosti: (i) spolky/pobočné spolky, které nestihly změnu stanov zapsat do rejstříku v této lhůtě nadále existují, mají právní osobnosti; (ii) změnu lze provést i po uplynutí lhůty (resp. většina odborné veřejnosti je toho názoru); (iii) předtím, než by soud spolek/pobočný spolek zrušil, musel by mu poslat výzvu k nápravě s dostatečnou lhůtou.

 

Spolky ani pobočné spolky (resp. původní občanská sdružení a organizační jednotky sdružení) se automaticky neruší, jestliže své stanovy ve lhůtě nezměnily.

 

7. Mohou spolky, které si stanovy nezměnily, testovat historická vozidla?

 Zákon v tomto ohledu mlčí, spolkům/pobočným spolkům, které stanovy dosud nezměnily, tak právo testovat historická vozidla ze zákona nezaniká. Nicméně vnitřní předpisy FKHV ČR mohou určit jinak.

 

8. Může FKHV ČR zrušit spolky/pobočné spolky, které stanovy nezměnily?

 FKHV ČR nemůže zrušit samostatné spolky či pobočné spolky jiného hlavního spolku. FKHV ČR je oprávněna zrušit pouze své pobočné spolky, nicméně ze spolkového rejstříku vyplývá, že v současné době žádné pobočné spolky nemá.

 

Jediným způsobem jak docílit zrušení spolků, které stanovy nezměnily, je ten, že FKHV ČR podá podnět/návrh na rejstříkový soud, aby spolek vyzval k nápravě a pokud k nápravě nedojde, aby soud spolek zrušil. Nicméně záleží na uvážení soudu, zda spolek vyzve, či nikoliv. Tento podnět/návrh proto nemusí mít v praxi kýžený efekt.

 

9. Je rozdíl mezi občanským sdružením (o.s.), spolkem a zapsaným spolkem?

 Není, jde pouze o jiná označení stejného druhu právnické osoby, tj. spolku. Občanská sdružení (o.s.) se od 1. 1. 2014 považují za spolky. Spolek může být dle zákona označen jako „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo „z.s.“. Jde pouze o jiné vyjádření stejného druhu právní formy. Proto je ve spolkovém rejstříku u právnických osob označených názvem „o.s.“ uvedena jako právní forma spolek.

 

10. Má krajský komisař právo odmítnout žádost o testování spolku (klubu) v případě, že dosud nezměnil své stanovy (název)?

 Zákon se této otázce nevěnuje, záleží tedy čistě na vnitřní regulaci FKHV ČR.

 

11. Musí spolky s novým názvem měnit své dokumenty, smlouvy, razítka apod.?

 Jestliže došlo ke změně názvu spolku, pak by se měly postupně uvést do souladu s tímto novým názvem i dokumenty/označení spolku. Vzhledem k tomu, že spolek má stále stejné IČ, není ve většině případů nutné měnit již uzavřené dohody/smlouvy. Nicméně je vhodné změnit označení sídla spolku, podpisové razítko a případně též webové stránky. Na nově uzavíraných smlouvách by se vždy měl uvádět název nový. To platí i pro komunikaci s úřady a veřejností.

 

Shrnutí

 Lze shrnout, že obavy z právních dopadů neprovedení změn stanov v zákonem stanovené lhůtě jsou z větší části přehnané. Dokud spolek neobdrží od soudu výzvu k provedení změny, nehrozí bezprostředně žádné sankce v podobě zrušení spolku apod. Vzhledem k nedávné novele není nutné, aby spolky (občanská sdružení) vzniklé před účinnosti nového občanského zákoníku měnily své stanovy jen z toho důvodu, že v názvu nemají uvedenou právní formu spolku (z.s.). Pokud jsou ale jejich stanovy v rozporu s donucujícími ustanovení nového občanského zákoníku (jde např. o stanovy, které neurčují statutární orgán, sídlo a účel spolku nebo práva a povinnosti členů spolku), je i nadále nutné je změnit.

 

Platnost k 5. 1. 2017

 

Příloha č. 2 Termíny školení KLTK

 

KTK

Datum konání

Místo

Účast za prezidium

 

1

28. 1. 2017

Praha

Täubel

 

2

4. 3. 2017

Brno

Täubel

 

3

17. 2. 2017

České Budějovice

Fiala

 

4

10. 2. 2017

Pardubice

Fiala

 

5

16. 2. 2017

Hořice

Fiala

 

6

4. 3. 2017

Vysočina

Täubel

 

7

25. 2. 2017

Plzeň

Fiala

 

8

16. 3. 2017

Liberec

Täubel

 

9

25. 2. 2017

Mohelnice

Täubel

 

10

25. 2. 2017

Plzeň

Fiala

 

11

18. 2. 2017

Kolín

Fiala

 

12

25. 2. 2017

Frýdek -Místek

Täubel

 

13

bude dohodnut

 

Täubel

 

14

24. 2. 2017

Spytihněv

Täubel

 

       

 

       

 

 

Předsedové KTK zajistí:

 
 

pozvání všech technických komisařů ve svém kraji

 

prezenční listiny ve dvojím vyhotovení s uvedením čísla KLTK a čísla průkazu komisařů

 

program školení

   

 

 

pozvání zástupce prezidia s uvedením přesného místa konání

           

 

Příloha č. 3 Kalendář prezidia 2017

 

 

Činnost

Gestor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Prezídium FKHV ČR od 17:00, Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8

P. Fiala

10.1.

7.2.

7.3.

4.4.

2.5.

6.6.

4.7.

1.8.

5.9.

3.10.

7.11.

5.12.

2

Koaliční Porada od 17:00, Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8 (tripartita)

P. Fiala

 

7.2.

 

 

2.5.

 

 

 

5.9.

 

7.11.

 

3

Komise KTK

J. Täubel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Shromáždění delegátů FKHV ČR

J. Täubel

 

 

25.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Schůze jednotlivých KTK a návrhy na předsedy KTK

předsedové KTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 30.11.

 

6

Schválení návrhů předsedů KTK

P. Fiala

10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.

7

Jmenování předsedů KTK + dopis na registrační místa

P. Fiala,

B. Horáková

do 31.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Odevzdat na RM seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.

B. Horáková

 

 

 

 

 

 

31.7.

 

 

 

 

 

9

Schválení účetní závěrky za minulý rok zpracované ing. Lammelem

Prezídium

 

do 28.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět