Změny legislativy, důležité pro provozování historických vozidel

02.06.2017 19:55

V roce 2016 a v prvních měsících roku letošního se udála řada věcí, které jsou pro provozování historických vozidel na veřejných komunikacích důležité. Jsou to zejména:
- zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhláška 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
- vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Přesto, že jsme velmi dlouhou dobu usilovali o to, aby se Federace klubů historických vozidel, která je nositelem národní autority FIVA a ve smyslu české legislativy právnickou osobou, nesoucí zodpovědnost za systém testování historických i silničních vozidel na historickou původnost, stala povinným připomínkovým místem v legislativním procesu, nebylo nám až do února 2017 vyhověno a o skutečnosti, že je ve sněmovně otevřen zákon 56/2001 Sb. jsme se dozvěděli náhodou v červnu 2016, tedy v době začínajících prázdnin. Ve velké rychlosti jsme ve spolupráci s ostatními subjekty veteránské obce a jejich činovníky připravili návrh změn, které bychom rádi do zákona prosadili. Oslovili jsme dopisy a následně i osobními schůzkami téměř všechny poslanecké kluby, nasadili veškeré dostupné kontakty, které jsme měli či získali, ale do zákona se nakonec podařilo prosadit jen určitou část našich návrhů.
Ve stručnosti se jedná zejména o následující změny:
- interval mezi první testací a první roční pravidelnou prohlídku historického vozidla, jakož i interval mezi následnými pravidelnými prohlídkami se prodloužil ze 12 na 24 měsíců od data textace či pravidelné prohlídky, nikoliv do 31.5. běžného roku jako dosud
- je umožněn přechod historického vozidla ze silničního do historického registru
- je možno provést testování na historickou původnost u silničního vozidla i bez platné technické prohlídky na STK
- údaj o historické původnosti silničního vozidla zapíše místně příslušný úřad do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla
Projednávání zákona a jeho schvalování probíhalo až do konce roku 2016 a zákon vyšel ve sbírce zákonů na počátku letošního roku, platit bude od 1.6.2017. Od února 2017 probíhala jednání na Ministerstvu dopravy o promítnutí změn zákona do prováděcích předpisů, kde jsme měli slíbeno, že se dořeší některé věci podrobněji.
Jednalo se hlavně o vyhlášku 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.
Připravili jsme několik postupně upřesňovaných dokumentů, které v časové tísni procházely interním připomínkovým řízením v rámci trojstranné dohody FKHV ČR, AVCC v AČR, AKHV, Technické komise FKHV, předsedů Krajských technických komisí, členů prezidia FKHV atd., které jsme předávali na Ministerstvo dopravy, s nadějí, že se podaří alespoň podstatnou část návrhů schválit. Dne 4.5.2017 jsme obdrželi z MD podklady s vypořádáním připomínek k vyhlášce 355/20016Sb., včetně těch našich. Z celkem cca 10 připomínek byly 3 zamítnuty, 3 akceptovány částečně či s úpravou a 3 akceptovány. Akceptovány byly ty, které přímo vycházejí ze změn zákona 56/2001Sb. viz výše, připomínky, které nebyly akceptovány by si vyžadovaly další změnu zákona. Jedna podstatná připomínka bude věřme uplatněna v nyní probíhajících změnách vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. Po provedeném právním rozboru a diskusi s pracovníky MD jsme nakonec s vypořádáním připomínek dne 10.5.2017 zaslali na MD svůj souhlas. Zároveň jsme se dohodli na zaslání našich námětů k úpravám vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, které uvádíme níže.
Podstatným úspěchem je fakt, že jsme nyní již oficiálně uznaným připomínkovým místem pro legislativní normy, týkající se testování, schvalování, registrování a provozování
historických vozidel. Další pozitivní věcí je schválení pořádání pravidelných koordinačních schůzek, společných pro předsedy Krajských technických komisí, pracovníků Registračních míst, pracovníků ministerstva dopravy a zástupců FKHV ČR, AVCC v AČR a AKHV. První taková schůzka se koná 22.6.2017 na MD.

O dalším vývoji věcí v této oblasti budeme průběžně informovat.

 

TP silničních vozidel, úspěšně otestovaných na historickou původnost a vedených v registru silničních vozidel

Obecně:
Technické prohlídky je nutno provádět podle předpisů, které platily v době prvního schválení vozidla do provozu, bez ohledu na stát, kde k němu došlo.

A takto je třeba ze strany kontrolních techniků SME a STK ke kontrole historických vozidel (ať jsou stará 30 či více let) přistupovat.
Aktuálně bychom obsah metodiky viděli především v uceleném souboru předpisů, které se ke schvalování vozidel do provozu historicky vztahovaly a vztahují. Podotýkáme, že v období mezi válkami se různé požadavky např. na vybavení blatníky, tlumičem výfuku apod. objevovaly v předpisech, které často ani obecně s vozidly neměly nic moc společného.
Bylo by proto rozumné, vycházet přednostně ze stavu, v jakém bylo vozidlo poprvé schváleno do provozu, případně jak bylo upraveno či dovybaveno podle předpisů, aktualizovaných „v období“ 10 let od prvního schválení a uvedení do provozu („období“ 10 let je definováno Technickým kodexem FIVA a jedná se o časový úsek, kdy bylo vozidlo běžně užíváno k dennímu provozu). Dovybavení či úpravy na úroveň požadavků pozdějších předpisů by znamenalo znehodnocení historické hodnoty a původnosti vozidla a bylo by v rozporu s Technickým kodexem FIVA.


Detailnější náměty k úpravám prováděcích předpisů k zákonu 56/2001 Sb., zejména vyhlášky 302/2001Sb.
 

1/ V současném systému testování nelze zpětně ověřit přijaté závěry a doporučení TK v návaznosti na později zjištěná pochybení v oprávněnosti provedeného testování HV. Tímto důvodem je, že není spárováno číslo „Žádosti o provedení testování HV“ s vydanou ZRZ. Z výše uvedených důvodů si dovolujeme navrhnout, aby registrační místa při vydání PHV na stranu 2 „Úřední záznamy“ zapisovala číslo Žádosti o provedení testování HV, jako podklad, na základě kterého byl PHV vydán. Pokud nebude jiným způsobem zajištěno nahlášení přidělené ZRZ  při vydání registračním místem (např. vlastníkem vozidla nebo i příslušným registračním místem zpětně předsedovi KTK), toto spárování se bohužel dozvíme až při následné pravidelné prohlídce při prodloužení PHV.
      Dále „Protokol o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla“ by měl být doplněn i o číslo Žádosti, nebo číslo testování KLTK. V návaznosti na přijatou změnu zák. č. 56/2001 Sb., kdy platnost testování byla prodloužena na 24 měsíců od provedení testování a současný Protokol by měl být stejně upraven.
 

2/ Zavést možnost využít k vyznačení prodloužení platnosti PHV o nyní dalších 24 měsíců samolepek namísto razítek. Samolepky by byly opatřeny ochranným prvkem, byly číslovány a přidělovány v číselných řadách příslušným komisařům na základě podpisu a nebylo by tedy možno jich zneužívat.
 

3/ Historická vozidla s Výstražnými světly (hasičská, policejní a podobně). Umožnit jejich provoz s podmínkou, že při provozu na veřejné komunikaci budou výstražná světla bezpečně zakryta.
    a - tolerance menšího brzdného účinku u vozidel s mech. brzdami a jeho rozložení na  jednotlivá kola.
    b - úplné vypuštění operace "cloumání přední nápravou" –
    c - tolerance menší plochy sklíček u zadních koncových svítilen - originál dobové osvětlení.
    d – tolerovat červená skla blinkrů a podobné odlišnosti u vozidel dovážených například    z  USA a SSSR
    e– tolerovat absenci brzdového a mlhového světla, tachometrů a elektrických zvukových výstražných zařízení u starých vozidel, kde to výrobce nedodával – cca do roku 1950
    f - tolerovat případné překročení hladiny hluku, hlavně u motocyklů.
 

4/ tolerovat absenci VIN, případně čísel rámu/podvozku tam, kde to výrobce neprováděl
 

5/ Umožnit použití r.z. nestandardních rozměrů, případně nalepovací r.z. tam, kde nejsou vhodné podmínky k umístění r.z. standardních
 

6/ vyjmout z povinnosti měření emisí silniční vozidla s platnou testací na historickou původnost a vybavená osvědčením historického vozidla, vyrobená před rokem  například cca 1974 u benzínových a 1979 naftových motorů, jako je tomu v SRN
Za FKHV ČR:
Radek Veleba, Pavel Fiala, Jan Täubel

Zpět