Zpráva o změnách v legislativě týkající se historických vozidel, které vstoupí v platnost od 1. 1. 2015

02.01.2015 22:20

Na základě jednání zástupců FKHV ČR s ředitelem odboru 150 Ministerstva dopravy ČR byly zpracovány otázky, na něž ředitel Pokorný zaslal následující vysvětlení. Přetiskujeme doslovné znění.

 

A/ mám vozidlo již 10 let v depozitu, co musím učinit a co mi hrozí

pokud je k 1.1.2015 vozidlo déle než 18 v režimu dočasného vyřazení vozidla z registru (hovorově v depozitu), pak se od 1.1.2015 na vozidlo pohlíží jako na vozidlo vyřazené z provozu (to je nový termín pro dočasné vyřazení, vozidlo vyřazené z provozu je možné opět uvést do provozu, SPZ jsou uloženy u úřadu, doba není časově omezená a musí být nahlášeno kde se vozidlo nachází a za jakým účelem), je však nezbytné do 12 měsíců (tj. do 31.12.2015) nahlásit úřadu místo, kde se vozidlo nachází a účel využití, pokud se tak nestane, dojde k tzv. zániku vozidla, což je obdoba současného trvalého vyřazení vozidla z registru. TJ. u dlouhodobých depozitů je nezbytné do 31.12.2015 oznámit úřadu tyto skutečnosti, jinak je vozidlo nevratně vyřazeno (zánik vozidla).

 

B/ mám vozidlo v odhlášce (polopřevodu) na sebe - co musím učinit a co mi hrozí….

vozidlo, které je k 1.1.2015 v polopřevodu bude po 1.7.2015 považováno za zaniklé (trvale vyřazeno), pokud jeho vlastník nepodá do 30.6.2015 žádost o zápis do registru na svoji osobu, jde o to do tohoto termínu požádat, není rozhodující, kdy bude tento úkon dokončen, není li požádáno, jde opět o nevratný úkon zániku vozidla

 

C/ mám vozidlo v nepropadlém depozitu méně než 18 měsíců

pokud je vozidlo v depozitu do 31.12.2014 méně než 18 měsíců, přechází automaticky do režimu vyřazení z provozu, trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití

 

D/ převody vozidel v depozitu

v depozitu lze vozidlo převádět shodně jako vozidlo registrované, nepředkládá se zelená karta, pravidelná technická prohlídka není pro převod vyžadována ani v případě převodu v depozitu ani při běžném převodu - vozdlo však nesmí být fyzicky provozováno, pokud platnou technickou prohlídku nemá, evidenční kontrola se při převodu vyžaduje vždy a nesmí být starší 14 dní.

 

E/ vyřazení z registru (nová obdoba depozitu)

vyřazení z provozu - nové povinnosti:

1.     a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní   prostředí

        b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

2. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit    obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

3. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol.

 

F/ zánik (vyřazení) vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

3. bylo zničeno, nebo došlo k oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

 

            (2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

 

S pozdravem,  J. Pokorný

 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že se nejedná o žádnou likvidaci veteránů či historických vozidel, ale snahu udělat v registru vozidel pořádek. Každý majitel historického vozidla má podle konkrétní situace 6 až 12 měsíců na to, aby se zachoval podle  těchto doporučení. Pokud tak učiní, může být bez starostí, že o své vozidlo přijde. Pokud nechá věci odplavat a nic nepodnikne, pak si může stěžovat jen sám na sebe.

 

Zapsal: Jan Täubel st.

Dokument ke stažení ZDE.

 

Zpět