Videoarchiv FKHV

 
Všeobecné podmínky pro videoarchiv FKHV
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Federace klubů historických vozidel ČR z. s., IČ: 677 99 507, se sídlem Nad Okrouhlíkem
2294/11, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 9052 (dále jen FKHV), vydává tyto Všeobecné podmínky
pro videoarchiv FKHV (dále jen Podmínky).
1.2. Smluvními stranami těchto Podmínek jsou FKHV a fyzická či právnická osoba užívající
YouTube kanál FKHV dostupný na webové stránce www.youtube.com či jiné webové stránce
věnované automobilovým veteránům, s níž FKHV spolupracuje (dále jen videoarchiv),
nahrávající jakýkoliv audiovizuální obsah (dále jen videa) do videoarchivu nebo poskytující
videa FKHV za účelem jejich zveřejnění v rámci videoarchivu (dále jen uživatel).
1.3. Těmito Podmínkami se řídí veškeré právní vztahy mezi FKHV a uživatelem v souvislosti
s užíváním videoarchivu, nahráváním videí do videoarchivu i poskytováním videí FKHV za
účelem jejich zveřejnění v rámci videoarchivu (tyto činnosti dále také jen jako Využívání
služeb), ledaže případná smlouva mezi FKHV a uživatelem stanoví jinak.
1.4. Využíváním služeb uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se, že se
jimi bude řídit.
2. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
2.1. Uživatel se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu FKHV dále šířit obsah
videoarchivu, ke kterému nemá autorská práva.
2.2. Uživatel se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu FKHV užívat obsah
videoarchivu pro komerční účely ani nebude nahrávat či poskytovat FKHV jakákoliv videa
komerčního či reklamního charakteru.
2.3. Uživatel souhlasí s tím, že nese výhradní odpovědnost za jakékoliv porušení svých závazků
vyplývajících z těchto Podmínek, jakožto i za následky jakéhokoliv takového porušení, včetně
jakékoliv škody či újmy vzniklé FKHV či třetím osobám.
2.4. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že veškerá videa nahraná do videoarchivu nebo
předaná FKVH za účelem nahrání do videoarchivu budou zveřejněna a zpřístupněna třetím
osobám (veřejnosti).
2.5. Uživatel je výlučně odpovědný za obsah jím poskytnutého (nahraného) videa i za důsledky
spojené s jeho poskytnutím FKHV a zveřejněním ve videoarchivu. FKHV nenese odpovědnost
za obsah videa včetně jakýkoliv názorů, rad či jiných vyjádření obsažených ve videu.
2.6. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že má (a po celou dobu Využívání Služeb bude mít) veškeré
licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby FKHV mohla použít a
zveřejnit video ve videoarchivu. Uživatel je výlučně odpovědný za to, že video nezahrnuje
žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní či jiná právní ochrana (včetně práv
na ochranu osobnosti a práv na ochranu osobních údajů), k nimž nemá uživatel potřebné
licence, práva, souhlasy či povolení. V případě, že prohlášení uživatele uvedené v tomto
 
2
 
odstavci se ukáže být nepravdivé, je uživatel povinen v plném rozsahu FKHV odškodnit a
nahradit FKHV veškerou jí z tohoto důvodu vzniklou újmu. FKHV si vyhrazuje právo video
porušující práva třetích osob bez dalšího z videoarchivu odstranit.
2.7. Pro případ, že jakákoliv třetí osoba či orgán veřejné moci vznese vůči FKHV jakýkoliv
požadavek na náhradu újmy či jí uloží jakoukoliv sankci v souvislosti s porušením práv třetích
osob v důsledku zveřejnění videa ve videoarchivu, je uživatel povinen takovou újmu v celém
rozsahu uhradit za FKHV.
2.8. Uživatel sám je výlučně odpovědný za veškerou komunikaci s třetími osobami (včetně orgánů
státní správy) ohledně tvrzených porušení jejích práv v souvislosti s videem poskytnutým
uživatelem, a to včetně odpovědnosti za dodržení veškerých lhůt s tím spojených.
2.9. Uživatel prohlašuje a souhlasí s tím, že nebude nahrávat do videoarchivu ani poskytovat
FKHV ke zveřejnění ve videoarchivu jakékoliv video, které by svým obsahem porušovalo
platné právní předpisy ani jehož šíření je protiprávní.
2.10. Uživatel souhlasí s tím, že FKHV s ním bude komunikovat ohledně Využívání služeb
prostřednictvím e-mailu. Komunikace bude adresována zejména na adresu jeho e-mailové
schránky, kterou sdělil FKHV v souvislosti s Využíváním služeb.
3. PRÁVA A POVINNOSTI FKHV
3.1. FKHV je oprávněna kdykoliv přerušit přístup k videoarchivu. Uživatel si je vědom toho a
souhlasí s tím, že mu v souvislosti s přerušením přístupu k videoarchivu nemohou vzniknout
jakékoliv nároky vůči FKHV.
3.2. FKHV je oprávněna kdykoliv a na základě vlastního užívání vymazat či upravit jakékoliv
video či jiný obsah ve videoarchivu. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že mu
v souvislosti s výmazem či úpravou videa nemohou vzniknout jakékoliv nároky vůči FKHV.
4. POSKYTNUTÍ BEZÚPLATNÉ LICENCE
4.1. Uživatel nahráním videa do videoarchivu nebo poskytnutím videa FKHV za účelem jeho
zveřejnění ve videoarchivu uděluje FKHV a všem dalším uživatelům videoarchivu nevýhradní
licenci k videu či jinému poskytovanému autorskému dílu, a to ve všech provedeních,
variantách, v původní, zpracované či jinak změněné podobě. Licence je udělena
v neomezeném místním a množstevním rozsahu. FKHV má možnost postoupit licenci třetí
osobě bez souhlasu uživatele. Licence je udělena ke všem způsobům užití dle § 12 a násl.
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a to bez jakéhokoli omezení. FKHV
může pozměnit video (autorské dílo), zahrnout ho do jiného autorského díla nebo zničit jeho
rozmnoženiny, a to i bez souhlasu uživatele. Licence se uděluje na celou dobu trvání
autorskoprávní ochrany videa (autorského díla).
4.2. Uživatel poskytuje svá videa do videoarchivu FKHV zcela zdarma. Uživatel nemá právo na
jakoukoliv odměnu či náhradu jakýkoliv výdajů v souvislosti s poskytnutím videa do
videoarchivu (udělením licence) a jeho uveřejněním.
4.3. FKHV není povinna licenci využít.
 
3
 
4.4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout licenci v rozsahu stanoveném těmito
Podmínkami.
5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI FKHV
5.1. FKHV není odpovědná za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou újmu či ušlý zisk
v souvislosti s Využíváním Služeb ze strany uživatele. FKHV žádným způsobem nezaručuje
funkčnost ani přístupnost videoarchivu. Stejně tak FKHV nezaručuje, že videa či jiný obsah
poskytnutý FKHV nebude zničen či pozměněn.
5.2. FKHV není odpovědná za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou újmu či ušlý zisk
třetích osob v souvislosti se zveřejněním videa ve videoarchivu.
6. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO
6.1. K řešení sporů vzniklých z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi jsou příslušné soudy
České republiky.
6.2. Tyto Podmínky se řídí českým právem.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Pokud se kterékoli ustanovení těchto Podmínek (což zahrnuje kterýkoli článek, odstavec,
jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným,
zdánlivým nebo nevymahatelným, nebudou tím dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek.
7.2. Žádné z ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje
povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím smluvní strana práva na takovou náhradu
vzdává.
7.3. Právní vztahy založené těmito Podmínkami přechází na právní nástupce smluvních stran.

Všeobecné podmínky pro videoarchiv FKHV
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Federace klubů historických vozidel ČR z. s., IČ: 677 99 507, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9052 (dále jen FKHV), vydává tyto Všeobecné podmínky pro videoarchiv FKHV (dále jen Podmínky).
 

1.2. Smluvními stranami těchto Podmínek jsou FKHV a fyzická či právnická osoba užívající YouTube kanál FKHV dostupný na webové stránce www.youtube.com či jiné webové stránce věnované automobilovým veteránům, s níž FKHV spolupracuje (dále jen videoarchiv), nahrávající jakýkoliv audiovizuální obsah (dále jen videa) do videoarchivu nebo poskytující videa FKHV za účelem jejich zveřejnění v rámci videoarchivu (dále jen uživatel).
 

1.3. Těmito Podmínkami se řídí veškeré právní vztahy mezi FKHV a uživatelem v souvislosti s užíváním videoarchivu, nahráváním videí do videoarchivu i poskytováním videí FKHV za účelem jejich zveřejnění v rámci videoarchivu (tyto činnosti dále také jen jako Využívání služeb), ledaže případná smlouva mezi FKHV a uživatelem stanoví jinak.
 

1.4. Využíváním služeb uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se, že se jimi bude řídit.


2. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE


2.1. Uživatel se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu FKHV dále šířit obsah videoarchivu, ke kterému nemá autorská práva.
 

2.2. Uživatel se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu FKHV užívat obsah videoarchivu pro komerční účely ani nebude nahrávat či poskytovat FKHV jakákoliv videa komerčního či reklamního charakteru.
 

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že nese výhradní odpovědnost za jakékoliv porušení svých závazků vyplývajících z těchto Podmínek, jakožto i za následky jakéhokoliv takového porušení, včetně jakékoliv škody či újmy vzniklé FKHV či třetím osobám.
 

2.4. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že veškerá videa nahraná do videoarchivu nebo předaná FKVH za účelem nahrání do videoarchivu budou zveřejněna a zpřístupněna třetím osobám (veřejnosti).
 

2.5. Uživatel je výlučně odpovědný za obsah jím poskytnutého (nahraného) videa i za důsledky spojené s jeho poskytnutím FKHV a zveřejněním ve videoarchivu. FKHV nenese odpovědnost za obsah videa včetně jakýkoliv názorů, rad či jiných vyjádření obsažených ve videu.
 

2.6. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že má (a po celou dobu Využívání Služeb bude mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby FKHV mohla použít a zveřejnit video ve videoarchivu. Uživatel je výlučně odpovědný za to, že video nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní či jiná právní ochrana (včetně práv na ochranu osobnosti a práv na ochranu osobních údajů), k nimž nemá uživatel potřebné licence, práva, souhlasy či povolení. V případě, že prohlášení uživatele uvedené v tomto odstavci se ukáže být nepravdivé, je uživatel povinen v plném rozsahu FKHV odškodnit a nahradit FKHV veškerou jí z tohoto důvodu vzniklou újmu. FKHV si vyhrazuje právo video porušující práva třetích osob bez dalšího z videoarchivu odstranit.
 

2.7. Pro případ, že jakákoliv třetí osoba či orgán veřejné moci vznese vůči FKHV jakýkoliv požadavek na náhradu újmy či jí uloží jakoukoliv sankci v souvislosti s porušením práv třetích osob v důsledku zveřejnění videa ve videoarchivu, je uživatel povinen takovou újmu v celém rozsahu uhradit za FKHV.
 

2.8. Uživatel sám je výlučně odpovědný za veškerou komunikaci s třetími osobami (včetně orgánů státní správy) ohledně tvrzených porušení jejích práv v souvislosti s videem poskytnutým uživatelem, a to včetně odpovědnosti za dodržení veškerých lhůt s tím spojených.
 

2.9. Uživatel prohlašuje a souhlasí s tím, že nebude nahrávat do videoarchivu ani poskytovat FKHV ke zveřejnění ve videoarchivu jakékoliv video, které by svým obsahem porušovalo platné právní předpisy ani jehož šíření je protiprávní.
 

2.10. Uživatel souhlasí s tím, že FKHV s ním bude komunikovat ohledně Využívání služeb prostřednictvím e-mailu. Komunikace bude adresována zejména na adresu jeho e-mailové schránky, kterou sdělil FKHV v souvislosti s Využíváním služeb.
 

3. PRÁVA A POVINNOSTI FKHV


3.1. FKHV je oprávněna kdykoliv přerušit přístup k videoarchivu. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že mu v souvislosti s přerušením přístupu k videoarchivu nemohou vzniknout jakékoliv nároky vůči FKHV.
 

3.2. FKHV je oprávněna kdykoliv a na základě vlastního užívání vymazat či upravit jakékoliv video či jiný obsah ve videoarchivu. Uživatel si je vědom toho a souhlasí s tím, že mu v souvislosti s výmazem či úpravou videa nemohou vzniknout jakékoliv nároky vůči FKHV.
 

4. POSKYTNUTÍ BEZÚPLATNÉ LICENCE


4.1. Uživatel nahráním videa do videoarchivu nebo poskytnutím videa FKHV za účelem jeho zveřejnění ve videoarchivu uděluje FKHV a všem dalším uživatelům videoarchivu nevýhradní licenci k videu či jinému poskytovanému autorskému dílu, a to ve všech provedeních, variantách, v původní, zpracované či jinak změněné podobě. Licence je udělena v neomezeném místním a množstevním rozsahu. FKHV má možnost postoupit licenci třetí osobě bez souhlasu uživatele. Licence je udělena ke všem způsobům užití dle § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a to bez jakéhokoli omezení. FKHV může pozměnit video (autorské dílo), zahrnout ho do jiného autorského díla nebo zničit jeho rozmnoženiny, a to i bez souhlasu uživatele. Licence se uděluje na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany videa (autorského díla).
 

4.2. Uživatel poskytuje svá videa do videoarchivu FKHV zcela zdarma. Uživatel nemá právo na jakoukoliv odměnu či náhradu jakýkoliv výdajů v souvislosti s poskytnutím videa do videoarchivu (udělením licence) a jeho uveřejněním.      
 

4.3. FKHV není povinna licenci využít.
 

4.4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout licenci v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.


5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI FKHV


5.1. FKHV není odpovědná za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou újmu či ušlý zisk v souvislosti s Využíváním Služeb ze strany uživatele. FKHV žádným způsobem nezaručuje funkčnost ani přístupnost videoarchivu. Stejně tak FKHV nezaručuje, že videa či jiný obsah poskytnutý FKHV nebude zničen či pozměněn.
 

5.2. FKHV není odpovědná za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou újmu či ušlý zisk třetích osob v souvislosti se zveřejněním videa ve videoarchivu.


6. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO


6.1. K řešení sporů vzniklých z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi jsou příslušné soudy České republiky.
 

6.2. Tyto Podmínky se řídí českým právem.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


7.1. Pokud se kterékoli ustanovení těchto Podmínek (což zahrnuje kterýkoli článek, odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebudou tím dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek.
 

7.2. Žádné z ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, anebo že se jím smluvní strana práva na takovou náhradu vzdává.
 

7.3. Právní vztahy založené těmito Podmínkami přechází na právní nástupce smluvních stran.