Rozhodnutí TK

 
 1. 1. Testování s COVIDem:

  1. Stávající komisaři a platnost jejich oprávnění - Školení testovacích komisařů probíhá každoročně. Platnost oprávnění testovacího komisaře není omezena datem předchozího školení + 12 měsíců. FKHV v souladu se Zákonem a Vyhláškou zajistí proškolení komisařů každoročně. Pro rok 2020 všechna školení proběhla a absolvovali je všichni testovací komisaři s platným oprávněním. V roce 2021 proběhnou školení testovacích komisařů všech stupňů až v okamžiku, kdy to nebude v konfliktu s vládními opatřeními. Mezi tím mohou oprávnění komisaři testovat až do konce roku 2021, do kdy musí absolvovat předepsané školení komisaře.
  2. Nově ustavení komisaři - Nově ustavený komisař splnil všechny náležitosti pro jmenování do funkce a získání oprávnění testovacího komisaře a byl pověřen presidiem FKHV testováním. Pokud však neabsolvoval předepsané školení, nebude mu umožněn samostatný vstup do IS FKHV. Na práci komise se však v ostatním může plnohodnotně účastnit – vztahují se na něho všechna práva a povinnosti testovacího komisaře, testuje v komisi.
   - V mimořádném případě je v závislosti na okamžitém stavu regulačních opatření vlády možno s TK domluvit individuální proškolení.  
  3. Podklady pro provádění testací - Testování HV se řídí Zákonem 56/2001 a Vyhl. MDČR č.355/2006 Sb.
  4. Příručka, zveřejněná na stránkách FKHV, popisuje procesy testování historických a silničních vozidel v souladu s právními předpisy České republiky a Technickým kodexem FIVA, další postupy s testováním historických a silničních vozidel spojené a má charakter závazného prováděcího předpisu. Těmito dokumenty a vlastními znalostmi se řídí při své práci testovací komise i jednotliví komisaři.
  5. Testování v období platnosti vládních opatření proti šíření pandemie COVID - Opatření vlády se mění v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. Testovací komise i jednotliví komisaři musí při testování respektovat vládní nařízení a opatření. Pokud shledají, že by mohla utrpět kvalita testování, NESMÍ TESTOVAT.
   Testování probíhá zásadně v komisi - komisionálním posouzením vozidla. Pokud je možné, aby se komise spolu s majitelem u vozidla sešla a posouzení provedla, je to standardní situace. Pokud je počet shromážděných osob nařízeními omezen, může v nutných případech komise hledat náhradní řešení:  Může například v IS FKHV k vozidlu vytisknout „Náhled na nečisto“ a jednotliví komisaři pak mohou vozidlo navštívit odděleně, postupně, do náhledu zaznamenat svoje poznatky a názory a finální dokument pak podle jejich závěrů v IS FKHV vytvoří pověřený člen komise - předseda.

 

2. UPOZORNĚNÍ pro předsedy komisí:

Kontrolním systémem IS FKHV bylo zjištěno pochybení KLTK při vyplňování kolonky "Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla". Toto číslo generuje IS FKHV a komise nemá oprávnění je jakkoliv měnit, doplňovat, upravovat, pokud se nejedná o testace ODMÍTNUTÉ a nebo DOKONČENÉ NEGATIVNĚ.
Pouze v těchto dvou případech komise doplní NEZMĚNĚNÉ číslo Žádosti o krátkou informaci o důvodech odmítnutí, nebo negativního výsledku testování, kterou rozvede v závěrech KLTK na str.4. TAKOVÉ VOZIDLO/TESTACE JE PAK VYLOUČENO Z TESTOVÁNÍ JAKOUKOLIV JINOU KOMISÍ bez kontaktování sekretariátu FKHV a důkladné následné kontroly konkrétního případu.

Chyby byly zjištěny v případě, kdy KLTK sama zadává do IS FKHV data při prodlužování platnosti testování vozidla, otestovaného před zavedením IS FKHV. Správný postup je následující:
Majitel předloží KLTK původní formulář Žádosti o testování HV, kde je uvedeno číslo protokolu (číslo testace) a VIN/výrobní číslo vozidla.
KLTK vyhledá příslušné vozidlo v IS FKHV pod záložkou Prodlužování zadáním čísla protokolu (Žádosti), případně zadáním VIN/výrobního čísla vozidla z PHV do pole "Číslo protokolu nebo VIN". K dnešnímu dni je v IS přepsána více než polovina žádostí, tuto skutečnost prosím řádně ověřte, aby nedocházelo k vytváření dvojitých testací.
Pokud vyhledání není úspěšné a KLTK má k dispozici původní Žádost o testování, může toto vozidlo zavést do IS FKHV sama. Přitom vychází z původní Žádosti a OPÍŠE BEZ ZMĚN její původní číslo (uvedené v horní části první strany žádosti v kolonce Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla) do IS FKHV, vyplní a doplní i ostatní údaje o vozidle, včetně AKTUÁLNÍCH RZ/ZRZ, čísla PHV/technického průkazu, vloží sken původní Žádosti a AKTUÁLNÍ fotografie vozidla, uvede aktuální členy komise, kteří posoudili vozidlo při prodloužení platnosti testování.
Pokud vozidlo není zavedeno v IS FKHV a není k dispozici ani původní Žádost, prodloužení platnosti testování NELZE PROVÉST. (Vyhledání původní Žádosti v archivu FKHV je zpoplatněno a lze o ně požádat sekretariát.)
Postup je rovněž uveden na stránkách FKHV - Dokumenty -
Příručka pro testování silničních a historických vozidel 2021 - 2. část

Více zde: https://www.fkhv.cz/dokumenty/

 

3. Testování motocyklů bez zrcátek

Testace na motocykl bez zrcátek může být provedena, ovšem v testaci musí být uvedeno, že pro provoz na pozemních komunikacích musí být zrcátka doplněna.