Rozhodnutí TK

 

1. Sjednocení výkladu při stanovení data výroby a splnění limitu stáří vozidla:


Každoročně s lednem přichází majitelé s požadavkem testování vozidel, která právě atakují hranici stáří dle kodexu FIVA. Pro vysvětlení:

a. Silniční vozidlo smí být testováno na historickou původnost, je-li starší než 30 let - tedy od data výroby vozidla uplynulo VÍCE NEŽ 30 LET! POZOR! Typový/modelový rok vozidla nezaměňovat s rokem výroby vozidla. (Např. Škoda 100, rok výroby 1969, modelový rok 1970).


b. Pokud majitel prokáže rok výroby vozidla, smí být vozidlo testováno až 31. roce od prokázaného roku výroby, který je uveden v Žádosti na první straně (B - datum registrace / rok výroby), tedy od 1.ledna jednatřicátého roku stáří vozidla (Pro rok výroby 1991 platí možnost testování od 1.1.2022)

c. Pokud majitel věrohodně prokáže měsíc a rok výroby vozidla, smí být vozidlo testováno již ve 30. roce a jednom měsíci od prokázaného měsíce a roku výroby. (Pro vozidlo vyrobené v únoru 1991 tedy platí možnost testování v březnu 2021) V Žádosti se v oddílu „B“ uvede ROK VÝROBY a v oddílu „JINÉ ZÁZNAMY“ na straně 3 se přesně popíše a zdůvodní,  čím majitel nepochybně doložil měsíc výroby a uvede se fakt, že vozidlo je tímto uznáno starším 30 let.
 
 
 1. Testování s COVIDem:

  1. Stávající komisaři a platnost jejich oprávnění - Školení testovacích komisařů probíhá každoročně. Platnost oprávnění testovacího komisaře není omezena datem předchozího školení + 12 měsíců. FKHV v souladu se Zákonem a Vyhláškou zajistí proškolení komisařů každoročně. Pro rok 2020 všechna školení proběhla a absolvovali je všichni testovací komisaři s platným oprávněním. V roce 2021 proběhnou školení testovacích komisařů všech stupňů až v okamžiku, kdy to nebude v konfliktu s vládními opatřeními. Mezi tím mohou oprávnění komisaři testovat až do konce roku 2021, do kdy musí absolvovat předepsané školení komisaře.
  2. Nově ustavení komisaři - Nově ustavený komisař splnil všechny náležitosti pro jmenování do funkce a získání oprávnění testovacího komisaře a byl pověřen presidiem FKHV testováním. Pokud však neabsolvoval předepsané školení, nebude mu umožněn samostatný vstup do IS FKHV. Na práci komise se však v ostatním může plnohodnotně účastnit – vztahují se na něho všechna práva a povinnosti testovacího komisaře, testuje v komisi.
   - V mimořádném případě je v závislosti na okamžitém stavu regulačních opatření vlády možno s TK domluvit individuální proškolení.  
  3. Podklady pro provádění testací - Testování HV se řídí Zákonem 56/2001 a Vyhl. MDČR č.355/2006 Sb.
  4. Příručka, zveřejněná na stránkách FKHV, popisuje procesy testování historických a silničních vozidel v souladu s právními předpisy České republiky a Technickým kodexem FIVA, další postupy s testováním historických a silničních vozidel spojené a má charakter závazného prováděcího předpisu. Těmito dokumenty a vlastními znalostmi se řídí při své práci testovací komise i jednotliví komisaři.
  5. Testování v období platnosti vládních opatření proti šíření pandemie COVID - Opatření vlády se mění v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. Testovací komise i jednotliví komisaři musí při testování respektovat vládní nařízení a opatření. Pokud shledají, že by mohla utrpět kvalita testování, NESMÍ TESTOVAT.
   Testování probíhá zásadně v komisi - komisionálním posouzením vozidla. Pokud je možné, aby se komise spolu s majitelem u vozidla sešla a posouzení provedla, je to standardní situace. Pokud je počet shromážděných osob nařízeními omezen, může v nutných případech komise hledat náhradní řešení:  Může například v IS FKHV k vozidlu vytisknout „Náhled na nečisto“ a jednotliví komisaři pak mohou vozidlo navštívit odděleně, postupně, do náhledu zaznamenat svoje poznatky a názory a finální dokument pak podle jejich závěrů v IS FKHV vytvoří pověřený člen komise - předseda.