Reakce na článek v časopisu MotorJournal 04/2021

06.04.2021 22:01

Názorová neshoda často může být i zdrojem inspirace a motorem k dosažení lepších výsledků. Má to však jednu zásadní podmínku, a to tu, že partie musí být férová. Proto je třeba reagovat a komentářem podloženým příslušnými dokumenty uvést na pravou míru informace předkládané veřejnosti, které jsou účelově ohnuté, nebo ještě hůře nejsou pravdivé, a to jsou hlavní důvody, proč se musím vyjádřit ke článku v MotorJournalu (dále MJ) 04/2021.

 

Článek je bohužel opět koncipován tak, aby FKHV diskreditoval. Většina tvrzení není založena na pravdě a tuto skutečnost lze doložením písemných dokumentů prokázat. Snažil jsem se tuto reakci udělat co nejstručnější (i když to tak nevypadá) a podloženou jasnými fakty, vyjadřuji se vždy k jednotlivé otázce kladené v MJ.

 

Proč muselo dojít ke změně zákona?

Otázka by možná spíše měla znít „Muselo dojít ke změně zákona?“. Systém, který tu máme, funguje 20 let a argumenty typu špatného technického stavu vozidel (viz příloha č. 1 – vyjádření policejního ředitelství) apod., které byly v minulosti uváděny, jsou liché. Vzhledem k postupu doby bylo však nutné systém testování inovovat a k tomu také docházelo. FKHV dlouhodobě připravovala změny, především na základě připomínek Ministerstva dopravy (dále MD), dále s ohledem na počet testovaných vozidel a jejich věkovou skladbu. Informační systém (dále IS) byl prvním předpokladem k naplnění všech požadavků státní správy kladených na FKHV jako garanta testování, a to včetně využitím pro potřeby státní správy (viz příloha č. 2 - zápis jednání na MD). Bohužel, jak ze článku v MJ vyplývá, poslanci se obklopili lidmi, kteří své životy z jakéhosi důvodu zasvětili boji s FKHV a věcná diskuse s nimi není dost dobře možná.

 

Prvotní impulz k revizi zákona tedy vzešel z ministerstva dopravy. Padly nějaké požadavky, co mělo v novém zákonu být?

Zde, aby nedocházelo k dezinformaci, uvádíme odpověď ministerstva dopravy (viz příloha č. 3) na dotaz, zda požadavek na změnu zákona 56/2001 Sb. týkající se části historických vozidel vznikl z podnětu Ministerstva dopravy. Z vyjádření: …my jsme vstup do této části právní úpravy nenavrhovali; kompromisní pozměňovací návrh byl připraven a s Vámi projednán z iniciativy poslanců Ratiborského a Sadovského. Nevyžadovali jsme tedy nic, ta témata byla otevřena z iniciativy uvedených pánů poslanců…“ je jasné, kdo změnu inicioval. Jak ale je i z dopisu MD zřejmé, FKHV některé tyto dohodnuté změny (např. prodloužení platnosti na 5 let) také podporuje.

Že MD žádné změny neiniciovalo, dokládá také zápis ze schůzky mezi zástupci MD a tripartity (FKHV, AVCC AČR a AKHV) z listopadu 2019, kde MD uvedlo, že žádné změny nechystá a „Pokud MD dostane materiál týkající se přímo HV, FKHV bude informována“ (viz příloha č. 4).

 

Jak by STK pro veterány měly probíhat?

Zde si dovolíme použít vyjádření FKHV, zveřejněné již 18. února 2021. Dle dohody s MD bude při těchto kontrolách brán zřetel na typ a stáří vozů. Díky názorové shodě mezi FKHV a MD je FKHV respektována a vnímána jako garant kvalitního posuzování historické původnosti HV. FKHV by se měla zásadně podílet na tvorbě prováděcích předpisů, které budou používat STK při posuzování technického stavu HV.

Je ale nutné mít na paměti, že rozdílnost historických vozidel je velká. Sám pan poslanec Sadovský v článku uvádí, že technik nemůže znát vše. V případě historické původnosti je toto však ošetřeno specializovanými a značkovými kluby, což jsou kluby, které se zaměřují výhradně na jednu značku či typ vozidla. V případně STK to bude pravděpodobně znamenat velké množství prováděcích vyhlášek, ani tak ale nebude zaručeno, že nedojde k případům, kdy technik nebude schopen dané vozidlo posoudit.

 

Snažilo se ministerstvo dopravy o změnu zákona už v předchozích letech?

Jak bylo uvedeno v první otázce, MD žádnou změnu zákona neiniciovalo a nepřipravovalo. Změny pro zajištění inovace systému, na kterých FKHV pracovala a pracuje, dle požadavků MD, jsou možné podzákonnými normami.

 

Účastnila se jednání o současných změnách také FKHV?

Jak vyplývá z odpovědi poslanců, FKHV vůbec na počátku oslovena nebyla. Kdyby se tak stalo, došlo by možná dříve k pochopení souvislostí a páni poslanci by měli na celou věc jiný pohled. Bohužel se páni poslanci obklopili skupinkou lidí, kteří dlouhodobě (nejedná se o měsíce, ale o mnoho let) proti FKHV bojují a jejich cílem je stávající systém zničit. Následně, jak je v odpovědi uvedeno, došlo k tomu, že pan Holata, který není a nikdy nebyl FKHV pověřen ani neměl mandát k žádnému jednání, ze své soukromé iniciativy vyzval pana Kota k návštěvě PS, zde došlo k setkání a výměně názorů, kdy ani jeden z pánů neměl mandát za FKHV jednat. Jednání v prosinci 2019 a březnu 2020 nepřinášela, dle názoru FKHV, nic plodného. Navrhovatelé nebyli ochotni od svých návrhů ustoupit. Určitý zlom nastal na podzim 2020, kdy to vypadalo, že páni poslanci určité souvislosti pochopili, to nakonec vyústilo v dohodu mezi poslanci, MD a FKHV dne 11. 2. 2021. Od té doby FKHV vystupovala naprosto v souladu s touto dohodou. Tvrzení poslanců, že FKHV jednala o „významové eliminaci STK“, není pravdivé. Při dotazu na poslance bylo uvedeno, že toto prezidium údajně řešilo na svém únorovém zasedání, to ale proběhlo dne 2. 2.2021, tedy více než týden před tímto jednáním! Dohoda byla porušena ze strany poslanců jejich pozměňovacím návrhem č. 7625 z 2. 3.2021, kromě výše uvedeného domnělého porušení dohody poslanci jako důvod uvedli ještě zrušení KLTK 11-15, to dokládá jak článek, tak komunikace s poslanci (viz příloha č. 5). Poslanci uvádí, že FKHV svévolně zrušila KLTK 11-15, protože se jednalo o spolupracovníka poslanců, poslanci ovšem dostali podklady a dobře vědí, proč byla KLTK 11-15 zrušena – došlo k vyloučení klubu, ve kterém je tato KLTK zřízena, z mateřského klubu, došlo k porušení podmínek pro testování, došlo k otestování vozidla z roku 1998 jako historického vozidla a v neposlední řadě pravděpodobně i ke zfalšování podpisu jednoho z komisařů a údajů ve velkém technickém průkazu (viz příloha č. 6 – vyjádření TK). Chtěli by páni poslanci více důvodů? Naopak to opět dokládá, kdo jsou jejich spolupracovníci. V článku je jako další bod uvedeno, že součástí dohody bylo zrušení IS. Pan poslanec odkazuje na schůzku ze září 2020 mezi ním a V. Kafkou, která byla řízena mediátorem (viz příloha č. 7). Ze záznamu je zřejmé, že FKHV dohodu neporušila a ani nemohla. Jedním z bodů byla podmínka o zrušení současného IS, tomu však mělo předcházet (na radu pana poslance) převedení obsahu IS FKHV do IS MD Autocont, v tomto systému měli komisaři FKHV, za splnění příslušných bezpečnostních podmínek, pracovat (postaveni na roveň technikům STK) vybaveni příslušnou technikou, například fotoaparáty pořizujícími fotografie testovaného vozu v reálném čase a místě atd. Dle dohody měl být navíc současný IS zrušen až po roce paralelního fungování těchto systémů. Takže tvrzení, že FKHV v tomto bodě nedodržela dohodu, když IS nezrušila, je nepravdivé a je opravdu za hranou.

 

Takže jste připravili další pozměňovací návrh, který jste předložili 2. března 2021. Tím tedy přišel zásadní obrat?

Zásadní obrat zde přišel i ze strany FKHV. Vyšlo totiž jasně najevo, že poslancům není cizí používání nekalých metod, ohýbání pravdy a nedodržování dohod. Bylo jasné, že se jim již nedá věřit. Tento návrh však neusnul v tichosti, jak možná poslanci doufali. Vzbudil totiž obrovskou nevoli nejen u řadových veteránistů, ale i u nejrůznějších institucí. To odkládá např. vyjádření MD (viz příloha č. 8), vyjádření Hospodářské komory (viz příloha č. 9) či vyjádření FIVA (příloha č. 10).

FKHV má šest tisíc členů, členská základna prostřednictvím shromáždění delegátů transparentně rozhoduje, jak bude nakládáno s finančními prostředky. Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán FKHV nadřazený prezidiu i prezidentu FKHV, to zaručuje transparentnost a legitimnost všech procesů v FKHV, stejně tak jako je zaručeno jejich kolektivní demokratické nastavení. Opět je třeba zdůraznit fakt, že finanční prostředky slouží především k zajištění chodu systému testování a v případě přebytku jsou (především v období dvouleté periody, kdy je násobný počet úkonů testování) přerozděleny podle spravedlivého klíče zpět do členských subjektů FKHV na podporu jejich činnosti vedoucí k zachování kulturně společenských hodnot. Žijeme ve společnosti konzumu, honba za ziskem a osobním prospěchem je běžnou praxí, podřizují se jí morální hodnoty, mezilidské vztahy, zasahuje do politiky, kultury – zřejmě je pro někoho těžko pochopitelné, že je zde funkční samofinancovatelný systém, který slouží ku prospěchu tisíců majitelů HV, je progresivní a není nástrojem k obohacení jednotlivce. Je samozřejmě podezřelé i to, že jsou lidé ochotní angažovat se ku prospěch a spokojenosti ostatních, přitom nevydělávat a z činnosti neprofitovat. To je asi hlavní důvod pro neustále dokola omílané tvrzení pánů poslanců, že jde o peníze, a to i přes absolutně transparentní veřejně dostupné a doložitelné hospodaření FKHV. Peníze jsou od nepaměti svým způsobem zlo, zdroj závisti, nenávisti a všemožných podezření, to je realita, a to je také důvod, proč jsou smysluplně použity (přerozděleny), což je předurčeno samotným smyslem naší činnosti – uchovávat předměty kulturní povahy pro další pokolení.

V odpovědi pana poslance je uvedeno: „Mimo jiné tím klubům zůstanou k dispozici příjmy z poplatků za testování, jež dosud z krajských testací odváděly do FKHV“. Pan poslanec se zřejmě domnívá, že kluby do FKHV odvádí z testování nějaké ohromné sumy, které někam mizí. Je to ovšem nesmysl, klub sám si od žadatele vybere částku za testování na historickou původnost (doporučená cena 3000,- viz Ekonomická směrnice FKHV). Tato částka celá náleží klubu a do FKHV neodvádí nic. Z peněz, které se vyberou od majitelů vozidel krajští komisaři v krajské části testování, FKHV po zajištění nákladů na chod systému testování veškeré zbývající prostředky, jak již bylo zmíněno, přerozděluje zpět do klubů (např. za rok 2020 to byly 4 mil. korun). Pokud by byl schválen návrh pana poslance a současné krajské testování by bylo nahrazeno STK, šly by tyto peníze místo do klubů do kapes majitelů STK. Nebo chce pan poslanec říci, že kluby mají testování majitelům HV zdražit?

Pro doplnění, v loňském roce kluby získaly cca 20 mil. Kč za testace na historickou původnost, do FKHV z nich neodvádí nic.

Neustále je navíc lidem podsouváno, že FKHV jde o peníze. Ale komu? A jak? To zatím nikdo neřekl. Pokud jde o peníze, tak jsou to peníze pro kluby. O tom, že by z FKHV peníze někam tekly, nemůže být vůbec řeč. Prostě to tak není, a pokud někdo tvrdí opak, měl by to doložit. Kromě krajských komisařů, kteří ve většině případů pracují na Dohodu o provedení práce a jejich odměna je tak maximálně v řádech jednotek tisíc, má FKHV 4 zaměstnance, kteří všichni pracují za částku nižší, než je průměrná mzda. Členové prezidia pak žádnou odměnu nečerpají. Stejně tak ani jednotliví pracovníci dalších komisí FKHV. Většina práce v FKHV je tedy stále na bázi dobrovolnosti.

Pan Sadovský pak na svých stránkách uvedl, že kluby by svou činnost v podstatě kontrolovaly sami. To snad někomu připadá jako vhodné řešení? Možná někomu, komu se hodí mít vytvořené podobné korupční prostředí, které umožní vytvářet podvody. To by ale do budoucna mohlo znamenat zhroucení systému testování a pravděpodobně omezení provozu historických vozidel.

 

Řeší se i speciální vojenská technika. Jak to bude s ní?

FKHV, jejímž členem je i Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky, je zastáncem toho, aby změny zákona majitelům těchto vozidel neznemožnily provoz jejich vozidel a výrazně jim nevzrostly náklady na jejich provoz.

 

Máte pocit, že Vás i majitelé HV v této aktivitě podporují?

Za FKHV jsme rádi, že majitelům HV není jejich osud lhostejný. To dokládá nezměrné množství e-mailů a telefonátů od lidí, kteří nejen že podporují současný stav, ale také aktivně oslovují jednotlivé poslance, kolegy a další zainteresované osoby a vyvíjejí vlastní aktivity k tomu, aby byl zachován současný systém testování, aby  do budoucna nebyl ohrožen a omezen provoz HV. Patřím jim za to nezměrné díky.

Existuje navíc petice pro zachování současného systému, kterou podepsalo již více než 6 800 lidí a jasně tak dokládá podporu veřejnosti.

 

Co říci závěrem?

Snad jen to, že věříme ve vítězství zdravého rozumu a v to, že veteránisté budou moci dále provozovat svá vozidla bez dalších komplikací.

 

 

 

Časová osa událostí

Otázka, jak se FKHV (ne)účastnila jednání s navrhovateli zákona, byla částečně vysvětlena v dopise veteránské obci. Zájem jednat ze strany navrhovatelů totiž v podstatě nebyl. Pro pořádek uvádíme konkrétní časovou osu a sled událostí.

 

Prvním impulzem, že se něco děje, byl článek pana Paříka v MJ 08/2019, jehož cílem bylo dle všeho vytvořit předmostí a diskreditovat protivníka v očích veřejnosti, šlo o taktický krok (článek byl čistě účelový). Pamatuji se, jak jsem byl obviněn MJ z šíření poplašné zprávy.

Celá akce ohledně přípravy novely zákona, která by se týkala historických vozidel, byla úspěšně tajena až do chvíle, která byla mimo iniciativu FKHV a byla iniciativou čistě soukromou. Pan Holata vyzval pana Kota k návštěvě Poslanecké sněmovny (dále PS), zde došlo k setkání a výměně názorů. Jak již bylo řečeno výše p. Holata neměl mandát za FKHV jednat a FKHV se od všech jeho aktivit distancuje. Přínosné však bylo zjištění dokladující záměr navrhovatelů zásadně změnit systém testování historických vozidel v ČR. Věc se stala veřejnou a následně byl svolán seminář v PS. Ten se konal 11. 12. 2019. Jeden z mála existujících zápisů o jednání je z této události (zveřejněn také na stránkách iveteran.cz), bohužel náležitě upravený dle potřeb organizátorů. Byl zde prezentován materiál, jehož autorem byl pan Pařík, ohledně kterého FKHV následně vypracovala rozbor (viz příloha č. 11) a mnoho uváděných domněnek rozporovala jasnými argumenty.

Po ukončení semináře jsem požádal o osobní schůzku ve dvou pana Sadovského, ta nakonec proběhla začátkem roku v bufetu PS, kde se za stranu zástupců navrhovatelů účastnili 3 osoby a (na výslovný požadavek poslanců) pouze 1 za stranu FKHV, jediným výstupem bylo konstatování poslance Sadovského "pokud někdo o poslancích něco napíše v médiích, tak FKHV končí", mezitím totiž vyšel článek v časopisu Auto motor sport classic.

Následovalo sezení svolané navrhovateli v restauraci dne 5. 3. 2020, kde byl přítomen za FKHV pan Kot a JUDr. Täubel, vzhledem k přítomnosti pana Paříka, který podal na otce JUDr. Täubela jako bývalého prezidenta FKHV (respektive na FKHV) nepodložené trestní oznámení pro zpronevěru, nebyla atmosféra jistě komfortní. Tato schůzka žádné nové poznatky nepřinesla, od této chvíle se nedělo nic, minimálně v komunikaci s FKHV.

Až v září 2020 inicioval mediátor schůzku, které se účastnil pan Ratiborský a V. Kafka za FKHV. Z mého pohledu to bylo jediné konstruktivní jednání mající hlavu a patu, definovaly se požadavky obou stran a našlo se i možné řešení, vše bylo mediátorem zapsáno a nedořešené body odsunuty k pozdějšímu projednání (viz příloha č. 7). Ze záznamu je zřejmé, že FKHV dohodu neporušila a ani nemohla. Jedním z bodů byla podmínka o zrušení současného informačního systému testování (dále IS), tomu však mělo předcházet (na radu pana poslance) převedení obsahu IS FKHV do IS Ministerstva dopravy (dále MD) Autocont. V tomto systému měli komisaři FKHV za splnění příslušných bezpečnostních podmínek pracovat (postaveni na roveň technikům STK) vybaveni příslušnou technikou, například fotoaparáty pořizujícími fotografie testovaného vozu v reálném čase a místě atd. ZDE JE TEN MOMENT, který vyvrací tvrzení poslanců, protože dle dohody současný IS měl být zrušen až po roce paralelního fungování těchto systémů! Takže tvrzení, že FKHV v tomto bodě nedodržela dohodu, když IS nezrušila, je nepravdivé a je opravdu za hranou.

Mimo jiné FKHV nabídla svůj systém vybudovaný z vlastních prostředků státní správě, nabídla zřízení dozoru nad činností FKHV státní správou, audit apod., nemá totiž co skrývat!

Měla následovat další jednání, jak vyplývá ze záznamu schůzky. Došlo ovšem pouze na jedno neformální sezení na lodi, zde bylo na přání poslanců ujednáno, že FKHV nebude vystupovat mediálně proti navrhovatelům a nebude se nijak vymezovat proti jejich spolupracovníkům. O přehlížení lumpáren a podvodů však řeč nebyla a je naprosto logické, že ty FKHV nemůže krýt, jinak se na schůzce nevyřešilo nic. Tvrzení, že FKHV svévolně zrušila testovací komisi proto, že sympatizovala s poslanci, je absurdní. Zrušena byla komise, která nedodržovala podmínky testování a provedla „testaci“ vozidla z roku 1998, o čemž poslanci velmi dobře vědí, neboť podklady k této věci jim byly předloženy. Stejně tak není pravdou, že by komisi Mercedes-klubu bylo zakázáno provádět testování pro jiný spolek (viz příloha 6 – vyjádření Technické komise).

Nastalo několik měsíců očekávání pokračování komunikace, ale nic se nedělo ani přes pokusy ze strany FKHV o sjednání schůzky. Pouze prosáklo navenek, že navrhovatelé jednají s MD. FKHV oslovila s dotazem MD co se děje kolem HV, na což má jako připomínkové místo nárok (viz příloha č. 12). Tak se FKHV dostala do hry. Zjištění o plošném zavedení STK pro všechna vozidla bylo proti postoji členské základny a FKHV se snažila dohodnout zlomový rok výroby vozidel, do kterého by HV na STK nejezdila. Následně proběhla 28. 1. 2021 videokonference s náměstkem ministra p. Němcem a ředitelem Odboru provozu silničních vozidel p. Novákem a dalšími zástupci MD. Další videokonference byla inciována panem poslancem Kolovratníkem, proběhla 11. 2. 2021 a účastnili se jí, kromě p. Kolovratníka, také navrhující poslanci, zástupci MD a za FKHV p. Kafka, p. Kot a p. Opletal. Zde došlo ke zmiňované trojstranné shodě ve smyslu pozměňovacího návrhu č. 7439 (viz příloha č. 13), tuto dohodu dokládá také vyjádření MD (viz příloha č. 8). Od té doby FKHV přestala o zlomový rok usilovat a přijala dohodu jako konečnou. Tvrzení o opaku jsou nepravdivá.

Dne 2. 3. 2021 byl podán pozměňovací návrh č. 7625, který by správu systému testování vložil na bedra krajským úřadům. Tento krok byl v přímém rozporu s uzavřenou dohodou, a rozmetal víru v to, že zdravý rozum musí zvítězit. I přesto jsem po dohodě s kolegy z FKHV pousil s pány poslanci komunikovat a poslat jim vstřícnou zprávu (viz příloha č. 14) se snahou obnovit jednání, bohužel odpověď nikdy nepřišla. Místo odpovědi vznikl web pana Sadovského, na který jsem byl nucen reagovat dopisem veteránské obci (viz příloha č. 15), abych argumenty vyvrátil nepravdivá tvrzení, která jsou veřejnosti předkládána a stejně tak činím i nyní v reakci na článek zveřejněný v MJ.

 

Václav Kafka

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 – Vyjádření policejního ředitelství o nehodovosti historických vozidel

Příloha č. 2 - Zápis jednání na MD zde dne 7. 3. 2019

Příloha č. 3 – Odpověď ministerstva dopravy

Příloha č. 4 - Zápis jednání na MD zde dne 28. 11. 2019

Příloha č. 5 – Komunikace s poslanci ohledně dotazu FKHV, proč byla dohoda porušena

Příloha č. 6 – Vyjádření Technické komise FKHV

Příloha č. 7 - Záznam ze schůzky p. Kafky s p. Ratiborským zapsaný mediátorem

Příloha č. 8 – Vyjádření Ministerstva dopravy

Příloha č. 9 – Vyjádření Hospodářské komory

Příloha č. 10 – Vyjádření FIVA, překlad tohoto vyjádření

Příloha č. 11 – Rozbor původního návrhu

Příloha č. 12 – Připomínkové místo

Příloha č. 13 - Pozměňovací návrh č. 7439

Příloha č. 14 – Snaha FKHV jednat - do dnešního dne bez odpovědi

Příloha č. 15 - Dopis prezidenta FKHV veteránské obci

Příloha č. 16 – Tok finančních prostředků

Zpět